Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτός

16
490

Άγγελος Καλογερόπουλος

 

Ἀφιερωμένο στὴν Katerina ποὺ εἶναι Hellene

 

Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτός. Ἔρχονται κυνηγημένοι καὶ πεινασμένοι ξένοι. Φεύγουν ἀπογοητευμένοι νεαροὶ ἕλληνες. Ὅπως ἄλλοτε, ἄλλωστε, ποὺ ρίζωναν ἀρβανῖτες στὴ Ρούμελη καὶ στὸ Μωριὰ κι ἔφευγαν στὴν φωτισμένη Ἑσπερία ἕλληνες ἔμποροι καὶ λόγιοι. Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτὸς. Κι αὐτὸ διαμορφώνει τὴν ἰδιαίτερη πνευματική μας φυσιογνωμία τὴν ὁποία οὐδεὶς δύναται ἀποινεὶ νὰ παραθεωρήσει στὸ ὄνομα ὁποιασδήποτε ἰδεολογίας ἤ κοινωνικοπολιτικῆς ἀνάλυσης. Ὁ τόπος μας, ποὺ δὲν ὁρίζεται ἀπὸ τὰ σύνορα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἁπλόχωρο ἱστορικό μας βίωμα, ποὺ δὲν ζεῖ μὲ ἀφηρημένες ἔννοιες, ἀλλὰ μὲ ζωντανοὺς ἤ πεθαμένους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη τὰ στερεότυπα μιᾶς ἐθνικιστικῆς μυθοπλασίας γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν ταυτότητά του καὶ τὴν συνέχειά του, φαίνεται σὰ νὰ μᾶς στενεύει στὶς μέρες μας, σὰ νὰ χάνει ταὴ συνοχή του, καθὼς καταρρέουν οἱ ψευδαισθήσεις μιᾶς δῆθεν γενικευμένης εὐζωίας.
 
Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτός, ἀλλὰ δὲν εἶναι ξέφραγ(κ)ο ἀμπέλι. Εἶναι ὁ τόπος τῶν Γραικῶν, τῶν Ρωμιῶν, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρβανιτῶν, τῶν τουρκόσπορων και πάει λέγοντας. Μὲ ὀνόματα ἀρχαῖα, ἑβραϊκά, σλάβικα ἤ ἀρβανίτικα. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαπᾶμε –ζῶντες καὶ τεθνεῶτες- ποὺ δίνουν ὑπόσταση σὲ ἔννοιες ὅπως ἡ δημοκρατία, ἡ ἐλευθερία, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινότητα, ἡ κοινοκτημοσύνη ἤ ἡ ἀλληλεγγύη. Ποὺ σημαίνει ὅτι ἄν δὲν ἀγαπᾶμε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε ὡς λαὸς δὲν ἔχουμε λόγο νὰ ἀντισταθοῦμε σὲ ὁποιαδήποτε ἐπιβουλὴ ἐφ’ὅσον μᾶς ἐγγυᾶται ἕνα ἀνεκτὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο. Δηλαδή, ἄν στὴν οἰκονομικὴ κρίση ἀναζητᾶ κανεὶς ἁπλῶς οἰκονομικὲς λύσεις δὲν ἀντιμετωπίζει τὴν αἰτία τοῦ προβλήματος. Ἡ αἰτία τοῦ προβλήματος ἀντιμετωπίζεται ὅταν μπορεῖ κανεὶς νὰ προσφέρει μιὰ πίστη. Ἕνα ὅραμα ποὺ ξεπερνᾶ τὶς ρεαλιστικὲς λύσεις καὶ τοὺς ἀριθμούς. Ἄν λοιπὸν πρέπει κανεὶς νὰ ἀναζητήσει λόγους ποὺ τὸν κάνουν «περήφανο ποὺ εἶναι Ἕλληνας», μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἐπαναδιατυπώσει ἕναν ἀρκούντως ρεαλιστικό, ἀλλὰ γνησίως ἐπαναστατικὸ λόγο. Καὶ γιὰ ἕνα τέτοιον λόγο θὰ ἔχει πολλὰ νὰ ἀντλήσει ἄν σκύψει μὲ σεβασμὸ στὴν παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου, τὴν δημοκρατική, τὴν κοινοβιακὴ καὶ τὴν κοινοτική.
Ὁ -λεγόμενος- προοδευτικὸς λόγος ἀκολουθώντας μιὰ ἰδεολογικὴ προκατασκευὴ ἐπέτρεψε στὴν ἄκρα δεξιὰ νὰ καπηλευθεῖ οὐσιώδη τμήματα τῆς πνευματικῆς μας παραδόσεως. Ὅταν ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης στὴν σύντομη θητεία του ὡς ὑφυπουργὸς χρησιμοποίησε τὸ πολυτονικό, ὅλοι -δημοσιογράφοι καὶ μή- παρέπεμπαν στὴ χούντα καὶ τὴν συντηρητικὴ Ἑστία, λὲς καὶ δὲν ὑπῆρξαν ὑποστηρικτὲς τοῦ πολυτονικοῦ ὁ Καστοριάδης, ὁ Ἐλεφάντης ἤ ὁ Κονδύλης. Μὲ ἀνάλογο τρόπο ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα θεωρεῖται προνόμιο τῆς ἄκρας δεξιᾶς, λὲς καὶ δὲν ὑπῆρξε ὁ Μανόλης Γλέζος ἤ τὸ ΕΑΜ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίθεση στὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο μεταναστῶν ἰσοδυναμεῖ μὲ ρατσιστικὴ ἀπανθρωπία, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ θεωροῦσε ἀντεπαναστατικὴ τὴν εἴσοδο ξένων μεταναστῶν διότι θὰ ἔθιγαν τὴν γηγενὴ ἐργατικὴ τάξη. 
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ -λεγόμενος- προοδευτικὸς συνδικαλισμὸς ἀφέθηκε στὸν χειρότερο συντηρητισμό. Πάντοτε διεκδικοῦσε νὰ μὴν έφαρμοστεῖ κάτι. Ποτὲ δὲν ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ γίνει κάτι. Λὲς καὶ δὲν ὑπῆρξε ποτέ ἡ παράδοση τῶν ἀγώνων ἐκείνων ποὺ διεκδικοῦσαν ὄχι τὴν διατήρηση τῶν κεκτημένων –ποὺ ἄλλωστε δὲν ὑπῆρχαν τότε- ἀλλὰ τὰ θετικὰ αἰτήματα γιὰ σημαντικὲς ἀλλαγές.
Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτός. Ἄν τὸν ἔκλεισε κάτι, τὸν ἔκλεισε αὐτὴ ἡ παράδοση στὴν καταναλωτικὴ εὐμάρεια, ἀποτέλεσμα ἑνὸς ἰδιότυπου, δικοῦ μας, ὑπαρκτοῦ «σοσιαλισμοῦ», ὅπου διερράγη ὁ κοινωνικὸς ἱστὸς καὶ ὡς μόνος συνεκτικὸς ἱστὸς ἀνεδείχθη ἡ ἀναλογικὴ μετοχὴ ὅλο καὶ περισσοτέρων στὸ ὅραμα αὐτῆς τῆς ὑλόφρονος εὐωχίας.
Εἶναι ἀνθρωπίνως κατανοητό, ἀλλὰ παράλληλα ἀπογοητευτικό, νὰ βιώνει κανεὶς τὴν παρούσα κρίση ἁπλῶς κάνοντας λογαριασμούς. Ὅλοι κάνουμε λογαριασμοὺς καὶ ὁ λογαριασμὸς τελικὰ δὲν μᾶς βγαίνει, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ λογιστικὸ ἔλλειμμα δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη ἤ στὴν αὐτοκτονία, δηλαδὴ στὴν κατεξοχὴν ἀναίρεση τῆς ὕπαρξής μας. Αὐτὴ ἡ κρίση ἀνοίγει μπροστά μας ἕναν δρόμο κοινότητας καὶ ἀλληλεγγύης ποὺ τὸν εἴχαμε ξεχάσει. Τὸ ὅραμα μιᾶς ἄλλης ζωῆς ἐπανέρχεται, μὲ πιὸ ρεαλιστικοὺς ὅρους αὐτὴ τὴ φορά, καὶ ἔχει νὰ κάνει ὄχι μὲ ἕνα ἀπώτερο μέλλον, ἀλλὰ μὲ τὴν παρούσα πραγματικότητα. Τώρα θὰ μοιραστοῦμε αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, τώρα θὰ ἐφεύρουμε τρόπους μιᾶς ἐναλλακτικῆς οἰκονομίας, τώρα θὰ σώσουμε τὸν διπλανό μας -ὄχι τὶς ἀφηρημένες ἔννοιες: λαός, ἐργατικὴ τάξη κλπ- ἀπὸ τὴν λαίλαπα ποὺ τὸν ἀπειλεῖ. Τώρα πρέπει νὰ ἐφαρμόσουμε στὴν πράξη -ἔστω καὶ σὲ συμβολικὸ ἐπίπεδο- μιὰ διαφορετικὴ λογικὴ τῶν ἀμοιβῶν. Δηλαδή, οἱ βουλευτές, οἱ πρωθυπουργοί, οἱ ὑπουργοί, ὁ ἀρχιεπίσκοπος κλπ νὰ ἀμείβονται μὲ τὸν κατώτερο μισθό, αὐτὸν ποὺ ἐπιβάλλει ἡ τρόικα καὶ οἱ κατώτεροι νὰ ἀμείβονται ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τους. Λαϊκισμός; Ὄχι! Ἔστω κι ἄν ἡ ἐξοικονόμηση ποὺ θὰ προκύψει ἀντιστοιχεῖ σὲ μισό εὐρὼ παραπάνω γιὰ τὸν χαμηλόμισθο, αὐτὴ ἡ κίνηση συνιστᾶ μιὰ χειρονομία πνευματικῆς τάξεως, καθὼς δηλώνει μιὰ ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ.
Ὅπως, ἐξ ἄλλου, δὲν εἶναι λαϊκισμὸς νὰ βλέπεις μὲ καχυποψία τὴν ὀργανωμένη φιλανθρωπία ποὺ ἁπλῶς αὐξάνει τὰ κέρδη τῶν σουπερμάρκετ κάτω ἀπὸ τὶς εὐλογίες τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ θίγονται ποτὲ τὰ συμφέροντα ὅσων εἶναι ὑπεύθυνοι –μὲ τὸν ἕνα ἤ μὲ τὸν ἄλλο τρόπο- γιὰ τὴν παρούσα κρίση. Ὡστόσο, Γρηγόριος ὁ Νύσσης ὅταν στρεφόταν ἐναντίον τῶν τοκογλύφων –τῆς κοινωνικῆς λαίλαπας τῆς ἐποχῆς του- ἔγραφε: 
Εἰ μὴ πλῆθος τοκιστῶν, οὐκ ἄν ἦν πλῆθος πενομένων. Λῦσον σου τὴν φατρίαν, καὶ πάντες ἕξομεν τὴν αὐτάρκειαν. ( Ἄν δὲν ὑπῆρχε τὸ πλῆθος τῶν τοκιστῶν [διάβαζε: τραπεζῶν] δὲν θὰ ὑπῆρχε τὸ πλῆθος τῶν φτωχῶν. Διάλυσε τὴ φατρία σου [τὴ φατρία τῶν τοκιστῶν] καὶ ὅλοι θὰ ἔχουμε αὐτάρκεια). [Γρηγορίου Νύσσης, Κατὰ τοκιζόντων].
Πολὺ ἐπίκαιρος δὲν εἶναι ὁ Γρηγόριος;
Ἡ παρούσα κρίση, λοιπόν, μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία μιᾶς νέας σύνθεσης, καὶ ὄχι κάποιων μύθων ψυχολογικῆς ὑπεραναπλήρωσης. Ὁ τόπος μας εἶναι ἀνοιχτὸς κι αὐτὸ ποὺ μᾶς μαθαίνει εἶναι ὅτι πρέπει νὰ σκάψεις βαθιὰ στὴ γῆ σου γιὰ νὰ καρπίσει ὁ καινούργιος σπόρος…
 

