Έκκληση των Αγιορειτών Πατέρων για την αποτροπή του Εμφυλίου Πολέμου

1
333

του Γιώργου Μιλτ.Σαλεμή

Ήλπιζα και ελπίζω να βρω και να δημοσιεύσω ολόκληρη την έκκληση των Πατέρων του Αγίου Όρους για την αποτροπή του εμφυλίου πολέμου.
Μέχρι τούτη τη στιγμή δεν στάθηκε δυνατόν.
Επειδή όμως ο αναγνώστης του σχολίου μου στην από 25ης Οκτωβρίου επιφυλλίδα του Χ.Γιανναρά,θα έχει σίγουρα την ανάγκη να διαβάσει το ίδιο το κείμενο,παραθέτω αντιγράφοντας από το “Γελάς Ελλάς Αποφράς”του Κ.Ζουράρι εκδόσεις Αρμός,όσες παραγράφους βρίσκονται εκεί.

“…Φωνή αίματος των αδελφών σας έφτασε μέχρις ημών,και λυπείται η ψυχή μας έως θανάτου,
διότι άνθρωποι της αυτής αμωμήτου πίστεως,τέκνα της αυτής αγίας κολυμβήθρας,οπαδοί του Θεού της αγάπης και της ειρήνης,να φθάσητε μέχρι του ολεθρίου κακού της μισαδελφίας,μέχρι της θεηλάτου αδελφοκτονίας.
Πονεί η καρδία μας,διότι τέκνα της αυτής Πατρίδος,αδελφοί του ιδίου αίματος,της αυτής φυλής και γλώσσης,να επιμένετε εις τον κατ’αλλήλων ανόσιον αγώνα μέχρις εξοντώσεως.
…Συνέλθετε αδελφοί εις εαυτούς,ίδετε γύρω σας πόσα κακά,πόσας καταστροφάς επεσώρευσεν ο πόλεμος και η κατοχή εις την αγαπητήν Πατρίδα μας,και μη θελήσητε να συνεχίσητε και σεις τα τέκνα της το απαίσιον έργον των κατακτητών,σκεφτήτε ότι είσθε απόγονοι εκείνων που εχάρισαν τον ευγενέστερον πολιτισμόν εις τους λαούς της γης,εκείνων των αγίων ανδρών οι οποίοι εξήπλωσαν εις τον κόσμον την θρησκεία της αγάπης.
Είναι εντροπή,είναι αμαρτία,ημείς οι Έλληνες να περιμένομεν να μας ειρηνεύσουν εκείνοι τους οποίους εξημερώσαμεν,να ρυθμίσουν τα οικιακά μας ξένοι….
…Η σωτηρία του Έθνους μας,της οικογενείας μας,της φυλής μας,έγκειται εις ημάς εαυτούς.Όταν ημείς ομονοήσομεν,οι ξένοι δεν έχουν θέσιν εις τα εσωτερικά μας,και ημείς όταν ενωθώμεν δεν μας χρειάζεται κανενός προστασία εις τα εξωτερικά μας….
…Αγάπη μόνον αδελφοί,ομόνοιαν και συγγνώμην προς αλλήλους,ας δώσωμεν τας χείρας οι αντιμαχόμενοι,ας κάμωμεν τον εν Χριστώ αδελφικόν ασπασμόν,ας παύση το μέγα κακό του εμφυλίου πολέμου,και έστε βέβαιοι όλα,θεία χάριτι,θα στραφούν εις το καλόν,αυτομάτως την τρικυμίαν θα διαδεχθή γαλήνη και θα πληρωθή και εν υμίν το προφητικόν λόγιον:”Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός και εις το πρωί αγαλλίασις”.
…Μη περιμένετε ξένοι να ρυθμίσουν τα καθ’ημάς,”Μη πεποίθατε επ’άρχοντας,επί υιούς ανθρώπων οις ουκ έστι σωτηρία”,αρκετήν πείραν ελάβομεν της προστασίας των,η σωτηρία μας θα προέλθη μόνον εξ ημών και εκ της βοηθείας του Θεού,όταν επιστρέψωμεν εις την αγάπην,διότι “ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει”.
Μη πλανάσθε αγαπητοί,άνθρωποι μίσους δεν είναι γνήσιοι χριστιανοί,δεν έχουν θέσιν εις την Εκκλησίαν του Χριστού,”ο μισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί”,λέγει το Ευαγγέλιον.
…Ταύτα προς πάντας ημάς τα αγαπητά ημών τέκνα παραινούντες,επιστέλλομεν από του ιερού Άθωνος,και παρακαλούμεν,όπως ανοίξητε τα όμματα των καρδιών σας και κατανοήσητε το πραγματικόν συμφέρον της ψυχής σας,των τέκνων σας,της Πατρίδος μας”.

“Το θεόπνευστο τούτο γραπτό του Αγίου Όρους,είναι από τα ύπατα τους νέου Ελληνισμού.-εξηγεί ο Κ.Ζουράρις.Συνεχίζει την μεγάλη αισχύλια παράδοση:πολίται,χρη λέγειν τα καίρια.Είναι καίριο,
εύκαιρο,πάει να προλάβει το κακό.Συνεχίζει την μεγάλη πατερική παράδοση,την διάκριση:πάντων των αγαθών μέγιστον διάκρισις.Διότι διακρίνει και δεν επικρίνει”.

Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω,ακόμα μια φορά,είναι ότι το εν λόγω κείμενο δημοσιεύεται τον Ιανουάριο του 1946!Έναν χρόνο μετά την συμφωνία της Βάρκιζας.Δεν έχουν γίνει ακόμα οι εκλογές του Μαρτίου και δεν έχει γίνει το δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά(1/9/46)!
Αυτά τα δυο πράγματα κρατήστε τα,έχουν σημασία δια τα περαιτέρω.

Νοέμβριος 2009

1 σχόλιο

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