(Ταινία) «Ostrov» («Το νησί»)

5
96

  Τὸ ἐξ Ἀνατολῆς φῶς… «ΤΟ ΝΗΣΙ» μία ταινία -μήνυμα πνευματικότητας ἀπὸ τὴ σημερινὴ Ῥωσία.  Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2006 κυκλοφόρησε στὴ Ῥωσία μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ταινία τοῦ Ῥώσου σκηνοθἑτη Παύλου Λουνγκίν «ΤΟ ΝΗΣΙ». Δὲν ἔχω τὴν ίκανότητα τοῦ κριτικοῦ κινηματογράφου, γιὰ νὰ παρουσιάσω τὸ ἔργο τοῦ σκηνοθέτη καὶ τὰ βαθειὰ νοήματα, τὰ ἀνθρώπινα, πνευματικὰ καὶ πλήρως θεολογημένα, ποὺ συνθέτουν τὸ μήνυμα τῆς ταινίας πρός τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ μεταφέρω ἐδῶ μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ἔχω διαβάσει στὶς ρωσικὲς ἱστοσελίδες, ποὺ πραγματεύονται τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς ταινίας. Ἡ ταινία μᾶς παρουσιάζει ἕνα ἐπεισόδιο τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πόλεμου σὲ νησὶ στὴ Λευκὴ Θάλασσα, ὅπου ἀρχίζει ἡ τραγωδία ἑνὸς νεαροῦ ῥώσου ναύτη θερμαστῆ, ποὺ τὸν ἐξαναγκάζουν οἱ Γερμανοὶ νὰ ἐκτελέσει τὸν ἆξιωματικό του γιὰ νὰ τοῦ χαρίσουν τὴ ζωή. Στὴ συνέχεια, ἡ ταινία μᾶς μεταφέρει στὸ ἔτος 1976 σ᾿ ἕνα μοναστήρι τῆς ἴδιας περιοχῆς, ὅπου ὁ νεαρὸς ναύτης ὡς ῥασοφόρος μοναχὸς Ἀνατόλιος τώρα, προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει μὲ τὴν προσευχὴ τῆς καρδιᾶς τὸ βαθὺ τραῦμα τῆς ἐνοχῆς γιὰ τὸ ἁμάρτημα τοῦ φόνου.

