Πέντε σχόλια γιά τό Facebook

0
1580

Ψάχνω τος φίλους μου στFacebook

χι ατος ποὺ ἀποδέχθηκαν να ατημα φιλίας στsmartphone τους, λλὰ ἐκείνους ποκάποτε γνώρισα στγειτονιά, στσχολεο, στπανεπιστήμιο, στστρατό, στδουλειά· κείνους ποὺ ἔπαιξα μαζί τους, ποχάρηκα, μάλωσα, κλαψα, ργάστηκα, γιόρτασα· ατος ποστπρόσωπά τους ψηλάφισα τν παρουσία τοΘεοστζωή μου.

ντοπίζω τὰ ὀνόματά τους, πιβεβαιώνω τστοιχεα τους, μδυσκολεύομαι ντος ναγνωρίσω. Ἡ ὄψη τους εναι διαφορετική. Οφωτογραφίες ποὺ ἐναλλάσσονται στπροφίλ τους, φανερώνουν γωνις τν προσώπων τους γνωστες σμένα. Τλόγια τους χον παράδοξα κι ολέξεις τους δν συνταιριάζουν στχροιτς φωνς τους. Οπροωθήσεις τους μκάνουν νὰ ἀποργιτπόσο λίγο ξέρω τί θεωρον σημαντικκατί σήμαντο.

Εναι στλήθεια κενα τπρόσωπα ποὺ ἀγαπῶ ἢ οἱ ἔγχρωμες σκις τοδιαδικτυακοῦ ἑαυτοτους;

πιζητώντας τlike…

να πλθος τερόκλητων δημοσιεύσεων μφανίζεται στν θόνη. Εκόνες καλέξεις προσπαθον νκερδίσουν τὸ ἐνδιαφέρον τοχρήστη. χι μόνο τὸ ἐνδιαφέρον λλκατσυμπάθεια. Θέλουν νρέσουν στν θεατήναγνώστη τους. Μκακάτι περισσότερο: πιδιώκουν παραλήπτης τομηνύματός τους, νὰ ἐκφράσει τν εμένειά του. Πς; Μνα like.

Στζωτν ληθιν, συχνκαταφάσκουμε σπράγματα πομς ρέσουν, νῷ ἄλλοτε πιλέγουμε κόμα κανὰ ἀρνηθομε κάποια παττεάρεστα. Ἡ ἀποδοχμις θεώρησης νεργεται σταδιακμέσα πμιδιαδικασία στοχασμο, διερεύνησης, συζήτησης. Στν θόνη τς συσκευς μως, πάρχει μιὰ ἐπιτακτικὴ ἀπαίτηση τοποθέτησης: κάνε like, μν προσπερνς.

Τούτη δημοσκοπικδιάσταση τν δημοσιεύσεων γκαινιάζει να παιχνίδι ποδοχς καὶ ἀναγνώρισης μεταξτν χρηστν το Facebook. Ττί θδημοσιεύσω ξαρτται καίρια πττί τελικὰ ἀρέσει· πτποιές ναρτήσεις συγκεντρώνουν τν προσοχκατν ποδοχτν πολλν· πτπαραγγέλματα τν καιρν· πτποιές εναι οκυρίαρχες τάσεις· πτ«πο φυσᾶ ὁ ἄνεμος».

Κατκανόνα επρόσδεκτα γίνονται σα δν κουράζουν, κενα ποεναι εκολα καὶ ἀνάλαφρα. τσι κατανοεκανες γιατί πλειοψηφία τν δημοσιεύσεων δν κομίζει πολύτως τίποτα, λλὰ ὑπηρετετὸ ἀσήμαντο κατγυαλιστερό.

Χρειάστηκε τFacebook γινκαταφανεπς ἡ ἐποχ μς καλενὰ ἐκφράσουμε τν εαρέσκειά μας σὲ ὅλα κενα, ποεναι νίκανα νμς συγκινήσουν ληθινά.

Κοινοποίηση τς τοποθεσίας σας

Ὁ ἄνθρωπος χει νάγκη νναγνωρίζεται, νκαταθέτει τστίγμα του. Κάθε πρόσωπο συνειδητὰ ἢ καὶ ἀσυνείδητα δηλώνει μτρόπους πολλος τι πάρχει· τι ξίζει οἱ ἄλλοι ντοδώσουν σημασία καπροσοχή. Τοτο φαίνεται πολχαριτωμένα στπαιδιά, ποὺ ἄλλοτε μὲ ἀταξίες, λλοτε μπολυλογία, λλοτε μκλάματα καὶ ὑπερβολς προσπαθον νκερδίσουν τὸ ἐνδιαφέρον τν μεγάλων.

ταν μως ὁ ἄνθρωπος ριμάζει καλεται νμεταποιήσει τούτη τν νάγκη τς ναγνώρισης ππαιχνίδισμα σὲ ἔργο δημιουργικό. Τχέρια κι ψυχπλάθουν καποιον, κατγεννήματά τους, πτμία μαρτυρον τποιός εναι κανες κατί ξίζει, πτν λλη προσκαλον τος γύρω σσχέση κακοινωνία.

δῶ ἀκριβς εναι ποτμέσα κοινωνικς δικτύωσης εσάγουν ναν διότυπο παλιμπαιδισμό. Προτείνουν νπροβάλεις τν αυτό σου, χι στφάσμα τς δημιουργικότητάς σου, λλστπλαίσιο τς πεζς καθημερινότητας.