πηγή: www.e-dromos.gr/ὁ-τόπος-μας-εἶναι-ἀνοιχτός/

16 Σχόλια

 1. τιποτε αλλο να πω,παρα Ευγε και αριστα.η μετοχη στον Ελληνισμο ως παιδεια,ειναι η μονη λυση ως απαντηση στον εθνομηδενισμο που λεει και ο Θ.Ι. Ζιακας αλλα και στον εθνοφυλετισμο.

  συνεχιστε την καλη εργασια σας!!!
  Χριστος Ανεστη

 2. Ένας λόγος φωτεινός, νηφάλιος και προσγειωμένος, μέσα στη λαίλαπα της αοριστίας και θεωρητικολογίας που μας κατακλύζει τελευταία. Γιατί η κρίση, πέρα ή περισσότερο από τις τράπεζες, την πολιτική, την οικονομία, τις ιδέες, κλπ. είναι μέσα μας.
  Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν!

 3. «[…] δεν είναι λαϊκισμός να βλέπεις με καχυποψία την οργανωμένη φιλανθρωπία […]»

  Αγαπητέ Άγγελε, επίτρεψέ μου να υποστηρίξω ότι προβαίνει ιδιαίτερα σκληρή μια τέτοια ματιά, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεισφέρουν τον χρόνο και τον κόπο τους προκειμένου να συγκροτείται το, ανά ενορία, φιλανθρωπικό έργο.

  Είναι ήδη ένα θέμα (κατά τη γνώμη μου) ότι η κοινότητα των “εκκλησιολογούντων” δεν έχει περίπου ποτέ υποδηλώσει τον σεβασμό της στην συγκεκριμένη, αυτή, έκφραση λαϊκής ανιδιοτέλειας – δηλαδή δεν έχει, προς ώρας, συνειδητοποιήσει την παρουσία της,..
  Η κατάσταση ωστόσο επιδεινώνεται απελπιστικά όταν το φιλότιμο των απλών εκείνων ανθρώπων, που δεν θα υπερασπίσουν ποτέ τον εαυτό τους επί πεδίου (πχ) διαδικτύου, υφίσταται επιπλέον και την αποδοκιμασία των φορέων του δημόσιου λόγου. Και δη, του εναλλακτικού!

  Όπως ο ίδιος είχες, λίγο πριν, επισημάνει:
  «Τώρα θα μοιραστούμε αυτό που έχουμε, τώρα θα εφεύρουμε τρόπους μιας εναλλακτικής οικονομίας, τώρα θα σώσουμε τον διπλανό μας -όχι τις αφηρημένες έννοιες: λαός, εργατική τάξη κλπ- από την λαίλαπα που τον απειλεί.»

 4. Φιλε Καλογεροπουλε, το κεντρικο θεμα του “ο τοπος μας ειναι ανοιχτος” το εκτισες πανω στην λανθασμενη παραδοχη οτι ηταν παντοτε τα συνορα μας ξεφραγο αμπελι και ελευθερη η προσβαση των ξενων στον τοπο μας. Περα απο την προφανη αγνοια της ιστοριας του τοπου μας και του λαου μας, επιδεικνυεις και μια προσβλητικη διαθεση για οσους αγωνιστικαν και θυσιαστηκαν για να διωξουν απο αυτον εδω τον τοπο καποιους βαρβαρους λαους για να εχεις εσυ την ελευθερια του λογου που απολαμβανεις σημερα και σου επιτρεπει να κανεις ανυποστατους ισχυρισμους.

  Σε πληροφορω παντως, οτι οι Αρβανιτες ηταν Ελληνες απο την περιοχη του ποταμου Arbanum της Βορειας Ηπειρου. Καμμια ετυμολογικη η εθνικολογικη σχεση δεν εχει το ονομα “Αρβανιτης” με το ονομα “Αλβανος”. Η γλωσσα τους, λογω του εποικισμου της περιοχης τους απο τους Αβαρικης καταγωγης Αλβανους, ηταν, την εποχη που κατεβηκαν στην “Ρούμελη καὶ στὸ Μωριὰ”, ενα μιγμα Ελληνικης, Αλβανικης και τουρκικης, αλλα η συνειδηση τους ηταν Ελληνικοτατη.