Θὰ παρουσιάσω, στὸν περιορισμένο χῶρο τοῦ σημειώματος, ὁρισμένες σκέψεις τῶν συντελεστῶν τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐπιτυχίας, ποὺ καὶ οἱ τρεῖς εἶναι βαπτισμένα μέλη τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας: ῾Ο σεναριογράφος Δ. Σόμπολεβ, στὸ ἐρώτημα σὲ ποιοὺς ἀπευθύνεται ἡ ταινία, σχολιάζει: Κατὰ τὴν ἄποψή μου ἡ τανία ἀπευθύνεται στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ αἴσθημα ἐνοχῆς ἔχει κάποια σημασία, διότι ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ αἰσθήματος, ὅπως καὶ τῆς συνειδήσεως, ἐπιτρέπει στὸν κόσμο νὰ βρίσκει καὶ νὰ συγκρατεῖ τὴν ἰσορροπία του. Ὁ σκηνοθέτης Πάβελ Λουγκίν, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἀσχολήθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὸ θέμα, παρατηρεῖ: Ὁ θεατὴς αὐτῆς τῆς ταινίας εἶναι ὁ βασανιζόμενος ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχασε τὴν ἐλπίδα νὰ βρεῖ τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Μοῦ φαίνεται ὅτι οἱ ἱκανοποιημένοι Χριστιανοὶ δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ταινία ὅπως καὶ οἱ ἱκανοποιημένοι ἀθεϊσταί. Ἄλλωστε καὶ ὁ Μπερντιάεφ εἶπε ὅτι στὴν ἐποχή μας ὁ βασανιζόμενος ἀθεϊστὴς εἶναι πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, παρὰ ὁ ἱκανοποιημένος Χριστιανός. Ὁ Πέτρος Μάμονοβ (π. Ἀνατόλιος) πρώην ροκᾶς καὶ πάνκ, καὶ σήμερα πιστὸς Χριστιανὸς – σχολιάζει: Ὅταν ὁ καλλιτέχνης ἄνθρωπος πιστὸς – ἀρχίζει νὰ τραγουδάει ἢ νὰ ζωγραφίζει πίνακες περὶ Θεοῦ, τοῦτο κατὰ κανόνα κατολήγει σὲ ψεύτισμα. Ἂς δουλέψει ὅπως θέλει, μὲ τὴν διαίσθησή του, καὶ ἡ πίστη του καὶ ὁ Θεὸς μέσα του κατὰ κάποιον τρόπον θὰ παρουσιασθοῦν. Καὶ ὁ Λουγκὶν (ὁ σκηνοθέτης) κατάφερε ἔτσι νὰ ἀποφύγει τὸ κίτς. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 2007, ἔγιναν πολλὲς συναντήσεις καὶ συζητήσεις μὲ συμμετοχὴ τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ, πάνω στὸ γεγονὸς καὶ τὸ φαινόμενο τῆς δημιουργίας ἑνὸς βαθειὰ εκκλησιαστικου φὶλμ καὶ τὴν πλατειὰ ἀποδοχὴ τῆς ταινίας «Τὸ Νησί», ἀπὸ ἕνα λαὸ πού, ἄν καὶ ἀπέκτησε τὴν ἐλευθερία του μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια πνευματικῆς σκλαβιᾶς, ἀντιμετωπίζει σήμερα τὴν ἐπέλαση τοῦ ντόπιου καὶ τοῦ δυτικόφερτου ἀρνητισμοῦ καὶ ἀθεϊσμοῦ. Ὁ κριτικὸς Σεργέϊ Γκόρτσεβ, χαρακτηρίζοντας «Τὸ Νησί» ὡς τὴν καλύτερη κινηματογραφικὴ ταινία τοῦ 2006, καταλήγει, ὅτι στὸ σύνολό της, ἡ ταινία μᾶς ἔδειξε ὄτι ἡ Ῥωσία δὲν ἔχει μόνο πετρέλαια, ἀέριο, διαφθορὰ καὶ ἀνηθικότητα. Καὶ αὐτὸ δίνει μιὰ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνέλιξη. Ἡ Λέκτορας Θεολογίας Λαρίσα Στὰχ παρατηρεῖ: Αὐτὴ ἡ τανία ἔγινε ὁ δείκτης τῆς καταστάσεως στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ σημερινὴ κοινωνία -ἔγινε κατανοητὸ ὅτι γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ δὲν κατάφεραν νὰ σπάσουν τὴν Ῥωσία. Στὴν δημοσκοπικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε*, τὰ πιὸ συχνὰ σχόλια, ποὺ ακούστηκαν, ἦταν ἡ ἀναφορὰ στὸν ἠθικὸ προβληματισμὸ ποὺ γεννάει ἡ ταινία καὶ στὸ φιλοσοφικό της βάθος. Καί, ιδιαίτερα τονίστηκε, ὄτι τὴ βασικὴ ἰδέα τοῦ φὶλμ οἱ πολλοὶ τὴν εἶδαν σὰν πρόσκληση σὲ μετάνοια: τὸ φὶλμ σὲ πλησίαζε στὸν Θεό, θέτει τὰ προβλήματα χρέους, συνειδήσεως, τιμῆς δείχνει τὸ θρίαμβο τῆς ἀνθρώπινης συνειδήσεως. Θὰ κλείσω μὲ ἕνα ἅλλο σχόλιο τοῦ σκηνοθέτη Π. Λουγκίν: Σήμερα, θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ἡ Εκκλησία εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ζωντανοὺς κοινωνικοὺς ὀργανισμοὺς στὴ χώρα καὶ τὴν ταινία αὐτὴ ἁπλῶς προσπαθήσαμε νὰ τὴ διαποτίσουμε μὲ τὴν πνευματικὴ ἐμπειρία, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς καὶ ὄτι δὲν εἴμαστε μόνοι σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο.

 

* Ἡ ἔρευνα ἔγινε, 3-4 Φερουαρίου 2007 σὲ πανρωσικὴ κλίμακα – σὲ 44 νομοὺς καί 100 πόλεις – ἐπὶ 1500 ἐρωτηθέντων καὶ μὲ στατιστικὸ σφάλμα μέχρι 3.6%· ἕδειξε ὅτι τὴν ταινία παρακολούθησε τὸ 69% τῶν κατοίκων τῆς χώρας καὶ ἀπὸ ὅσους τὴν παρακολούθησαν τὸ 69% τὴν ἔκρινε θετικά. Παρουσιάσθηκε στὰ φεστιβὰλ Βενετίας, Τορόντο, Λονδίνου καί Θεσσαλονίκης. Στὴν Ἑλλάδα ἡ ταινία ἀγνοήθηκε ἀπὸ τοὺς κινηματογράφους προφανῶς ὡς μὴ εμπορεύσιμη καί στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τὰ γνωστὰ κυκλώματα θὰ τὴν θεώρησαν καὶ σκοταδιστική. Κυκλοφορεῖ ὅμως εὑρύτατα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι ὡς DVD μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους ποὺ ἀποδίδουν καὶ τὴν κατάλληλη ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα στὶς προσευχητικὲς ἐκφράσεις.