πιλογς τυποποιημένες: νοιώθω, βλέπω, διαβάζω, κούω, πίνω, τρώω, παίζω, πηγαίνωμνα μόνο κλίκ. Διαφορετικδιηγομαι τν στορία μου live: γοράζω καφσττάδε κατάστημα κακοινοποιτν τοποθεσία μου· βρίσκομαι στν ργασιακό μου χρο καὶ ἐκφράζω μμεσα ἢ ἄμεσα μμιὰ ἀνάρτηση πς δουλειά μου μοεναι διάφορη· τρώω τμεσημεριανό μου καφωτογραφίζω τπιάτο μου· φιερώνω λίγο χρόνο στπαιδί μου καὶ ἐκθέτω τχαμόγελο τς εγνωμοσύνης του.

Τπαιχνίδι τοτο κορυφώνεται τελικστς διακοπές. Τότε «φείλω» νγνωστοποιήσω στν κάθε «φίλο» μου, μκάθε λεπτομέρεια, μλόγια καεκόνες, πόσο τέλεια ξοδεύω τς μέρες μου, μπς καπείσω τν αυτό μου πς περνάω καλά, σως κόμα πς ζῶ ἔτσι πως ξίζει σὲ ἄνθρωπο.

Πίσω πτπλθος τν δημοσιεύσεων, πτς φωτογραφίες τς γελαστές, πτεθυμα ποσταρίσματα, πτατήματα κατς ποδοχς κάποιας φιλίας, ν προσέξουμε καλά, θδιακρίνουμε πς ὁ ἄνθρωπος τοFacebook ναζητμι ζωὴ ἀληθινή, ναν αυτγνήσιο, σχέσεις πονξίζουν, παντήσεις στκαίρια. Μήπως μως ψάχνει μνα μέσο, ποεναι τσι φτιαγμένο, στε νταξιδεύει τν νθρωπο μακριὰ ἀπὸ ἐκενα ποὺ ἔχουν σημασία κανόημα;

Θραύσματα λόγων κάτω πμιὰ ἀνάρτηση

διαίτερο νδιαφέρον χουν οδημοσιεύσεις κενες, οἱ ὁποες δηγον τν ναγνώστη στνὰ ἀναλάβει κόπο συγγραφς κακατάθεσης γνώμης καὶ ἄποψης, γιτὰ ὅσα ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτηση ποστηρίζει. Νπροσθέσει δηλαδὴ ἕνα σχόλιο κάτω πμι δημοσίευση. Ατὴ ἡ ἀμεσότητα τοδιαλόγου μεταξπροσώπων, τὰ ὁποα συχνδν γνωρίζονται, ποτος χωρίζουν ποστάσεις τοπικς ἢ ἰδεολογικές, τὰ ὁποα πιθανν δν χουν λλες εκαιρίες νμετέχουν σκάποιο δημόσια συζήτηση, εναι πραγματικμι μεγάλη εκαιρία. ΤFacebook θμποροσε νμς κάνει νὰ ἀγαπήσουμε τν διάλογο κατν πικοινωνία.

Κι μως προσδοκία χι πλμένει τραγικὰ ἀνεκπλήρωτη, λλτοναντίον δραιώνεται στάση πς δν ξίζει νμετέχει κανες στέτοιους διαλόγους. Πόσο συχνσυμβαίνει κάτω πσημαντικκείμενα, νκατατίθεται νας ρυμαγδς σχολίων, ποὺ ἐκτείνεται πτν ατοδοξαστικπολυλογία μέχρι τν προκάλυπτη πιθετικότητα;

Τοτο σως συμβαίνει γιατὶ ἡ ἔλλειψη τς κατπρόσωπο πικοινωνίας πιτρέπει πιεκολα τς ποκλίσεις. σως κόμα, γιατ μιὰ ὀθόνη, σο κι ν χρησιμοποιεται ς πιφάνεια γραφς, ποτδν παύει νεναι κι νας καθρέφτης ποὺ ἀντανακλτεδωλό μας, πηρετώντας τν ραιοπάθεια κατν ναρκισσισμτοκαθενς πὸ ἐμς.

Ονησίδες τν λέξεων κατν εκόνων

Μέσα στπέλαγος τν δημοσιεύσεων τοFacebook ασθάνεσαι συχννααυγισμένος. Ξεκίνησες να ταξείδι (στω μπροστσμιὰ ὀθόνη) κι ξαφνα χεις βρεθεῖ ἀνάμεσα στν κίνδυνο νσκαταποντίσει να τεράστιο κύμα σημαντότητας. Γιατὸ ὅταν συναντιέσαι μκείμενα καεκόνες ποὺ ἔχουν κάτι νσο πον, ατμοιάζουν μνησίδες σωτήριες.

Εναι λήθεια πς πάρχουν πολλπρόσωπα, ποὺ ἔχουν μπνευστεῖ ἀπτμέσο ατκατς δυνατότητές του, χρησιμοποιώντας το γινκοινωνήσουν σκέψεις, ασθήματα, ραματισμούς, μὲ ἕνα τρόπο ερηματικκι παιτητικό, ληθινκασπουδαο.

Ναί, φείλουμε ντπομε: γίνεται νκαταθέσεις τν ψυχή σου καστψυχρκρύσταλλο μις θόνης, πως παλαιότερα λλοι τν κατέθεσαν στν πέτρα καστμάρμαρο, στν πάπυρο καστχαρτί.

ρκενμν ξεγελαστες καπιστέψεις, πς ἡ ὀθόνη εναι ἡ ἴδια σου ψυχή.

Από το περιοδικό “Πειραϊκή Εκκλησία”, τχ 306 (Σεπ. 2018) με αφιέρωμα στα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

Στην εικαστική πλαισίωση της σελίδας έργο του Kωνσταντίνου Ξενάκη. 

πηγήΑντίφωνο

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