Ἡ Πεντηκοστή

0
477

Χρστος Γιανναρς

Μεττν νάσταση καὶ Ἀνάληψη τοΧριστο, ερύτερη μάδα τν μαθητν του – «χλος νομάτων ς κατν εκοσιν»«σαν προσκαρτεροντες μοθυμαδν τ προσευχ κατ δεήσει» (Πραξ. 1,14-15) στὸ ὑπερο τς ερουσαλήμ. μως ατὴ ἡ σύναξη δν ποτελοσε κόμα κκλησία. ταν μι συνάθροιση νθρώπων ποτος νωναν κοινς μνμες κακοινς λπίδες, νθρώπων πτοημένων, δίχως σαφῆ ἐπίγνωση γιττί προσκαρτερον καγιποιόργο χουν κληθε. Πρν πλίγες κόμα μέρες ρωτοσαν τν Διδάσκαλό τους, ν μέσα στν δια ατχρονιθὰ ἐλευθέρωνε τν ουδαϊκλαὸ ἀπτζυγτν Ρωμαίων καθὰ ἀποκαθιστοσε τΒασίλειο τοῦ Ἰσραήλ (Πραξ. 1,6). κόμα καμεττν μπειρία τς νάστασης, οπροσδοκίες τους φαίνεται πς δν ξεπερνοσαν τὰ ὅρια γκόσμιων προγραμμάτων καφιλοδοξιν.

Οἱ ἄνθρωποι ατοκαὶ ἡ συνάθροισή τους μεταμορφώνονται ριζικμτγεγονς τς Πεντηκοστς. Λουκς πιχειρενμς περιγράψει τν μπειρία τς μέρας κείνης, χρησιμοποιώντας εκόνες πομπορον νσυστήσουν μι κάποια ναλογία: σαν καπάλι «μοθυμαδν πτατὸ ἅπαντες» –συναγμένοι στγνωστὸ ὑπερο τς ερουσαλήμ. Κα«φνω γένετο κ τοορανοῦ ἦχος, σπερ φερομένης πνος βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν λον τν οκον οὗ ἦσαν καθήμενοι» (ΙΙραξ, 2,1-2) – κάτι σν θόρυβος βίαιου νέμου, πομοιάζει νὰ ἔρχεται πψηλκαγεμίζει τχρο τς σύναξης τν μαθητν. Καμαζκάποιο εδος πτικς μπειρίας, σν νμοιράζονται πύρινες γλσσες –«γλσσαι σεπυρός» – πάνω στος συναγμένους μαθητές, «καὶ ἐπλήσθησαν παντες  Πνεύματος   γίου».

λλὰ ἂν οἱ ἐμπειρίες τν συμβάντων μόνο μὲ ἀναλογικς εκόνες μπορον νδιατυπωθον, μεταβολποσυντελεται στος μαθητς μτν «πλήρωσή» τους πτΠνεμα τὸ Ἅγιο χει πολσυγκεκριμένες, ασθητς σὲ ὅλους κδηλώσεις: «ρξαντο λαλεν τέραις γλώσσαις»ρχίζουν ξαφνικνμιλνε λες τς γλσσες τν λαν κατν φυλν ποὺ ἔχουν μαζευτεστν ερουσαλμ γιτγιορττς Πεντηκοστς. Καθένας πτπλθος κούει πτστόμα τν μαθητν κατδική του διάλεκτο, «ξίσταντο δπάντες καὶ ἔθαυμαζον». Καατοοκατατρομαγμένοι ς τότε μαθητές, νθρωποι πλοί, χι διανοούμενοι – «γράμματοι καὶ ἰδιται», καθς σημειώνει Λουκς – ρχίζουν νκηρύττουν στος χλους «τμεγαλεία του Θεο», μτν νεση κατσοφία πολύπειρων ρητόρων. Τώρα πιξέρουν τί εναι κατί παγγέλλονται, γνωρίζουν τνόημα τν γεγονότων ποπροηγήθηκαν κασποιά προοπτικζως καλον μτκήρυγμά τους τος νθρώπους. Τος καλον νβαφτιστον γινλάβουν καατο«τν δωρεν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» – νμετάσχουν στν πάντοτε νοιχτπιδυνατότητα τς Πεντηκοστς. Κατος «τρισχιλίους» ποβαφτίζονται τν πρώτη μέρα, τος συνάζουν στν τράπεζα τς Εχαριστίας – «ν τκλάσει τοῦ ἄρτου». Ταυτόχρονα, «πολλά τε τέρατα κασημεα διτν ποστόλων γίνετο» – θεραπεες σθενν, άσεις δαιμονισμένων, κόμα καὶ ἀναστάσεις νεκρν, πως τς Ταβιθστν όππη.

