Μετα-νεωτερική Μετα-φυσική

0
773

Τίτλος: ΜΕΤΑ-ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΦΥΣΙΚΗ
Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκδόσεις: ΔΟΜΟΣ

[…σελίδες 12 – 13 ]

“  Οί θεωρητικές διατυπώσεις τής καινούργιας νοηματοδότησης εξελίσσονται παράλληλα μέ συνειδητές ή άνεπίγνωστες εμπεδώ­σεις τής θεωρίας στήν καθημερινή πρακτική.

Δέν πρόκειται πάν­τοτε για θελημένες αποδοχές, είναι περισσότερο μια ανεπαίσθητη αυτοματική συμμόρφωση μέ τρόπους και συμπεριφορές που απη­χούν τήν όλο και καθολικότερα διευρυνόμενη νοο-τροπία τής ρή­ξης. Ή απαίτηση τής προόδου, τής αποτελεσματικότητας, τής εμπειρικής προτεραιότητας, εχει μιαν αυτονόητη κοινωνική κατα­ξίωση και δύσκολα παραπέμπει σέ πολεμικές αφετηρίες, πού θα μπορούσαν νά προκαλέσουν ενδεχομένως κριτικές αντιδράσεις. Περιβεβλημένη ή ρήξη τό σεμνό ένδυμα τής προόδου γίνεται αυ­τονόητα και καθολικά αποδεκτή, διαμορφώνει τήν κυρίαρχη νοο­τροπία, τον κοινό τρόπο βίου, δηλαδή έναν καινούργιο πολιτισμό.

Ή νεωτερική εποχή είναι ό πιο ριζοσπαστικά καινότροπος πολιτι­σμός πού γνώρισε ποτέ ή Ιστορία, πολιτισμός κοσμογονικός στήν κυριολεξία: Τόσο ή εικόνα του κόσμου, όπως τήν συγκροτεί ή νεωτερική επιστήμη, όσο και ό κόσμος τής οργανωμένης συμ­βίωσης των ανθρώπων, ό τρόπος και οί συνθήκες του βίου, μετα­βάλλονται ριζικά. Γεννιέται μιά καινούργια κοσμοεικόνα, και­νούργια αντίληψη τής πραγματικότητας, καινούργια χρήση τής διευρυμένης γνώσης.

Οι ίδιες οι λέξεις παραπέμπουν τώρα σέ καινούργια σημαινό­μενα. Οί δροι προσδιορισμού γνωστικών αντικειμένων ή επιμέρους τομέων τής ανθρώπινης δραστηριότητας προσλαμβάνουν στή νεωτερική εποχή τόσο διευρυμένο, πολύπτυχο και συχνά καινούρ­γιο νόημα, ώστε νά αντιστοιχούν σέ πραγματικότητα άλλη άπό αυτήν πού γνώριζαν οί άνθρωποι προγενέστερων εποχών. Άρκεϊ νά σκεφθεί κανείς, λ.χ. τι σήμαινε και τι αντιπροσώπευε ή λέξη η­λεκτρισμός γιά τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, και τί σημαίνει και άντι-προσωπεύει ή ίδια λέξη γιά τον σημερινό άνθρωπο. Τό ίδιο και λέξεις, δπως: ύλη, ενέργεια, ακτινοβολία, ή: πληροφόρηση, επικοι­νωνίες, συγκοινωνίες, ψυχαγωγία, κατοικία, αγροκαλλιέργεια, ή ακόμα: οργάνωση παραγωγής, καταναλωτική επάρκεια, ιατρική περίθαλψη, οικιακές συσκευές, και πλήθος άλλες.

Ή διεύρυνση των γνώσεων στή νεωτερική εποχή εϊναι κυριο­λεκτικά ιλιγγιώδης, και αυτή ή διεύρυνση μεταφράζεται άμεσα (άν δεν στοχεύει εξ ύπαρχής) σε τεχνολογικές εφαρμογές διευκο­λύνσεων του ανθρώπινου βίου. Είναι τόσες και τέτοιες οι διευκο­λύνσεις του βίου, ταυτισμένες με τή νεωτερική «ανάπτυξη», ώστε \ ή λογική αυτής τής ανάπτυξης νά εμφανίζει μιάν ακατανίκητη δυναμική κοινωνικής αποδοχής της. Ό στόχος τής ανάπτυξης, δπως οί κοινωνίες τής Ευρώπης τον εκπροσωπούν στή νεωτερική εποχή, αναδείχνεται σέ πανανθρώπινο και πρωταρχικό ιδεώδες του βίου, κυρίως στις χώρες πού δέν τον έχουν ακόμα κατακτή­σει. “Άν υπάρχουν αμφισβητήσεις και επιφυλάξεις γιά τον αυτοσκοπό τής ανάπτυξης, μάλλον προϋποθέτουν εμπειρίες υπερ­βολών και άπολυτοποιήσεων τής αναπτυξιακής λογικής σέ κοινωνίες πού ήδη απολαμβάνουν τά αγαθά της. “Οταν ό στόχος τής ανάπτυξης δέν έχει επιτευχθεί, κανένας φόβος υπερβολών και άπολυτοποιήσεων δέν αναστέλλει τήν επιδίωξη του.

Τελικά, στο αίτημα και επίτευγμα της ανάπτυξης συγκεφαλαιώνεται ή ταυτότητα τής νεωτερικής εποχής, εκεί κατατείνει ή καινούργια νοηματοδότηση τής ανθρώπινης ύπαρξης και τής αν­θρώπινης πράξης. Είναι νόημα βίου ή νεωτερική ανάπτυξη, τόσο απόλυτα πρωταρχικό, αυτονόητα αναγκαίο και επιτακτικό, ώστε σε σύγκριση μαζί του κάθε άλλη κανονιστική αρχή ή ανθρωπιστι­κό αίτημα νά παίρνει δευτερεύουσα σημασία — ακόμα και ή άρ­νηση τής εκμετάλλευσης άνθρωπου άπό άνθρωπο. “Οπως σημει­ώνει χαρακτηριστικά ή Joan Robinson, μέ αφορμή τήν εμπειρία κάποιων χωρών του λεγόμενου «τρίτου κόσμου»: «Ή αθλιότητα τής εκμετάλλευσης άπό τους καπιταλιστές εϊναι τίποτα μπροστά στήν αθλιότητα του νά μήν έρχεται κανείς να σε εκμεταλευτεί  “

 

 

Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς γεννήθηκε τὸ 1935 στὴν Ἀθήνα ὅπου καὶ σπούδασε Θεολογία, ἐνῷ συνέχισε μὲ σπουδὲς Φιλοσοφίας στὴ Βόννη καὶ τὸ Παρίσι. Διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. Διετέλεσε καθηγητὴς φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἀθήνας, στὸ Τμῆμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν. Ἐπίσης, ἔχει διδάξει βυζαντινὴ θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸν Ἅγιο Σέργιο Παρισίων, στὸ Ἰνστιτοῦτο Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν (Παρίσι), στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Γενεύης, στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Κρήτης (Ρέθυμνο) κ.ἀ.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