 5. Τα δύο τελευταία σχόλια ξεκινούν από το λανθασμένο αξίωμα της σχολικής Ιστορίας πως εθνοφυλετικά είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και μόνο.

  η συνειδηση τους ηταν Ελληνικοτατη
  Ο σχολιαστής το γράφει αυτό για μια εποχή που “Έλλην” σήμαινε τον παγανιστή. Η συνείδηση των κατοίκων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν ρωμέικη, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως φαίνεται κι από τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό («[i]Δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί[/i]») κι από χιλιάδες άλλες πρωτογενείς ιστορικές πηγές.

  Ο έτερος σχολιαστής αποφαίνεται:
  Επίσης οι σλάβοι και οι βούλγαροι δεν ενδιαφέρθηκαν για την δημοκρατία, την ἐλευθερία και παιδεία γιατί δεν είναι μέρος της παράδοσης τους.
  Τέλος δεν μπορούμε να αγνοούμε πως άλλη γλώσσα σημαίνει διαφορετικό τρόπο σκέψης.
  Μπροστά σ’ αυτόν τον χοντροκομμένο και απροκάλυπτο ρατσισμό τύφλα να ΄χει ο Χίτλερ!

  Όπως γράφω στο άρθρο μου “Το ψευδεπίγραφο “Βυζάντιο” κι οι σοφιστείες των κλασικιζόντων” εδώ, στο “Αντίφωνο”, “[i]Το ότι κυριαρχούσε ο ελληνικός πολιτισμός σε πολλούς λαούς της αυτοκρατορίας, το ότι τα ελληνικά (μαζί με τα λατινικά στην αρχή, μόνα τους στη συνέχεια) ήταν η επίσημη γλώσσα (της παιδείας, της λατρείας, του εμπορίου) δεν σημαίνει πως οι λαοί αυτοί δεν είχαν άλλη γλώσσα στον χώρο του σπιτιού και της καθημερινότητας και αρκετά διαφορετικό τοπικό πολιτισμό ούτε πως αισθάνονταν Έλληνες. Δεν τους έκανε Έλληνες η γλώσσα. Αν ήταν έτσι, οι ελληνόφωνοι βορειοελλαδίτες και κρητικοί μουσουλμάνοι δεν θα επέλεγαν το 1922 την Τουρκία, ούτε οι για αιώνες τουρκόφωνοι ρωμιοί της Ανατολής θα έρχονταν στην Ελλάδα.[/i]”. Σ’ αυτό και στη συζήτηση που το ακολούθησε μπορεί κανείς να βρει πολλές απαντήσεις σ΄αυτά τα ζητήματα.

  Ο κ. Ροδίτης εγκαλεί τον Άγγελο Καλογερόπουλο για “[i]προφανη αγνοια της ιστοριας του τοπου μας και του λαου μας[/i]”. Μάλλον όμως ο ίδιος δεν έχει μελετήσει τις πρωτογενείς πηγές και αρκείται στην “Ιστορία” που κάποιοι του σερβίρουν.

  Η παράδοση του λαού μας είναι πολυπολιτισμική και πολυεθνική. Οι Βαυαροί κι οι επίγονοί τους προσπάθησαν να την ξεριζώσουν και να τον στρέψουν μονόπαντα προς την αρχαία Ελλάδα. Όμως ακόμα μένει μαγιά, που λέει κι ο Μακρυγιάννης.

 6. Ειναι ντροπη, και χαρακτηριστικο των φαινομενων καταπατησης καθε ενοιας ελευθεριας της εκφρασης (και αλλων βασικων ανρωπινων δικαιωματων) που επιφερει η “πολυπολιτισμικη” συμβιωση, ο αφορισμος των αποψεων με τις οποιες δεν συμφωνει καποιος και η εξισωση τους με τις ρατσιστικες αποψεις του Χιτλερ. Εγω προσωπικα δεν βρηκα τιποτε ρατσιστικο στους ισχυρισμους του – εξαφανισθενοτος, αραγε γιατι – σχολιου στο οποιο αναφερεσαι, αγαπητε “Theo”, και το γεγονος οτι εσυ βρισκεις αυτες τις αποψεις συγκρισιμες με αυτες του Χιτλερ, ειναι ενδεικτικο της δικας σου ελλειψης στοιχιωδους γνωσης της ιστοριας. Το οτι γραφεις και αρθρα στο Αντιφωνο λεει πολλα για το μορφωτικο και πολιτικο επιπεδο των γραφοντων στο Αντιφωνο – ειναι για κλαματα.

  Δυο λεπτομερειες για την ενημερωση σου: η πολυπολιτισμικοτητα δεν ειναι καποια αξια η καποιο ζητουμενο, αλλα καποια παρατηρημενη ιστορικα και παρατηρουμενη σημερα κατασταση, εχει δε, οπου εμφανιζεται, σαν αποτελεσμα την καταπιεση βασικων ανθρωπινων δικαιωματων. Εαν αμφιβαλεις, επειδη προφανως προτιμας να φορας τις παρωπιδες αυτων που ζουν το ονειρο του αλανθαστου των δικων τους αποψεων, σε συμβουλευω να ενημερωθεις για τις αποψεις και, κυριως, τον τρομο μεσα στον οποιο ζουν, ας πουμε – μην παμε μακρυα, στην γειτονια μας ειναι δεκαδες τα παραδειγματα – τα μελη της μειονοτητας των Κοπτων χριστιανων στην Αιγυπτο, η το τι παθανε οι Κυπριοι απο τους πολυπολιτισμικους συντοπιτες τους.

  Οσο για τον Μακρυγιαννη, σε συμβουλευω να μην τον χρησιμοποιεις για να ενισχυσεις αφορισμους σου περι “ρατσισμου” που φανταζεσαι οτι περνανε για επιχειρηματα. Ο Μακρυγιαννης, βλεπεις, διαφωνουσε καθετα με την δικια σου ονειρεμενη βερσιον της “πολυπολιτισμικοτητας” του τρομου, και εξεφρασε την ακρα αντιθεση του προσφεροντας την ιδια την ζωη του σε θυσια, για να μην ζει στο “πολυπολιτισμικο” ονειρο σου αλλα σε μια χωρα ελευθερη απο τουρκους. Ειναι δυστυχες, και κατεβαζει ακομα πιο χαμηλα το μορφωτικο και πολιτικο επιπεδο των γραπτοντων και γραφομμενων στο Αντιφωνο το οτι εσυ διαβλεπεις στο καλεσμα του Μακρυγιαννη να “διώξουμε την Τουρκιά” υποστηριξη για την “πολυπολιτισμικοτητα” σου.

 7. Αγαπητέ κ. Ροδίτη,
  Έγραψα για πολυπολιτισμική και πολυεθνική παράδοση του λαού μας. Πράγμα που το έχω αποδείξει με το άρθρο που σου ανέφερα και τα δεκάδες σχόλιά μου επ’ αυτού στο “Αντίφωνο”, με δεκάδες μαρτυρίες από πρωτογενείς πηγές. Δεν απαντάς επ’ αυτών, ούτε για την κριτική μου στην ανιστόρητη άποψή σου για “Ελληνικοτατη συνειδηση” των Αρβανιτών ή όποιων άλλων κατοίκων της περιοχής μας τον 14ο αιώνα.
  Αντ’ αυτών, αναφέρεσαι σε τάχα πολυπολιτισμικά ονειρά μου, στην έλλειψη στοιχειώδους γνώσης της Ιστορίας εκ μέρους μου, στο μορφωτικό και πολιτικό επίπεδο των γραφόντων στο Αντίφωνο που ειναι για κλαματα, όπως ισχυρίζεσαι, κ. α. φαιδρά παρόμοια. Κοντολογίς, λιβελογραφείς. Όμως οι συζητήσεις για ιστορικά θέματα δεν γίνονται με λιβέλους αλλά με την προσκόμιση ιστορικών μαρτυριών. Και δεν είδα να προσφέρεις κάτι τέτοιο στη συζήτηση.

