1821-2021: Παραμένουμε ἔθνος;

Tό Ἀντίφωνο σχεδιάζει μιά σειρά συνεντεύξεων μέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες τῆς τέχνης, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης τιμώντας τήν μεγάλη ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Αὐτή ἡ χειρονομία χρέους καί τιμῆς θά προσεγγίσει τό ἱστορικό γεγονός πέραν τοῦ τρέχοντος ἀποδομητικού πλαισίου πού, δυστυχῶς, ἐπικρατεῖ σέ ἐπίσημες -κρατικές ἤ ἰδιωτικές- ἐκδηλώσεις.

Ἡ πραγμάτωση τοῦ ἐγχειρήματος προϋποθέτει τήν συνδρομή ἀναγνωστῶν καί φίλων 

Τό ἐλάχιστο ποσό πού θά ἀπαιτηθεῖ να συγκεντρωθεῖ μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου 2020 ( παράταση μερικών μηνών) εἶναι τῆς τάξεως τῶν 2,500 εὐρώ.

Σέ κάθε περίπτωση θά σᾶς γνωστοποιοῦμε τά ταμειακά ἀποθέματα τῆς προσπάθειας εδώ λλά καί ἐβομαδιαίως μέ τήν ἀντιφωνική ἐπισκόπηση.

Oi συνεισφορές μέχρι τώρα:

26/11    Γ. Ι.    50 ευρώ
26/11    Κ. Α.   10 ευρώ
29/11    Σ. Α.   50 ευρώ
30/11    Σ. Α.   10 ευρώ
4/12      Δ. Σ.   30 ευρώ
4/12      Γ. Π.    15 ευρώ
4/12      Δ. B.    50 ευρώ
7/12      N. Φ.    25 ευρώ
9/12      A.P S.   20 ευρώ
9/12      Μ. Π.    10 ευρώ
11/1      Γ. Κ.     50 ευρώ
12/2      Φ. Τ.    33 ευρώ
1212      Γ. T.    20 ευρώ
12/12    X. Λ.     20 ευρώ
14/12    Δ. .      20 ευρώ
14/12    Π. Λ.     50 ευρώ
14/12    Σ. M.     20 ευρώ
17/12    K. M.     15 ευρώ
18/12    Θ. Π.     40 ευρώ
18/12    I. K.     50 ευρώ
20/12    X. M.     15 ευρώ
20/12    X. Σ.     5 ευρώ.
24/12    Γ. Π.     15 ευρώ.
26/12    Α. Π.     15 ευρώ.
26/12    Θ. Ξ.     25 ευρώ.
26/12    Δ. Ι.     20 ευρώ.
27/12    Ν. Κ.     50 ευρώ.
28/12    I. K.      5  ευρώ.
28/12    Γ. Σ.     50 ευρώ.
28/12    Ν. Ο.     50 ευρώ.
28/12    A. A.     20 ευρώ.
31/12    Β. Λ.     25 ευρώ.
31/12    Β. Μ.     20 ευρώ.
31/12    Α. Α.    100 ευρώ.
31/12    Δ. Κ.     50 ευρώ.
31/12    Ι. Π.     80 ευρώ.
31/12    Χ. Π.    20 ευρώ.
31/12    Γ. Τ.     50 ευρώ.
31/12    Α. Α.    50 ευρώ.
4/1       B. N.    50 ευρώ.
4/1       Κ. Τ.    30 ευρώ.
4/1       Σ. Μ.     75 ευρώ.
4/1       B. N.    50 ευρώ.
4/1       K. Τ.    30 ευρώ.
7/1       Κ. Σ.    20 ευρώ.
8/1       E. A.    50 ευρώ.
11/1     N. X.    30 ευρώ.
14/1     Μ. Σ.    50 ευρώ.
18/1     K. A.    15 ευρώ.
24/1     Σ. Κ.    50 ευρώ.
26/1     Σ. N.    50 ευρώ
29/1     Δ. Τ.    200 ευρώ
03/02    Θ. Σ.    100 ευρώ
04/02    Δ. Π.    100 ευρώ
04/02    Γ. Μ.      50 ευρώ
23/2     Α. Μ      100ευρώ
24/2     Γ.  Κ.      50 ευρώ
25/2     Γ. Κ.      10 ευρώ
25/2     A. Γ.      50 ευρώ
26/2     Μ. Ζ.     50 ευρώ

05/03   Γ. Π.     20 ευρώ