Φρίττουσιν οι νόες

0
413

Ο Ισοκράτης επιλέγει

 10 Μαΐου 1948: φεκ 44

Έκθεσις εκτελέσεως καταδικαστικών εις θάνατον αποφάσεων

Εν Αιγίνη, σήμερον την εβδόμην (7) του μηνός Μαΐου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τεσσαρακοστού ογδόου (1948) έτους, ημέραν της εβδομάδος Παρασκευήν και ώραν 5·30 π.μ., ημείς, ο παρά τοις εν Πειραιεί Πλημμελειοδίκαις Πάρεδρος Αντεισαγγελεύς Αντώνιος Κλεισάρης, ορισθέντες υπό του κ. Εισαγγελέως των εν Πειραιεί Πλημμελειοδικών ίνα παραστώ κατά την εκτέλεσιν:

 

1) Της υπ’ αριθ. 23 από 12ης Ιουλίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων,  δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι κηρυχθέντες ένοχοι φόνου: α) Μιχαήλ Γεωργίου Οικονόμου, γεννηθείς εν Μ. Ασία και κατοικών εν Πυριτιδοποιείω Αθηνών, ετών 30. τεχνίτης γραφομηχανών, Έλλην καί Χριστιανός Ορθόδοξος και β) Κωνσταντίνος Παναγιώτου Γιαννόπουλος, γεννηθείς και κατοικών εν Αθήναις, ετών 22, φοιτητής Νομικής, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

2) Της υπ’ αριθ. 77 από 14ης Ιουλίου 1945 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι κηρυχθέντες ένοχοι: α) Στέφανος Ιωάννου Καπαρέλης, γεννηθείς εν Πύργω Ηλείας και κατοικών εν Παλ. Κοκκινιά, ετών 37. εργάτης και Χριστιανός Ορθόδοξος, β) Σταύρος Μιχαήλ Μανέας ή Μονέας, γεννηθείς εν Μ. Ασία και κατοικών εν Νίκαια, ετών 32, εφαρμοστής και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

3) Της υπ’ αριθ. 653 από 11ης Μαΐου 1944 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Εφετών (κατά το από 29ης Δεκεμβρίου 1924 Ψήφισμα της 4ης εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως), δι’ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο κηρυχθείς ένοχος ληστείας μετά φόνου Αριστείδης Χρήστου Καρούσος, κάτοικος Αθηνών, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενος εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

4) Της υπ’ αριθ. 10 από 13ης Ιανουαρίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Χρήστος Παν. Κοντός, γεννηθείς εν Σπάρτη, κατοικών εν Αθήναις, ετών 27, έμπορος, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενος εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

5) Της υπ’ αριθ. 39 από 13ης Ιουλίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Χαλκίδι Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι ρυχθέντες ένοχοι φόνου: α) Αθανάσιος Αλ. Νταλλιάνης, ετών 23, γεννηθείς και κατοικών εν Σχηματαρίω Θηβών, γεωργός, άγαμος, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος και β) Στέφανος Ιωάννου Τζαβέλας, ετών 21, γεννηθείς και κατοίκων εν Σχηματαρίω Θηβών, γεωργός, άγαμος, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

6) Της υπ’ αριθ. 13 από 2ας Ιουλίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Χαλκίδι Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου ο κηρυχθείς ένοχος φόνου Κωνσταντίνος Αντωνίου Ροδής, γεννηθείς και κατοικών εν Ωρωπώ, ετών 23, γεωργός, άγαμος, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενος εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

7)Της υπ’ αριθ. 30 από πης Μαρτίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι κηρυχθέντες ένοχοι φόνου: α) Μιχαήλ Ευαγγέλου Καρίτσης, γεννηθείς εν Σαλαμίνι και κατοικών εν Μεγάροις, ετών 35, ιχθυοπώλης, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος καί β) Ιωάννης Αποστόλου Παρθενίου, γεννηθείς και κατοικών εν Σαλαμίνι, ετών 32· βοηθός αυτοκινήτου, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

8)Της υπ’ αριθ. 15 από 9ης Αυγούστου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Λεβαδεία Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι κηρυχθέντες ένοχοι φόνου: α) Δημήτριος Ηλ. Δάβρης, ετών 45. εργατικός, γεννηθείς και κατοικών εν Οινοφύτοις, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος και β) Αθανάσιος Σπυρίδωνος Τσάμης, ετών 35 γεωργός, γεννηθείς και κατοικών εν Οινοφύτοις, Έλλην καί Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