του Κώστα Μεϊχανετζίδη  Δημοσίευμα στὸ περιοδικὸ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση»

 

 

5 Σχόλια

 1. Oson afora “TO NHSI” meta ta sxolia pou diabasa polles fores, h dikh mou kritikh peritteuei.Apodykneietai pws o Rwsikos kinhmatografos ka8ws kai o Germanikos anadyontai kai pali ta telautaia xronia kai me thn eksairetikh tainia “TO NHSI” alla kai me akomh dyo tainies-stolidia pou 8a h8ela na proteinw.O logos gia dyo POIHMATA ths 7hs texnhs apo ton RWSO skhno8eth ANDREI ZVYAGINTSEV.H prwth me titlo VOZVRASHCHENIYE(THE RETURN)gyrismenh to 2003,apespase ton xryso leonta sto festval Benetias ka8ws epishs kai alles 27 nikes se polla aksiologa festival!!!H deuterh me titlo IZGANIE(THE BANISHMENT)prota8hke gia xryso foinika sto festival kanwn to 2007.Molonoti den to keridse o KONSTANTIN LAVRONENKO apespase to brabeio KALYTEROY H8OPOIOY gia thn ermhneia tou sthn tainia, sto idio festival.Episis”THE BANISHMENT” brabeu8hke ws kalyterh Rwsikh tainia apo ton Rwsiko syllogo kinhmatografistwn to 2007.Pisteuw pws auth h tainia tou, einai safws kalyterh apo ekeinh tou 2003 molonoti apespase ligotera brabeia.Pantws kai oi dyo kata th gnwmh mou prepei na kosmoun thn istoselida sas.

 2. Mporeite na promh8uteite tis tainies autes me dyo tropous(diadiktyaka)alla kai me enan trito tropo(ton klassiko tropo)episkeptomenoi ena katasthma DVD sto kentro ths A8hnas to opoio brisketai akribws dipla ston kinhmatografo “APOLLWN” epi ths stadiou.To en logw katasthma apotelei thn paidikh xapa ka8e CINEFIL .Oi istoselides pou 8a mporouse na episkeu8ei kaneis einai:1on)www.amazon.co.uk(gia nomimh apokthsh twn dvd se logikh timh),2on)www.torrent.com(apo opou ginetai download twn tainiwn”paranomws” h’ oxi bebaia apotelei 8ema syzhthsewn edw kai polla xronia twra.Proswpika thn tainia me titlo BANISHMENT thn katebasa mesw torrent kai ypotitlous brhka apo thn istoselida:www.subs4u.gr.Oson afora thn prwth tainia THE RETURN thn agorasa apo katasthma DVD sthn OMONOIA dipla akribws apo to metropolis epi ths panepistimiou.Bebaia KAI ta dyo FILM yparxoun sthn istoselida http://www.amazon.co.uk (UK kai oxi COM dioti ta dvd apo Agglia anhkoun sthn REGION 2 pou anhkoun kai ta ypoloipa eurwpaika DVD kai ara mporei na ta dei kaneis eukola se opoiadhpote thleorasi mesw opoiudhpote dvd player.Osa proerxontai apo AMERIKH kyriws einai ths REGION 1 kai ara xreiazetai apokwdikopoihths sta eurwpaika dvd players gia na ta metatrepsoun se Region 2,opote http://www.amazon.co.uk gia na eimaste sigouroi pws den 8a exoume problhma me thn probolh twn tainiwn.Episis yparxei sthn AGIA PARASKEUH- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 47 to DVD-CLUB magic me terastia poikilia EYRWPAIKOY KINHMATOGRAFOY.thl: 210 6390773

 3. 8a h8ela na pros8esw pws aksiologes tainies mporeite na promh8eithte stis parakatw istoselides:
  1)www.moviemail.co.uk
  2)www.axiomfilms.co.uk
  3)www.criterion.com
  Oi parapanw istoselides den periexoun mono titlous aristourghmatwn ths 7hs texnhs alla kai eustoxa sxolia kai kritikes stis tainies pou 8a epileksete.
  Epishs 8a h8ela na sas plhroforisw pws h istoselida pou mas yposxe8hke o Kos Kouloglou to kalokairi prwtoemfanisthke sto diadiktyo thn perasmenh ebdomada kai h dieu8ynsh einai:www.tvxs.gr(dhladh thleorash xwris synora)Se auth th selida pou kai egw episkef8hka prosfata brhka poly endiaferonta sxolia kai video pou eimai sigouros pws kinhsoun kai to diko sas endiaferon.

 4. Αγαπητοί σχολιαστές,
  η επιλογή σας για την συγκεκριμμένη μορφη γραπτής γλώσσα είναι τραγική, όσον αφορά τους Έλληνες πού θέλουν να διαβάσουν αυτά πού λέτε, ενώ από την άλλη εσείς με αυτό τον τρόπο χάνετε όλο και περισσότερο την επαφή σας με την γλώσσα πού έθρεψε τον Δυτικό πολιτισμό. Κρίμα !!, γιά όλους μας.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here