Όταν τι μιαρόν ή ακάθαρτον εμπεσείν εις αγγείον

0
251

Ο Ισοκράτης επιλέγει

 

ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΗ ΤΙ ΜΙΑΡΟΝ ή ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΑΓΓΕIΟΝ ΟΙΝΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ, ΜΕΛΙΤΟΣ ή ΑΛΛΟΥ ΤΙΝΟΣ

 

Χρή το εμπεσόν ακάθαρτον παραχρήμα αίρεσθαι, και ρίπτεσθαι έξω, και εις έτερον αγγείον βαλείν τον οίνον ή το έλαιον το δε κενωθέν αγγείον πλύνεσθαι έσωθεν και έξωθεν και τον Ιερέα λαβόντα θυμιατόν, θυμιάσαι το πλυθέν αγγείον έσωθεν και έξωθεν, και βαλείν αυτώ ύδωρ από των αγίων Θεοφανείων, ποιούντα Σταυρού τύπον, τρίτον είτα βαλείν εν αυτώ τον οίνον ή το έλαιον, και θυμιάσαντα επεύχεσθαι ούτως·

 

 

ΕΥΧΗ

Του Κυρίου δεηθώμεν.

 

Άγιε Κύριε, ο Θεός ημών, ο τη ση ευσπλάγχνω επί γης επιδημία πάσαν ακαθαρσίαν του εχθρού καταργήσας· ο διαστειλάμενος, μη τα εισπορευόμενα κοινούν τον άνθρωπον, αλλά πάντα καθαρά είναι τοις καθαροίς· ο δια του σκεύους της εκλογής του σου Αποστόλου διδάξας ημάς, πάντα τα υπό σου κτισθέντα καλά είναι πιστεύειν, και μηδέν ηγείσθαι απόβλητον, το δια θείου λόγου, και της προς σε εντεύξεως αγιαζόμενον αυτός ευλόγησαν τον οίνον τούτον (ή το έλαιον) τη ση χάριτι δια της επιχύσεως του αγίου Ύδατος τούτου· και πάντα μολυσμόν ή δισταγμόν, εκ του εν αυτώ εμπεσόντος ερπετού, κατά μεθοδείαν του πονηρού, απέλασον εκ της διανοίας των δούλων σου, εις το γενέσθαι πάσι τοις χρωμένοις και πίνουσιν αυτό (ή εσθίουσιν) εις ευφροσύνην, διδούς πάσι τοις εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν εν αγιασμώ και εν καθαρά συνειδήσει προσιέναι τοις αχράντοις σου Μυστηρίοις. Ότι συ ει ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου Πατρι και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Είτα απογεύεται πρώτον ο Ιερεύς εξ αυτού και αποδίδωσι και τοις του οίκου κυρίοις. Ει δε γε συμβή το εμπεσόν ακάθαρτον, χρονίσαν εν τω αγγείω του οίνου ή του ελαίου, σαπήναι, εκχέεαθαι χρη ταύτα (τον οίνον ή το έλαιον) και μηδένα τούτων άπτεσθαι.

 

Ευχή επί σκεύους μιανθέντος

 

Χρή αυτό πλύνεσθαι και, βαλλομένου αγιάσματος σταυροειδούς, λέγειν και την Ευχήν ταύτην.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

 

Κύριε ο Θεός ημών, ο μόνος Άγιος, αγίασον το σκεύος τούτο τη αγιαστική σου επιφοιτήσει, και καθάρισαν αυτό, του είναι εις υπηρεσίαν των δούλων σου αμίαντον και δος ημίν πάντοτε εν αγιωσύνη προσεύχεσθαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις, όπως υπό σου πάντες φυλαττόμενοι, δόξαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, σοι τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

 

Ευχή επί σίτου μιανθέντος ή αλεύρου ή άλλου τινός

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

 

Κύριε, ο Θεός ημών, ο εν τη κατά σάρκα σου οικονομία, διαστειλάμενος, μη τα εισπορευόμενα κοινούν τον άνθρωπον, αλλά πάντα καθαρά είναι τοις καθαροίς· ο δια του σκεύους της εκλογής Παύλου του σου Αποστόλου, διδάξας ημάς, πάντα τα υπό σου κτισθέντα καλά είναι πιστεύειν, δια θείου λόγου και της προς σε εντεύξεως αγιαζόμενα· αυτός και νυν, Δέσποτα, συμπαθών ταις ασθενείαις ημών, ευλόγησαν τον σίτον τούτον τη ση χάριτι και φιλανθρωπία, δια της του Ύδατος τούτου, του επί τω σω ονόματι αγιασθέντος, ευλογίας και επιρραντίσεως, και πάντα μολυσμόν ή δισταγμόν, εκ του εν αυτώ εμπεσόντος ακαθάρτου κατά μεθοδείαν του διαβόλου, απέλασον εκ της διανοίας των δούλων σου· και δος αυτοίς, ελπίδι τη εις σε, και πληροφορία των σων οικτιρμών, της τούτου μετασχείν μεταλήψεως, εν ευχαριστία του αγίου σου ονόματος, και ακατακρίτους διαφυλαχθήναι. Ότι συ ει ο εύλογων και αγιάζων τα σύμπαντα, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ευχή έτη των μιαροφαγησάντων

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

 

Δέσποτα, Κύριε, ο Θεός ημών, ο εν υψηλοίς κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο εν Αγίοις αναπαυόμενος, ο έπαινος του Ισραήλ, κλίνον το ους σου, και απάκουσον ημών των δεομένων σου, και παράσχου συγγνώμην τω σώ οικέτη (τώδε) μιαροφαγήσαντι, γευσαμένω κρεών ή τοίων δη βρωμάτων, μη καθαρών, ων την βρώσιν απηγόρευσας εν Νόμω αγίω σου· τούτων δε αβουλήτως μετασχόντι συγχώρησαν, και καταξίωσαν αυτόν ακατακρίτως μεταλαβείν των φρικτών Μυστηρίων, του τιμίου Σώματός τε και Αίματος του Χρίστου σου· όπως ρυσθείη του λοιπού πάσης ακαθάρτου μεταλήψεως και πράξεως, ως αντρυφών τοις θείοις σου Μυστηρίοις και απολαύων της αγίας σου και μυστικής Τραπέζης, και διαφυλασσόμενος συν ημίν εν τη αγία σου Εκκλησία, αινών και δοξάζων το Όνομά σου το ύψιστον πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
Please enter your name here