9)Της υπ’ αριθ. 29 από 11ης Ιουλίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο κηρυχθείς ένοχος φόνου Αντώνιος Ιωάννου Σιγάλας, γεννηθείς εν Κων/πόλει καί κατοίκων εν Αθήναις, ετών 22, ζαχαροπλάστης, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενος εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

10) Της υπ’ αριθ. 39 από 24ης Σεπτεμβρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου οι κηρυχθέντες ένοχοι φόνου: α) Κωνσταντίνος Γεωργίου Κερκουλάς, γεννηθείς καί κατοίκων εν Νέα Σμύρνη, ετών 20, ηλεκτρολόγος, Έλλην καί Χριστιανός Ορθόδοξος καί β) Μιχαήλ Βασιλείου Πρωτονοτάριος, γεννηθείς και κατοικών εν Παλαίω Φαλήρω, ετών 18 μηχανικός, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενοι εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

11) Της υπ’ αριθ. 61 από 2θής Φεβρουαρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Πειραιεί Συνέδρων, δι’ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο κηρυχθείς ένοχος φόνου Παναγιώτης Ιωσήφ Κανελλόπουλος, γεννηθείς εν Κεφαλοβρύσω Μεσσηνίας και κατοικών εν Ψυχικώ Αττικής, ετών 2Ο, εργάτης, άγαμος, Έλλην καί Χριστιανός Ορθόδοξος, ήδη κρατούμενος εις τας ενταύθα Φύλακας Αιγίνης.

 

Παραλαβόντες και τον υπογραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς Δημήτριον Γεωργουλάκον μετέβημεν εις τον τόπον της εκτελέσεως, τον γνωστόν παρά τω νεκροταφείω της κωμοπόλεως Αιγίνης, ένθα παρίσταντο ο ιερεύς των Φυλακών Αιγίνης Κωνσταντίνος Κανάκης, ο ιατρός των Φυλακών Αιγίνης Γεώργιος Ξυδέας καί ο αντιπρόσωπος του Δημάρχου Αιγίνης Λεωνίδας Λαβούτας. Προσήχθησαν οι εις θάνατον καταδικασθέντες

 

1) Μιχαήλ Γεωργίου Οικονόμου καί Κων/νος Παναγιώτου Γιαννόπουλος,

2) Στέφανος Καπαρέλης του Ιωάννου καί Σταύρος Μανέας ή Μονέας του Μιχαήλ,

3) Αριστείδης Χρήστου Καρούσος,

4) Χρήστος Παν. Κοντός,

5) Αθανάσιος Αλ. Νταλλιάνης καί Στέφανος Ιωάννου Τζαβέλας,

6) Κωνσταντίνος Αντωνίου Ροδής καί Ιωάννης Αριστείδου Ροδής,

7) Μιχαήλ Ευαγγέλου Καρίτσης καί Ιωάννης Αποστόλου Παρθενίου,

8) Δημήτριος Ηλ. Δάβρης καί Αθανάσιος Σπυρίδωνος Τσάμης,

9) Αντώνιος Ιωάννου Σιγάλας,

10) Κωνσταντίνος Γεωργίου Κερκουλάς καί Μιχαήλ Βασιλείου Πρωτονοτάριος,

11) Παναγιώτης Ιωσήφ Κανελλόπουλος, περί της ταυτότητος των οποίων εβεβαιώθημεν υπό του αρχιφύλακας των φυλακών Αποστόλου Συριανού, αλλά και εξ αυτών των ιδίων καταδίκων, οίτινες ερωτηθέντες εδήλωσαν ότι ουδέν έχουσι να είπωσιν.

Μεθ’ ο, τοποθετηθέντων των καταδίκων έναντι του εκτελεστικού αποσπάσματος ανεγνώσθησαν υπό του Γραμματέως εις επήκοον πάντων των παρισταμένων αι ρηθείσαι:

1) Υπ’ αριθ. 23/1946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων.

2) Τπ’ αριθ. 77/]945 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων.

3) υπ’ αριθ. 653/1944 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Εφετών (κατά το από 29ης Δεκεμβρίου 1924 Ψήφισμα της 4ης εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως).