  Αν δεν είναι ρατσιτικό και ανιστόρητο το ότι “οι σλάβοι και οι βούλγαροι δεν ενδιαφέρθηκαν για την δημοκρατία, την ἐλευθερία και παιδεία” και το “άλλη γλώσσα σημαίνει διαφορετικό τρόπο σκέψης”, αν δεν είναι φυλετική προκατάληψη που ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα, τότε τι είναι;

  Ο Μακρυγιάννης πολέμησε για ν’ απαλλαγεί από την τυραννία των Τούρκων και να λατρεύει τον Θεό “ορθοδόξως και ανατολικώς”, μαζί με τους άλλους συναγωνιστές του, αρβανίτες, βούλγαρους, βλάχους κλπ. και αντέδρασε στον νεοκλασικισμό των Βαυαρών. Και το πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης έγραφε πως Έλλην είναι ο κάθε χριστιανός κάτοικος της ελληνικής επικράτειας. Αν αυτό δεν είναι πολυπολιτισμικότητα, τότε τι είναι;

  Ο εθνικισμός έφερε την καταστροφή της Κύπρου, οι αλληλοσφαγές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πριν από την εισβολή, και οι τυχοδιωκτισμοί των εγκαθέτων της ακραιφνώς εθνικιστικής χούντας του Ιωαννίδη. Κι ο μουσουλμανικός φανατισμός είναι υπεύθυνος για τα δεινά των Κοπτών στην Αίγυπτο, όχι η πολυπολιτισμικότητα.
  Εξάλλου, δεν είναι ανάγκη να κοιτάμε μακριά μας. Εμείς, οι Ρωμιοί, έχουμε βιωμένη πολυπολιτισμική και πολυεθνική παράδοση για 2.000 χρόνια. Εσύ που αναφέρεσαι σε στοιχειώδη γνώση της Ιστορίας έχεις μελετήσει καμιά πρωτογενή πηγή γι’ αυτό ή κανέναν σοβαρό ιστορικό, σαν τον Ομπολένσκι, τον Οστρογκόρσκι, τον Ράνσιμαν και την Αρβελέρ; Εδώ σε θέλω.

 8. Αγαπητε “Theo”,

  1) εαν εγω λιβελογραφω, που μπορει και να εκλαβει κανεις τον εντονο τροπο μου ως τετοιο εαν παραβλεψει οτι το περιεχομενο δεν ειναι ανακριβες, εσυ τι εκανες οταν χαρακτηρισες μια απλη παρατηρηση για πολιτιστικες διαφορες μεταξυ λαων ως ρατσιστικη ? δηλαδη ποιες ειναι οι διαφορες – για παραδειγμα πολιτισμικες, πολιτικης παραδοσης η αλλου ειδους στις οποιες και αναφερθηκε ο φιλος πιο πανω προτου εκδιωχθει απο τις απαραδεκτες κραυγες αποσιωπησης σου – στις οποιες ειναι αποδεκτο να αναφερεται κανεις απο φορεις του επαναστατικου πολιτικου καθωσπρεπισμου σαν και του λογου σου, χωρις να ρισκαρει να χαρακτηρισθει ρατσιστης ? το οτι το Αντιφωνο δινει βημα σε ανθρωπους με μηδενικη ανεκτικοτητα σε διαφορετικες αποψεις δεν ειναι ενδειξη χαμηλου επιπεδου (δημοκρατικης, αλλα και “επιστημονικης” ηθικης, αν μη τι αλλο) ?

  2) για τους Αρβανιτες, επιμενεις σε μια λανθασμενη αποψη. Ριξε μια ματια στην αναφορα σχετικα με τους Αρβανιτες στην Βικιπαιδεια, οπου εχει σχετικες αναφορες σε εθνογραφικες μελετες και μετα ελα να τα ξαναπουμε. Δεν νομιζω οι “σοβαροι” ιστορικοι στους οποιους αναφερεσαι να ασχοληθηκαν με το θεμα της εθνικης συνειδησης των Αρβανιτων, και αν ασχοληθηκαν, δεν νομιζω οτι ειχαν την δυνατοτητα να το αναλυσουν καλυτερα απο τους Ελληνες ιστοριογραφους που αναφερονται στο αρθρο της Βικιπαιδειας. Α ξεχασα, οι δικες σου “προσωπικες μαρτυριες” μετρανε, αυτες των αλλων ιστοριογραφων που καταληγουν στα αντιθετα απο εσενα συμπερασματα ειναι “λιβελικες”, ετσι ?

  3) ο “καθε χριστιανος κατοικος” της επικρατειας, δεν ηταν αναγκαστικα Ελληνας, αλλα σιγουρα εγινε, και μαλιστα με μεθοδους που ειναι σιγουρο οτι δεν εδειχαν και ιδιαιτερο σεβασμο σε αποψεις περι πολυπολιτισμικοτητας. Εκει διαφωνω με τον Καλογεροπουλο και του αποδιδω ανιστορησια.

  4) οπως πιθανον να αντιλαμβανεσαι, η καθαροτητα της “θρησκειας” στα εδαφη της “πατριδας” για την οποια εμαχετο ο Μακρυγιαννης, δεν αφηνε περιθωρια για την συμβιωση των μουσουλμανων με τους χριστιανους. Για ποια κολοβη πολυπολισμικοτητα λοιπον μιλας ? αυτην που λεει οτι ολοι οι πολιτισμοι ειναι καλοι και αγιοι, αρκει να ζουνε πισω απο τα συνορα σε ξεχωριστες χωρες ? ο Μακρυγιαννης ηταν αυτο που σημερα ονομαζεται “εθνικιστης” και οχι οπαδος καποιας πολυπολιτισμικοτητας οπως προσπαθεις, προσβλητικα για την μνημη του, να τον παρουσιασεις. ο Μακρυγιαννης δεν πολεμησε απλα “για ν’ απαλλαγεί από την τυραννία των Τούρκων”, αλλα για να διωξει τους τουρκους, επειδη ακριβως αντιλμαβνοταν το ατοπο της “πολυπολιτισμικης” συμβιωσης χριστιανων και μουσουλμανων, ετσι οπως δεν το εχεις αντιληφθεις εσυ αλλα θα το αντιληφθεις πολυ συντομα με την επιτελουμενη ραγδαια εκμουσουλμανιση της χωρας. Αν αμφιβαλεις, διαβασε τι εγραψε ο ιδιος.

  Η επιμονη σου στην αποψη οτι, η ανοχη στην παρουσια και συμμαχικη συμμετοχη στον καιρο πολεμου αλλων εθνοτητων που επεδειξαν οι Ελληνες μαχητες της εποχης, οι οποιοι ξεκαθαρα δηλωναν οτι μαχονταν για την (απελευθερωση του) “τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος” και της “πατριδος”, ειναι ενδειξη καποιας πολυπολιτισμικης ενορασης του Μακρυγιαννη ειναι τουλαχιστον γελοια. Ο Μακρυγιαννης ηταν ορκισμενο μελος της Φιλικης Εταιρειας, ειχε πληρως αποδεχτει την διακηρυξη του αγωνα της, η οποια καθαρα μιλαει για την “απελευθερωση του γενους”, ο δε ορκος μιλαει ξεκαθαρα για “Ελληνα”, “γενος” “Ομογενεις”, “τρισαθλια Πατρις… Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου” . Ποιο εθνικιστικη διακηρυξη δεν γινεται, εαν το παρατηρησες. Εαν εχεις δε καποια απορια για το περι ποιας “Πατρις” μιλαγανε οι καημενοι υποδουλοι στην οθωμανικη “πολυπολιτισμικοτητα” ομογενεις μας, και αν νομιζεις οτι περιμεναν να ερθουν οι Βαβαροι να τους θυμησουν οτι ηταν Ελληνες, αναρωτησου γιατι το κρατος το οποιο στησανε οι συναγωνιστες του, το ονομασαν “Ελλαδα” πολυ πρωτου εμφανιστουν οι Βαυαροι – βαλε στον γκουγκλο “πρωτο συνταγμα της Ελλαδος” για αναρωτησου γιατι οι “πολυπολιτισμικοι” αγωνιστες το 1922 στην Επιδαυρο ετσι ονομασαν το κρατος στο οποιο επιχειρουσαν να επιτελεσουν μια οχι και τοσο “πολυπολιτισμικη” εθνοκαθαρση.