Η πιφοιτήση το γίου Πνεύματος δν εναι μι μαγικ προσθήκη κανοτήτων κα χαρισμάτων στν ν­θρωπο. Εναι μι πελευθέρωση τν δυνατοτήτων τς ζως πο δν χει τίποτα τ λογο κα «περφυσικό». Τ Πνεμα πιφοιτ στ φύση μας μεταβάλλοντας χι τ λόγο τς φύσης (ατ πο εναι φύση μας), λλ τν τρόπο πάρξεώς της, τν τρόπο συστάσεως τς πόστασής μας. Δεχόμενοι τ Πνεμα το Θεο παύουμε ν πάρχουμε ντλώντας πόσταση π τν ναγκαιότητα τς βιολογικς διαδοχς κα τς ατονομημένης τομι­κότητας. πάρχουμε, πειδ τ θέλημα τς γάπης το Θεοζωοποιε κα συνιστ κα ποστασιαζει τ εναι μας. Ατ λευθερία πό τ φυσικ ναγκαιότητα κα συντονισμς τς παρξής μας μ τ ζωοποι θέλημα το Θεο χει ς ργανικ ποτέλεσμα λα τ «σημεα» πο ναφέρει Γραφ στ ζω το Χριστο κα τν ποστόλων – «σημεα» πο τ ζε διάκοπα κ­κλησία κα στ πρόσωπα τν γίων της.

Οθεραπεες τν σθενν καὶ ἡ γλωσσολαλία καὶ ἡ θεολογικσοφία καὶ ὅποια λλα χαρίσματα, εναι οκαρποτς ναγέννησης τοῦ ἀνθρώπου «ν γιΠνεύματι». πως στγέννηση τοῦ ἀνθρώπου εναι μι θαυ­μαστῆ ἔκπληξη οπρτες κδηλώσεις τς ζως: πρώ­τη νάσα κατπρτο κλαυθμύρισμα, καὶ ἀργότερα τπρτο χαμόγελο καὶ ἡ ἔκφραση στβλέμμα καοπρτες λέξεις ποὺ ἀρθρώνει τβρέφος – θαυμαστές, λλκαατονόητες φανερώσεις τς προσωπικότητας πογεννιέται – τσι θαυμαστοί, λλκαατονόητοι εναι καοκαρποτς ναγέννησης τοῦ ἀνθρώπου «ν γίΠνεύματι». Κι ν δν γίνονται πάντοτε φανεροατοοκαρποί, δν εναι γιατ τΠνεμα χορηγεται μποσοτικς διαφοροποιήσεις – «ογρ κ μέτρου δίδωσιν Θες τΠνεμα» (ωαν. 3,34) – λλγιατ εναι διαφοροποιημένες πωσδήποτε οἱ ἀντιστάσεις θανάτου ποὺ ἀναπτύσσει ἡ ἐλευθερία μας.

πτβιβλίο «λφαβητάρι τς Πίστης» (Πρώτη κυκλοφορία: Δόμος, 1983. Επανακυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις Ίκαρος.)

Εικόνα: “Η Πεντηκοστή”. Έργο Θεοφάνους του Κρητός. Βρίσκεται στο τέμπλο της Μονής Σταυρονικήτα, του Αγίου Όρους.

πηγή ψηφιακού κειμένου: Aντίφωνο

Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς γεννήθηκε τὸ 1935 στὴν Ἀθήνα ὅπου καὶ σπούδασε Θεολογία, ἐνῷ συνέχισε μὲ σπουδὲς Φιλοσοφίας στὴ Βόννη καὶ τὸ Παρίσι. Διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. Διετέλεσε καθηγητὴς φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἀθήνας, στὸ Τμῆμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν. Ἐπίσης, ἔχει διδάξει βυζαντινὴ θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸν Ἅγιο Σέργιο Παρισίων, στὸ Ἰνστιτοῦτο Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν (Παρίσι), στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Γενεύης, στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Κρήτης (Ρέθυμνο) κ.ἀ.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here