4) Τπ’ αριθ. 10/1947 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων. ·

5) Υπ’ αριθ. 39/’946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Χαλκίδι Συνέδρων.

6) Υπ’ αριθ. 13/1946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Χαλκίδι Συνέδρων.

7) Υπ’ αριθ. 30Α947 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων.

8) Υπ’ αριθ. 15/1946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Λεβαδεία Συνέδρων.

9) Υπ’ αριθ. 29/1946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων.                                      10)Υπ’ αριθ. 39/!946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Συνέδρων.                                    11) Υπ’ αριθ. 61/1946 απόφασις του Δικαστηρίου των εν Πειραιεί Συνέδρων.

 

Και εξετελέσθησαν υπό του εκτελεστικού αποσπάσματος δια τυφεκισμού, θανατωθέντων των καταδίκων και διαπιστωθέντος του θανάτου των υπό του ιατρού.

Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα, ήτις αναγνωσθείσα καί βεβαιωθείσα υπογράφεται.

 

 

Ο Πάρεδρος Αντ/λεύς Πλημ/κών                                                                     Ο Υπ/ματεύς

ΑΝΤ. ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ                                                                                         Δ. ΓΕΩΡΓΟΤΛΑΚΟΣ

 

 

 1. Μιχαήλ Γεωργίου Οικονόμου                                                                                        ετών 30
 2. Κων/νος Παναγιώτου Γιαννόπουλος,                                                                            ετών 22
 3. Στέφανος Καπαρέλης του Ιωάννου                                                                                ετών 37
 4. Σταύρος Μανέας ή Μονέας του Μιχαήλ,                                                                      ετών 32
 5. Αριστείδης Χρήστου Καρούσος,                                                                                   ετών
 6. Χρήστος Παν. Κοντός,                                                                                                  ετών 27
 7. Αθανάσιος Αλ. Νταλλιάνης                                                                                           ετών 23
 8. Στέφανος Ιωάννου Τζαβέλας,                                                                                        ετών 21
 9. Κωνσταντίνος Αντωνίου Ροδής                                                                                     ετών 23
 10. Ιωάννης Αριστείδου Ροδής,                                                                                           ετών
 11. Μιχαήλ Ευαγγέλου Καρίτσης                                                                                        ετών 35
 12. Ιωάννης Αποστόλου Παρθενίου,                                                                                   ετών 32
 13. Δημήτριος Ηλ. Δάβρης                                                                                                  ετών 45
 14. Αθανάσιος Σπυρίδωνος Τσάμης,                                                                                   ετών 35
 15. Αντώνιος Ιωάννου Σιγάλας,                                                                                           ετών 22
 16. Κωνσταντίνος Γεωργίου Κερκουλάς                                                                             ετών 20
 17. Μιχαήλ Βασιλείου Πρωτονοτάριος,                                                                              ετών 18
 18. Παναγιώτης Ιωσήφ Κανελλόπουλος,                                                                             ετών 20

 

Ο Ισοκράτης σχολιάζει

Μόλις προχθές, ψάχνοντας να βρω ένα όνομα, βρήκα τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρακτικό της εκτέλεσης δεκαοκτώ (18) νέων ανθρώπων στις φυλακές της Αίγινας στις 7 Μαΐου 1948. Έφριξα!

Δεν είναι που ο Ροδής Ιωάννης του Αριστείδου εκτελείται χωρίς να αναφέρει το πρακτικό την απόφαση όπως κάνει με όλους τους άλλους. Δεν ήταν πως δεν ήξερα για τις εκτελέσεις. Απλώς τώρα βάλθηκα να φτιάχνω έναν πίνακα με τις ηλικίες. Δύο δεν είχαν ηλικία. Ένας ήταν…μεσόκοπος 45 χρονών. Δύο ήταν 35 χρονών. Ένας ήταν 37, ένας 32, ένας 30. Δηλαδή 6 ήταν πάνω από 30. Και οι υπόλοιποι; Ήταν κάτω από 30. Ένας ήταν 27. Και οι υπόλοιποι  7; Αυτοί ήταν κάτω από 23! Ο μικρότερος 18 χρονών!!! Τρεις ήταν ανήλικοι!!!