  5) η αναφορα σου στους Αρβανιτες και τους Βλαχους σαν “αλλους” ειναι ενδεικτικη της περιορισμενης αντιληψης που εχεις για το ποιος ειναι Ελληνας. Προφανως ξεχνας οτι διαφορετικες Ελληνικες φυλες υπηρχαν και στην αρχαιοτητα, και συνεχιζουν να υπαρχουν και σημερα. Πολυπολιτισμικοι ηταν και οι αρχαιοι απο μια αποψη, αλλα μερικους “πολιτισμους” τους λεγανε “Βαρβαρους” (ω, οποιος ρατσισμος !! μηπως ειχαν διαβασει Χιτλερ ?), αλλους δε αναγνωριζαν ως Ελληνικους.

  6) το να λες οτι “εθνικισμός έφερε την καταστροφή της Κύπρου” ειναι ιδιο με το να βαζεις το καρο μπροστα απο το αλογο. Το ιδιο και για τον “μουσουλμανικό φανατισμό” στην Αιγυπτο. Οι πολιτισμικες διαφορες γενουν τον εθνικισμο, και οχι το αντιθετο. Η αναγκαστικη συμβιωση ομως που επιβαλουν οι οραματιστες της “πολυπολιτισμικοτητας”, φερνουν αυτες τις διαφορες σε επαφη και ετσι δημιουργειται βια. O εθνικισμος ειναι απλα ενα ενδιαμεσο φαινομενο. Γιατι, βλεπεις, η μαλλον δεν βλεπεις, καποιες πολιτισμικες διαφορες ειναι αγεφυρωτες και ασυμβιβαστες, ειδικα οταν αναπαραγωνται απο την “θρησκευτικη” διδαχη. Σε αυτες τις περιπτωσεις η δηθεν “πολυπολιτισμικοτητα” παντοτε, μα παντοτε, καταληγει στην δημιουργια γκετο. Συνορα δηλαδη και παλι, μονο εσωτερικα, με μια συνεχη πολιτικη και αδιεξοδη διαμαχη για την επιβολη κοινα αποδεκτων νομων. Ειναι καλυτερο να κοιταξει κανεις γυρω του και να κανει αυτη την απλη διαπιστωση, και να εγκαταλειψει την ανιστορητη και χωρις ηθικη βαση αποψη οτι η “πολυπολιτισμικη” συμβιωση ειναι καποιου ειδους υπερτατη αξια.

  Αυτα, και θα βοηθουσε ισως την αντιληψη σου περι ιστοριας εαν διαβαζες λιγοτερο Οστρογκορσκι και Ομπολενσκι, και περισσοτερο τι γραψανε και τι διακηρυξανε οι ιδιοι οι αγωνιστες που κατεκτησαν για σενα, το μελος του “γενους” για το οποιο θυσιαστηκαν, το δικαιωμα να μιλας αυτη την γλωσσα σημερα και να μην εισαι δουλος επειδη ο “πολυπολιτισμικος” σου γειτονας σε τρομοκρατει για να γινεις.

 9. Αγαπητέ Theo, βοηθήστε με λίγο. Λέτε:

  “Ο Μακρυγιάννης πολέμησε για ν’ απαλλαγεί από την τυραννία των Τούρκων και να λατρεύει τον Θεό “ορθοδόξως και ανατολικώς”, μαζί με τους άλλους συναγωνιστές του, αρβανίτες, βούλγαρους, βλάχους κλπ. και αντέδρασε στον νεοκλασικισμό των Βαυαρών. Και το πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης έγραφε πως Έλλην είναι ο κάθε χριστιανός κάτοικος της ελληνικής επικράτειας. Αν αυτό δεν είναι πολυπολιτισμικότητα, τότε τι είναι;”

  Από πού προκύπτει η πολυπολιτισμικότητα; Αυτό που καταλαβαίνω είναι πολυεθνικότητα μεν μονοπολιτισμικότητα δε. Πώς εννοείτε την πολυπολιτισμικότητα στην ορθόδοξη ανατολική λατρεία του Θεού και πώς ο κάθε χριστιανός κάτοικος της ελληνικής επικράτειας που είναι Έλλην αποτελεί πολυπολιτισμικότητα; Η κ. Αρβελέρ επίσης έχει επανειλημμένως διατυπώσει την άποψη της ότι το Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό αλλά μονοπολιτισμικό. Παραβλέπω κάτι ουσιώδες; Αν η καρδιά κτυπά χριστιανικά τα μέλη μπορούν να δημιουργούν και άλλους πολιτισμούς; Αν θέλετε δώστε μου μερικά άλλα παραδείγματα των τεκμηρίων αυτών των άλλων πολιτισμών.

 10. Αγαπητέ μου,
  Δεν είναι μόνο το ανοίκειο και ιταμό ύφος σου που κάνει το σχόλιό σου λιβελογράφημα αλλά και η αποφυγή σου να μιλήσεις επί της ουσίας όπως και η επίμονη και συστηματική διαστρέβλωση των γραφομένων μου όπως σου παρατήρησα και στο προηγούμενο σχόλιο. “Πιάνεσαι” από φράσεις μου, τις αποσπάς από τη συνάφειά τους και μου “απαντάς” σε πράγματα που δεν υπονόησα καν. Πχ., σου έγραψα: “[i]έχεις μελετήσει καμιά πρωτογενή πηγή γι’ αυτό ή κανέναν σοβαρό ιστορικό, σαν τον Ομπολένσκι, τον Οστρογκόρσκι, τον Ράνσιμαν και την Αρβελέρ; Εδώ σε θέλω[/i]”, εννοώντας ότι φυσικά έχω μελετήσει και πρωτογενείς πηγές και σοβαρούς ιστορικούς. Μου απαντάς: “[i]θα βοηθουσε ισως την αντιληψη σου περι ιστοριας εαν διαβαζες λιγοτερο Οστρογκορσκι και Ομπολενσκι, και περισσοτερο τι γραψανε και τι διακηρυξανε οι ιδιοι οι αγωνιστες[/i]”, δηλαδή ξεφεύγεις δια της πλαγίας οδού. Σε διαβεβαιώνω λοιπόν πως έχω διαβάσει όλα τα απομνημονεύματα αγωνιστών έχουν κυκλοφορήσει.

  Πολλά από τα ζητήματα που θέτεις τα έχω εξετάσει κι έχω απαντήσει και στο άρθρο μου που σε παρέπεμψα και στις σχετικές συζητήσεις σ’ αυτό και άλλα άρθρα του “Αντιφώνου”, πάντα με βάση στοιχεία που προκύπτουν από πηγές. Θα κούραζα ίσως τους τακτικούς αναγνώστες του αν τα επανελάμβανα, γι’ αυτό και σε προέτρεψα ν’ ανατρέξεις σ’ αυτά (εκεί θα βρεις και τις παραπομπές) πριν βιαστείς να μου απευθύνεις τους λιβέλους σου για την τάχα άγνοια της Ιστορίας εκ μέρους μου. Ωστόσο τα γράφω όσο συνοπτικότερα μπορώ:
  Με βάση τις ιστορικές μαρτυρίες, στη χώρα μας από τον 4ο-5ο αιώνα ώς τον 19ο (για κάποιες περιοχές) και τον 20ό (για άλλες) οι κάτοικοι αυτοπροσδιορίζονταν ως “Ρωμαίοι”, ένας όρος που περιλαμβάνει “[i]1) τη ρωμαϊκή πολιτική κληρονομιά, 2) τη χριστιανική πίστη και 3) την πολιτιστική ελληνοφωνία[/i]”, κι αυτό “[i]άσχετα από εθνική καταγωγή και επίπεδο πολιτιστικό ή κοινωνική τάξη[/i]”, όπως γράφει η Αρβελέρ. Όλη αυτή την περίοδο “Έλλην” σήμαινε παγανιστής. Αυτή ήταν η αυτοσυνειδησία του λαού. Κάποιοι “αρχαιομανείς” (όρος της Αρβελέρ) λόγιοι από τον 12ο αιώνα κε. αρχίζουν να δίνουν εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά στον όρο “Έλλην”. Δεν τους ακολουθεί όμως ο λαός. Με τον διαφωτισμό, οι σπουδαγμένοι στη Δύση Ρωμιοί προσπαθούν να πείσουν τον λαό πως είναι “Έλληνες” ή “Γραικοί”. Και πάλι ο λαός δεν τους ακολουθεί. Ώσπου έρχεται η Επανάσταση, οι επαναστατημένοι αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια των Δυτικών που είχαν σφετεριστεί το όνομα “Ρωμαίος” ήδη από τον 9ο αιώνα κι επινόησαν το “βυζαντινός” για τους πραγματικούς Ρωμαίους, φυσικά δεν μπορούν να τους απευθυνθούν ως Ρωμιοί και υιοθετούν τον όρο «Έλληνες», με την εθνοφυλετική σημασία του, για να τους κάνουν να βοηθήσουν. Και μετά οι Βαυαροί τελειώνουν τη δουλειά. Οι ρωμιοί, δηλαδή οι διάφορες εθνότητες της επικράτειας, οι μέχρι τότε πολιστικά Έλληνες, γίνονται εθνοφυλετικά Έλληνες, «[i]και μαλιστα με μεθοδους που ειναι σιγουρο οτι δεν εδειχαν και ιδιαιτερο σεβασμο σε αποψεις περι πολυπολιτισμικοτητας[/i]», όπως γράφεις. (Να, και κάτι που συμφωνούμε!)

  Το ότι οι Αρβανίτες κλπ. δεν ήταν εθνοφυλετικά Έλληνες, φαίνεται και από τον στίχο του Ρήγα «[i]Βούλγαροι κι Αρβανίτες και Σέρβοι και Ρωμιοί…[/i]», αλλά κι από τον Μακρυγιάννη, όπως θα δεις παρακάτω κι από πολλές άλλες πηγές. Επαναλαμβάνω πως είναι γελοίο να αναφέρεται κάποιος σε «ελληνικότατη συνείδηση» των Αρβανιτών του 14ου αιώνα, όταν κανείς στη χώρα μας, εκτός από μια χούφτα αρχαιομανών λογίων, δεν είχε τέτοια συνείδηση. Επίσης, κάθε ιστορική μελέτη φέρει το κύρος των συντακτών της. Είναι αστείο να αντιπαραθέτει κανείς στο κύρος των Ομπολένσκι, Οστρογκόρσκι, Ράνσιμαν και Αρβελέρ τα ονόματα των ερευνητών στους οποίους παραπέμπει η Wikipedia για τα περί Αρβανιτών. Κι εγώ πάντα προτιμώ τις πρωτογενείς πηγές από τους όποιους ιστοριογράφους.

  Ο Μακρυγιάννης είχε ρωμέικη συνείδηση, άρα δεν ήταν εθνικιστής, άσχετα με το τι θέλεις να πιστεύεις. Ιδού πώς αναφέρεται σε Ρωμαίους και ρωμέικα στα Απομνημονεύματά του:
  [i]«’Υστερα άρχισα το εμπόριον και μ’ είχαν οι κάτοικοι Ρωμαίγοι και Τούρκοι ως ταμίαν»
  «πήραν πολλές γυναίκες Ρωμαίγισσες στανικώς»
  «ήταν παντού δύναμες μεγάλες του Σουλτάνου και βάλαν και σφίξη και μάζωναν και τ’ άρματα των Ρωμαίγων»
  «Οι ντόπιοι Τούρκοι της Πελοπόννησος έγραφαν την υποψίαν για τους Ρωμαίγους του Χουρσίτ-πασσά»
  «άρχισαν να με ξετάζουν οι Ρωμαίγοι ανόγητα μέσα-εις το κονσουλάτο το Ρούσσικο»
  «τον ήθελαν νικητή να τους λευτερώση, αυτός ο τύραγνος να φέρη το Ρωμαίγικον και την λευτεριά της πατρίδος»
  “”Τι στοχάζεσαι, αυτό το” “Ρωμαίγικο θα κάμη άργητα να γένη; Θα κοιμηθούμε με τους Τούρκους και ” “θα ξυπνήσουμε με τους Ρωμαίγους””.
  «Οι Τούρκοι κάμαν κατά το κάστρο και οι Ρωμαίγοι την θάλασσα.»
  «Τον Ταϊρ-Αμπάζη, έναν αγαπημένον του Αλήπασσα, γνωστικόν και πολλά άξιον Τούρκον-Αρβανίτη,[/i] [βλέπεις πως κάποιοι Αρβανίτες δεν ήσαν καν Ρωμαίοι, πόσω μάλλον «Έλληνες;»] [i]τον είχαν στελμένον οι Τούρκοι, το κόμμα του Αλήπασσα, εις το Μισολόγγι και Βραχώρι, σε όλα αυτά τα μέρη να ιδή τα τρέχοντα των Ρωμαίγων, αν δουλεύουν δια τον αφέντη τους τον Αλήπασσα, όπως έλεγαν»
  «Τους είπανε τα δικά-μας τα τρέχοντα κι’ ότι θα χαθή η Τουρκιά τους σκοτώσαμεν δια το Ρωμαίικο και τους βαφτίσαμεν»
  «σιχάθηκα το Ρωμαίικον, ότ’ είμαστε ανθρωποφάγοι»
  «Ο Αλέξη Νούτζος ήταν το σημαντικώτερον σπίτι της Ρούμελης πρίντζηπας του Ζαγοργιού, αγαπημένος πολύ του Αλήπασσα κι’ όλων των αλλουνών πασσάδων και ριτζαλιών τους, τίμιος άνθρωπος, καλοθελητής της ανθρωπότης. Πολλούς Ρωμαίους, Οβραίους, Τούρκους εγλύτωνε από την κρεμάλα. Τέλος ήταν πασσάς Ρωμαίος»
  «έκανε τον άγιον εις τους Ρωμαίους»
  «κι’ αν ” “πορευτούμε τοιούτως, τι Ρωμαίικον θα κάμωμε;»
  «Δεν ορκίστηκα όταν ορκίστηκα να σηκώσουμε ντουφέκι” “να πάγω κ’ εγώ να πολεμήσω, με Ρωμαίγους είπαμε; Με Τούρκους»
  «Τότε σιχάθηκα όλως-διόλου το Ρωμαίικο, ότι μάθαμε όλοι την ληστείαν γενικώς»
  «Δεν είχαμε τα έξοδά μας, ήρθαμε εδώ, εις τους Ρωμαίγους»
  «Και οι Ρωμαίγοι, “τους είπε, κάμαν συνθήκες και βάσταξαν τους πασσάδες”»
  «’Ηθελα να σκοτωθώ,” να μην τραβάγω αυτά από Ρωμαίγους και Τούρκους»
  «’Ηρθε προσκυνησμένος από τους Τούρκους Ρωμαίος και μας το είπε»
  «Αφού σας φκειάσαμεν το Ρωμαίικον, βλαφτήκετε οπού μας κάμετε και είλωτες
  πήραν μίαν γυναίκα του οπού ‘χε Ρωμαία, την έλεγαν Κυρά Βασιλική»
  «Και τροφή είχαν το κρέας των τύραγνων Ρωμαίγων, όσοι ήταν σύνφωνοι με τους Τούρκους»
  «ήταν ζωγραφισμένες οι θέσες και τα ονόματα των αρχηγών Τούρκων και Ρωμαίγων γραμμένα από-κάτου»
  «Το’ ‘δωσε γράμματα σε Τούρκους και Ρωμαίγους»
  «Τι έπαθαν οι κάτοικοι ” “από τους Ρωμαίγους, όχι από τους Τούρκους;[/i]»

  Όσο για το ότι «κ[i]αποιες πολιτισμικες διαφορες ειναι αγεφυρωτες και ασυμβιβαστες, ειδικα οταν αναπαραγωνται απο την “θρησκευτικη” διδαχη[/i]» που ισχυρίζεσαι επαναλαμβάνω τη συμβουλή μου να διαβάσεις πρωτογενείς πηγές και σοβαρούς ιστορικούς για το λεγόμενο «Βυζάντιο» (μέχρι και τζαμί υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη την εν λόγω εποχή).