Βρισκόμαστε στο 1948. Και τα δικαστήρια γίνανε, σχεδόν όλα, το 1946. Δικάσανε υποθέσεις που γίνανε το 1944. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος που ήταν 18 χρονών το ’48 ήταν 14 χρονών το ’44!

Εκείνος που ήταν 20 χρονών το ’48 ήταν 16 χρονών το ’44! κοκ… Να λάβουμε υπόψη μας ότι τότε ενήλικος ήταν κάποιος όταν συμπλήρωνε τα 21 του χρόνια.

Και απορεί ο άνθρωπος;!

Αν είναι Αριστερός και δεν πιστεύει ότι τα νέα παιδιά ξαφνικά γίνανε φονιάδες και σκοτώνανε μαζικά αλλά πιστεύει ότι οι εκτελέσεις αυτές ήταν πράξεις κρατικής τρομοκρατίας κατά των αντιφρονούντων και μάλιστα άνανδρες πράξεις οπού εκτελούσε όποιους είχε στο χέρι, απορεί και λέει “πώς μπορεί η κοινωνία να αντέχει τέτοια φρίκη;” Παπάδες, δικαστές, δήμαρχοι, γιατροί, οι γείτονες, το νησί ολόκληρο, να αντέχουν να σκοτώνονται μαζικά παιδιά ανήλικα, παλληκαράκια των είκοσι τριών χρονών!

Αν είναι Δεξιός, ή έστω σαν τον Γιανναρά που δεν είναι Δεξιός αλλά μιλάει για “σταλινική ανταρσία”, και πιστεύει ότι όντως τα παιδιά και οι νέοι της εποποιίας της Εθνικής Αντίστασης γίνανε ξαφνικά φονιάδες κι εκτελούσαν τους διπλανούς τους από δογματισμό και φανατισμό, υποθέτω πως απορεί και λέει “πώς μπορεί η κοινωνία να αντέχει τέτοια φρίκη;” Πατεράδες, μανάδες, αδέρφια, συγγενείς, γείτονες στις φτωχογειτονιές με την κοινοβιακή σχεδόν ζωή γύρω από την “αυλή”, πόλεις και χωριά, να αντέχουν να βλέπουν να γίνονται τα παιδιά τους φονιάδες και να εκτελούν εν ψυχρώ αθώους ανθρώπους.

Δεν με νοιάζει πια εκδοχή πάρετε από τις δύο. Δεν με νοιάζει τι κουμάσια είσαστε και τι καπνό φουμάρετε και αν είσαστε σαν τους άλλους, αν δεν είσαστε σαν τους άλλους, αν είσαστε ίδιοι όλοι, αν δεν είσαστε ίδιοι όλοι, αν είσαστε “μνημονιακοί” και αν δεν είσαστε “μνημονιακοί” και αν τρώτε μαζί με τον Πάγκαλο ή είσαστε μοναχοφάϊδες.

Προσέξτε καλά μόνο!

Γιατί και τότε, όπως και τώρα, νόμιζαν ότι ήξεραν ποιος είναι προδότης και ποιος δεν είναι. Και τότε, όπως και τώρα, νόμιζαν πως ήξεραν ποια είναι η δίκαιη ποινή για τον προδότη. Και τότε, όπως και τώρα, νόμιζαν πως ο καθένας με τον τρόπο του ήταν φορέας του δίκιου και της σωτηρίας της κοινωνίας!

Προσέξτε καλά κωλοέλληνες!

Γιατί πάλι βγάζετε γλώσσα και λέτε ο ένας τον άλλον προδότη! Και βγάλατε τους “φακέλους” και λέτε ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι! Και βγάλατε το τομάρι του ψόφιου κοριού, ό,τι ήσασταν ψόφιοι τόσα χρόνια και τώρα αναστηθήκατε και βάλατε τη λεοντή και παριστάνετε τα λιοντάρια! Και μιλάτε πάλι για “φωτιά και τσεκούρι”! Και μιλάτε για “προσκυνημένους”!

Και κάποιοι τα λένε και στις εκκλησίες! Προσέξτε καλά!

Γιατί και τότε νόμιζαν ότι ήξεραν!

Και το νόμιζαν και οι Αριστεροί και το νόμιζαν και οι Δεξιοί!

Και το νόμιζαν και οι εχθροί των κατακτητών και το νόμιζαν οι φίλοι των κατακτητών!

Και φτάσαμε να σκοτώνουμε παιδιά!!!

 

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here