  Το γιατί διεγράφη το σχόλιο του Dimitris D. Δεν ξέρω. Μάλλον για τον χοντροκομμένο και απροκάλυπτο ρατσισμό του, όπως έγραψα. (Και τι να απολογηθώ γι’ αυτό; Όταν γράφει κάποιος «[i]οι σλάβοι … δεν ενδιαφέρθηκαν για την δημοκρατία, την ἐλευθερία και παιδεία[/i]», άρα εμείς που ενδιαφερθήκαμε είμαστε ανώτεροι κι αυτοί «υπάνθρωποι», όπως έλεγε κι ο Χίτλερ, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω ρατσιστή; (Θα μπορούσα να παραθέσω κι ένα σωρό ονόματα Σλάβων με εξαιρετική παιδεία και διακρίσεις ή να επισημάνω πως η πρώτη επιτυχής επανάσταση στα Βαλκάνια ήταν των Σέρβων, αλλά πολλά έχω γράψει) Ή όταν γράφει «[i]άλλη γλώσσα σημαίνει διαφορετικό τρόπο σκέψης[/i]», δεν μπορώ να επισημάνω πως είναι ανιστόρητο, όπως το κάνω παρακάτω στο σχόλιόμου; Δεν μπορώ να τα γράψω αυτά, παραθέτοντας τις φράσεις του, ενώ εσύ μπορείς να με «στολίζεις» με αόριστες συκοφαντίες επειδή τόλμησα να μιλήσω για την πολυπολιτισμική και πολυεθνική παράδοση του λαού μας; Έλεος!)
  Επ’ αυτού δεν προτίθεμαι να επανέλθω.

 11. Πριν από τη βίαιη ισοπέδωσή τους, που άρχισε με τους Βαυαρούς κι ολοκληρώθηκε στις μέρες μας, υπήρχαν διάφοροι διαφορετικοί τοπικοί πολιτισμοί στο λεγόμενο “Βυζάντιο” και στην καθ’ ημάς τουρκοκρατούμενη Ανατολή. Ακόμα και παγανιστές και μουσουλμάνοι. Κυρίαρχος πολιτισμός ήταν ο ελληνόφωνος, αλλ’ αυτός επέτρεπε και τη συμβίωση με αλλογενείς και αλλόδοξους. Σκεφθείτε τις “σκλαβηνίες”, για πόσους αιώνες συνυπήρξαν οι παγανιστές και χωρίς γραφή Σλάβοι μέσα στο κυρίαρχο χριστιανικό ρωμέικο σώμα, και το τζαμί στη Βασιλεύουσα.
  Ίσως και να κάνω λάθος, αλλά κι οι διάφοροι μη εθνοφυλετικά Έλληνες κάτοικοι του νεοσύστατου ελληνικού κράτους νομίζω πως είχαν κάπως διαφορετικό πολιτισμό από τους εθνοφυλετικά Έλληνες.
  Περισσότερα γι’ αυτά και στην απάντησή μου στον κ. Ροδίτη.

 12. Φιλε “Theo”,

  εαν εσυ θεωρεις συζητηση επι της ουσιας το ποιους εχεις διαβασει, με συγχωρεις αλλα μου θυμιζεις το πνευματικο επιπεδο του 12χρονου που τοσο επιτυχημενα μας επιδεικνυει στην τηλεοραση συχνα ο Κανακης και η παρεα του του Ραδιο Αρβυλα. Σου εδωσα αρκετες αναφορες στο αρθρο της Βικιπαιδιας, αλλα εσυ απορριπτεις τους Ελληνες εθνογραφους και ιστοριογραφους ως εχοντες λιγοτερο “κυρος” απο τους δικους σου “σοβαρους”, χωρις να κανεις τον κοπο να συγκρινεις τα γραπτα τους. Ειναι προφανες οτι πασχεις απο βαρυας μορφης ξενολαγνια.

  Για τον Dimitris D. δεν ειναι η χρηση της εκφρασης “ανυποστατος” που ειναι απαραδεκτη, αλλα η φασιστικη μεθοδολογια σου του χαρακτηρισμου “χοντροκομμενο και απροκαλυπτο ρατσισμο” σε ενα σχολιο περι της πολιτικης ποραδοσης διαφορων λαων. Επιμενω οτι η φασιστικη σου αυτη μεθοδολογια, χαρακτηριστικη των πασης λογης φανατικων διεθνιστων, ειναι απαραδεκτη, και ειμαι σιγουρος οτι και οι υπολοποι αναγνωστες θα σε κρινουν οπως σου αξιζει παρα τις απεγνωσμενες προσπαθεις να δικαιολογησεις τα αδικαιολογητα. Θα αποδωσουν δε και στα υπολοιπα σοβαροφανη και επιστημοφανη που ισχυριζεσαι, τοσο εδω οσο και στα αρθρα σου στο Αντιφωνο, την αρμοζουσα προφανη μεροληψια που τοσο περιτρανα επιδεικνυει η φασιστικη χρηση του ορου “ρατσισμος” σε μια αποψη η οποια απολυτως τιποτε φασιστικο δεν περιεχει, και με την οποια δεν συμφωνεις για ιδεολογικους λογους. Με αλλα λογια, φιλε “Theo”, αποκαλυφθηκες και δεν θα μπορεσεις να κρυφτεις πισω απο τις ψευδοεπιστημονικες νομενκλατουρες που αρεσκεσαι να επιδεικνυεις.

  Το τζαμι στην Κων/πολη ως παραδειγμα του τι το αναφερεις ? δεν καταλαβα. Αποδεικνυει τι ακριβως ? γιατι πας τοσο μακρυα και δεν κοιτας τα σημερινα γκετο των μουσουλμανων στις ευρωπαϊκες χωρες ? η το αβατο για χριστιανους στα μουσουλμανικα χωρια της ροδοπης ? Γιατι αυτα δεν ειναι αποδειξh οτι δεν υπαρχει δυνατοτητα πολυπολιτισμικης συμβιωσης μεταξυ μουσλουλμανων και χριστιανων παρα μονο πισω απο τα συνορα ενος γκετο η κρατους, και αναφερεσαι σε κατι ασχετο οπως την υπαρξη ενος τζαμιου σε καποια εποχη καπου ? που ξερεις ποια ηταν η σχεση και η χωροταξικη κατανομη μεταξυ χριστιανων και μουσουλμανων ακομα και σε εκεινη την εποχη ? πως μπορεις να βγαλεις συμπερασματα για το αποδεκτο και ποθητο της πολυπολιτισμικοτητας απο την υπαρξη ενος τζαμιου ? με αυτου του ειδους την κριτικη σκεψη βγαζεις και τα υπολοιπα επιστημοφανη συμπερασματα στα αποια αναφερεσαι συνεχως ? προφανως θα εισαι καθηγητης σε καποιο Ελληνικο δημοσιο πανεπιστημιο – μονο σε αυτα τα αναξιοκρατικα ιδρυματα, τα προστατευμενα απο τον επιστημονικο ανταγωνισμο ακριβως με τις φασιστικες μεθοδολιες που εσυ μεταχειριζεσαι, επιτρεπεται αυτου του ειδους η παρουσιαση ιδεολογικα μεροληπτικων αποψεων ως δηθεν επιστημη.

  Για την “ουσια” που ισχυριζεσαι οτι κατεχεις, ειναι αστειο να απορριπτεις την χρηση του ορου Ελληνας και Ελλας σε ολα τα γραπτα επισημα κειμενα, πανω στα οποια οι αγωνιστες οπως ο Μακρυγιαννης ορκιζονταν, ως επινοημενο για να ικανοποιησουν τους ξενους. Μπορει στην εποχη του Βυζαντιου να υπηρχαν διαφορες στην χρηση των δυο ορων, μη σημαντικες κατα την γνωμη μου μια και περιοριζοταν στις θρησκευτικες διαφορες οπως αναφερεις, αλλα η χρηση του ορου Ρωμιος απο τον Μακρυγαννη ειναι προφανες οτι δεν εμπεριεχει διαφορετικη σημασια απο αυτην του Ελλην, παρ’οτι εσυ με τους δικους σου “σοβαρους” ιστορικους προσπαθεις να αποδειξεις οτι σημαινει αποδοχη καποιας δηθεν πολυπλιτισμικοτητας. Ο Μακρυγιαννης απο τον τροπο που γραφει σου φαινεται ικανος να συμμετασχει σε μια τετοια μεγαλειωδη και εκτεταμενη συνομωσια παραπλανησης των ξενων, προπσοιουμενος οτι ειναι ετοιμος να δωσει την ζωη του για μια πατριδα ψευδως ονομαζομενη “Ελλας” και ενα ανυπαρκτο “Ελληνικο γενος”, ενω στην πραγματικοτηα αυτος δεν ενοιωθε ουτε Ελληνας ουτε Γραικος ?

  Η συμβουλη μου ειναι να επιζητησεις θεραπεια για την σοβαροτατη ασθενεια που λεγεται φανατικος διεθνισμος, και για την υποτροπη απο την οποια υποφερεις που λεγεται ξενολαγνια. Και δεν ειναι λιβελικο αυτο, φιλικη συμβουλη ειναι.

 13. Δεν νομίζω πως, μετά από το τελευταίο παραληρηματικό σχόλιό σου και τη λυσσώδη προσωπική επίθεσή σου εναντίον μου, μπορώ να συνεχίζω ένα διάλογο σ’ αυτό το επίπεδο.

  Επισημαίνω μόνο:
  Έχω περισσότερη εμπιστοσύνη κατά πρώτο λόγο στις πρωτογενείς πηγές (και σου παρέθεσα κάποιες σχετικά με τους Αρβανίτες) και, κατά δεύτερο, στους σοβαρούς διεθνώς αναγνωρισμένους ιστορικούς (η Αρβελέρ είναι Ελληνίδα, αν δεν το ξέρεις, η πιο αναγνωρισμένη διεθνώς ιστορικός του “Βυζαντίου” των ημερών μας) από τους ιστοριογράφους της Wikipedia. Εσύ όμως δεν παραθέτεις καμία πρωτογενή πηγή.
  Δεν χρησιμοποίησα πουθενά τον όρο “ανυποστατος” είτε κριτικάροντας το δικό σου είτε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο εδώ.

  Φυσικά κάθε εχέφρων αναγνώστης μπορεί να κρίνει ποιος συμπεριφέρεται φανατικά, φασιστικά και ψευδοεπιστημονικά στον μεταξύ μας διάλογο.
  Δεν προτίθεμαι να επανέλθω, εκτός και αν προκληθώ ιδιαίτερα.

 14. [quote name=”Βασιλης Ροδιτης”]
  Σε πληροφορω παντως, οτι οι Αρβανιτες ηταν Ελληνες απο την περιοχη του ποταμου Arbanum της Βορειας Ηπειρου. Καμμια ετυμολογικη η εθνικολογικη σχεση δεν εχει το ονομα “Αρβανιτης” με το ονομα “Αλβανος”. Η γλωσσα τους, λογω του εποικισμου της περιοχης τους απο τους Αβαρικης καταγωγης Αλβανους, ηταν, την εποχη που κατεβηκαν στην “Ρούμελη καὶ στὸ Μωριὰ”, ενα μιγμα Ελληνικης, Αλβανικης και τουρκικης, αλλα η συνειδηση τους ηταν Ελληνικοτατη.

  Σου εδωσα αρκετες αναφορες στο αρθρο της Βικιπαιδιας, αλλα εσυ απορριπτεις τους Ελληνες εθνογραφους και ιστοριογραφους ως εχοντες λιγοτερο "κυρος" απο τους δικους σου "σοβαρους", χωρις να κανεις τον κοπο να συγκρινεις τα γραπτα τους. Ειναι προφανες οτι πασχεις απο βαρυας μορφης ξενολαγνια.
  [/quote]

  Η τελευταία βιβλιογραφική αναφορά της Wikipedia είναι στο Λεξικό του Μπαμπινιώτη.
  Ο Μπαμπινιώτης αφενός γράφει “[i]η ονομασία Άρβανα [Arbena] δόθηκε αρχικώς στην οροσειρά που εκτείνεται μεταξύ των ποταμών Mer και Ischmi[/i]”(δεν υπάρχει ποταμός Arbanum, όπως ισχυρίζεσαι), αφετέρου για τα εθνολογικά:
  “[i]Αρβανίτικα – Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες, απώτερης αλβανικής καταγωγής Έλληνες, βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Κορινθία, Αργολίδα, Αττική, Βοιωτία, Θεσπρωτία, τμήμα της Ευβοίας, στην Άνδρο, στον Πόρο, στη Σαλαμίνα κ.α.). Ζυμωμένοι με τις τύχες του Ελληνισμού και έχοντας πολεμήσει στον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Τούρκων και άλλων κατακτητών, οι Αρβανίτες βρίσκονται στην Ελλάδα από τον 14ο και 15ο αιώνα, οπότε ήλθαν τμηματικά ως έποικοι, ενίοτε με την ενθάρρυνση ή την υποστήριξη Βυζαντινών αυτοκρατόρων και ηγεμόνων. Εθνικά, πολιτισμικά και κοινωνικά οι Αρβανίτες αφομοιώθηκαν πλήρως με τους Έλληνες, με μόνο υπόλειμμα της απώτερης καταγωγής τους τα Αρβανίτικα. Πρόκειται για μια αλβανικής προελεύσεως διάλεκτο…[/i]”
  (σημειωτέον ότι “Βυζαντινοί” αυτοκρατόρες και ηγεμόνες δεν υπήρξαν στην Ιστορία, παρά μόνον Ρωμαίοι για τη συγκεκριμένη εποχή.)

  Επίσης, η Wikipedia γράφει: “[i]Οι Αρβανίτες … εθνοτικά αποτελούνται από εξελληνισμένους Αλβανούς (Τόσκηδες)[/i]”.

  Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτω πλαστογραφία των πηγών. Συνήθως αυτό κάνουν οι νεοπαγανιστές/εθνικιστές, όταν παραπέμπουν σε μια πηγή, την ανοίγω και βλέπω άλλα απ’ όσα ισχυρίζονται.

  Ο Μπαμπινιώτης είναι ο σοβαρότερος επιστήμονας στον οποίο παραπέμπει η Wikipedia στο σχετικό άρθρο. Πάσχει κι αυτός από “[i]την σοβαροτατη ασθενεια που λεγεται φανατικος διεθνισμος[/i]”, και υποφέρει από την “[i]υποτροπή της ξενολαγνίας[/i]”;

 15. μην χρησιμοποιειτε βαριες εκφρασεις.και μην φοβαστε δεν ειναι ολοι οι εθνιστες απαραιτητα νεοπαγανιστες.μπορει να ειναι απλα αθεοι η ανηκοντες σε αλλα δογματα.Προσεχετε πολυ οταν απαντατε,να απαντατε νηφαλια και ωριμα.αναμεσα στις διαμαχες χριστιανων και αλλων που συνηθως κατα το Ζιακα ειναι Ακροδεξιοι και οχι υγιειεις εθνιστες πληγωνεται το εθνος περισσοτερο.μια επισκεψη στο Υ.Σ.Ε.Ε. θα σας πεισει.εδω που τα λεμε η ελληνικη παραδοση εχει διαφθαρει απο την νεωτερικοτητα της οποιας τμημα και πτερυγα ειναι οι διαφορες αιρεσεις εν ΕΛλαδι και οχι μονο νεοπαγανιστικες.Προσεχετε στις ανασκευες κατα των εθνικιστων τι λετε.δεν ειναι ολοι εγωιστες στην κοινωνια.

 16. Όταν γράφω για “νεοπαγανιστές/εθνικιστές”, εννοώ κάποιους νεοπαγανιστές που είναι [u]και[/u] εθνικιστές, ή κάποιους αρχαιομανείς εθνικιστές, όχι όλους τους εθνικιστές. Και απλώς κάνω μια διαπίστωση, που προκύπτει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις μου μαζί τους στο Διαδίκτυο.

  Για τα περί ελληνικής παραδοσης, νεωτερικότητας και αιρέσεων τείνω να συμφωνήσω μαζί σου.

  Όσο για το Υ.Σ.Ε.Ε., κρίνω ανάξιο λόγο ν’ ασχολούμαι.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here