Ὁμοσπονδιακὴ Δομὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα

50
501

Ἀπόλλων Μπαζάντε

Ἐκλαΐκευση  τῆς ἀνάγκης &  Προσχέδιο  Διαγράμματος  Ὁμοσπονδιακοῦ  Συντάγματος.

 Ἡ Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἑλλάδος σὲ Ὁμοσπονδιακὴ Δομὴ καὶ Ὀργάνωση, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἰσχυρὸ  διαπραγματευτικὸ χαρτὶ  καὶ ἐπιχείρημα ὅτι αὐτὴ ἡ χώρα μπορεῖ δυναμικὰ νὰ ἀνταποκριθῇ σὲ τυχὸν ὑποχρεώσεις πρὸς τοὺς πιστωτές μας. Ὅτι δὲν ἔφταιγε οὔτε ὁ Λαὸς οὔτε ἡ Χώρα γιὰ τὴν Ὑπερχρέωσή μας, ἀλλὰ κατὰ κύριον λόγον ἡ Κομματοκρατία καὶ ὁ Ἀθηνοκεντρισμός. Ὅτι χρειαζόμαστε μόνον κάποιον χρόνο γιὰ νὰ ὀργανωθοῦμε σὲ νέες βάσεις καὶ νὰ ἐπανέλθουμε δυναμικότεροι καὶ ἀνταγωνιστικότεροι.

Δὲν εἶναι ὑπερβολή: βεβαιότατα εὐθύνεται καί ὁ  Ἀθηνοκεντρισμὸς  γιὰ τὸ  ἀντιπαραγωγικό,  παρασιτικό  (ἐπὶ τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος) καὶ  καταναλωτικό  (ὅταν δὲν ἔχῃς «ἐνδοχώρα» γιὰ ἐπενδύσεις, κατασπαταλᾷς τὰ δάνεια σὲ καταναλωτικὴ ἐπίδειξη….)  οἰκονομικὸ  μοντέλο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου (παρὰ τὴν πτώση, ἐνδεχομένως, τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου) τῶν νεώτερων Ἑλλήνων. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἐπιβάλλει τὴν μεγαλύτερη πρόσβασή τους στὶς ἀποφάσεις. Ἡ ἀναλογία 300/10.000.000 στὴν ἐκπροσώπηση, δύσκολα, πλέον, δικαιολογεῖται. Ἡ ἱστορικὴ πρόοδος, ἔστω καὶ στατιστικά, θὰ ἐπέβαλλε τὴν αὔξηση τῆς ἀναλογίας ἐκπροσώπων/ἐκπροσωπουμένων.

 Ἐκλαϊκευμένο Προσχέδιο Διαγράμματος ὉμΣ:

 • 1 Ὁμοσπονδιακὸ Σύνταγμα (ἁπλό, σαφές, διδάξιμο = Τίμιο). Δὲν ἀποκλείονται προσθῆκες.

 

 • 9 ὁμόσπονδα κρατίδια, βάσει τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γεωμορφολογίας τῶν ἑλληνίδων χωρῶν, λόγου χάριν: 1. Αἰγαῖο, 2. Ἀττική-Βοιωτία, 3. Ἤπειρος-Αἰτωλοακαρνανία, 4. Θεσσαλία-Ρούμελη, 5. Θράκη-Πόντος, 6. Ἰόνιο, 7. Κρήτη, 8. Μακεδονία, 9. Πελοπόννησος.

 

 • 9 Τοπικὰ Συντάγματα, γιὰ ὅσα θέματα δὲν νομοθετεῖ ρητὰ τὸ ὉμΣ (δηλ. τεκμήριο ἁρμοδιότητος ὑπὲρ τῶν ΤοπΣ) :

◦     9 Τοπικὰ Κοινοβούλια (τεκμήριο ἁρμοδιότητος ὑπέρ τους)

◦     9 Τοπικὰ Πανεπιστήμια, στενὰ συνδεδεμένα μὲ τὶς Τοπικὲς Κοινωνίες, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη (ἀγροτική, τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική) μὲ τὴν βοήθεια τῆς Γνώσεως, ἀλλὰ καὶ ὡς Κιβωτοὶ διαφυλάξεως τῆς Λαϊκῆς Ἐμπειρίας…

◦     9 Τοπικὲς ΕΡΤ (ὁ ρόλος τῶν ΜΜΕ εἶναι πολὺ σημαντικός) μὲ ἔμφαση στὰ Τοπικὰ Ἰδιώματα/Διαλέκτους (Μακεδονίας, Κρήτης, Πόντου, Αἰγαίου κ.λπ.), γιὰ τὴν μετέπειτα ἀναζωογόνηση καὶ τῆς Κοινῆς Νέας Ἑλληνικῆς (ἀφοῦ, λ.χ., γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἡ ὁμηρικὴ διάλεκτος προέκυψε ἀπὸ τὴν σύνθεση τοῦ πλούτου τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν διαλέκτων, διαχρονικὰ καὶ συγχρονικά). ΕΡΤ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὶς Τοπικὲς Κοινωνίες. Φυσικά, μὲ λογικὸ μέγεθος, στὰ πρότυπα τοῦ BBC (θὰ εἶναι πανελλαδικῆς ἐμβέλειας ὅλες).

 

 • Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Σύνταγμα (ὉμΣ) θὰ προβλέπῃ καὶ θὰ ὀργανώνῃ:

◦     1 Ἐθνοσυνέλευση, τὰ 2/3 τῆς ὁποίας ἀπὸ Ἑλλαδίτες καὶ τὸ 1/3 ἀπὸ τὴν Διασπορά. Κατ’ ἐμέ, δὲν θὰ χρειάζεται Ἄνω Βουλή (Γερουσία κ.λπ.).

◦     Πιθανόν, 1 (Λαϊκό) Κοινοβούλιο μὲ συμβουλευτικό (οὐχὶ ἀποφασιστικό) καὶ ἐλεγκτικὸ χαρακτήρα, συνιστώμενο διὰ κλήρου, ἀνανεούμενο ἀνὰ 4-/6-μηνο, στὰ πρότυπα τῆς ἀρχαίας Ἀθῆνας. Εἶναι πρωτότυπο σὰν ἰδέα, ἀλλὰ δὲν μᾶς πειράζει (ἴσα-ἴσα, θὰ προκαλῇ τὴν συμμετοχὴ τοῦ κόσμου).

◦     Δημοψηφίσματα (ἐθνικά) μὲ λαϊκὴ πρωτοβουλία.

◦     ΠτΔ ἀπὸ τὸν Λαό, ἐλεγκτὴ καὶ ρυθμιστή, χειριζόμενον τὶς κρίσεις, διαχειριζόμενον τὰ ἐθνικὰ δημοψηφίσματα καὶ ἔχοντα κάποιες βασικὲς ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ὑπὸ τὴν αἰγίδα του.

◦     Κυβέρνηση Ἐθνικὴ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἐθνοσυνέλευσης.

◦     Δικαιοσύνη ἑνιαία (ἕνα Ἐφετεῖο {1 Πολιτικό/Ποινικό, 1 Διοικητικό} γιὰ κάθε «Χώρα»). Τὰ Τοπικὰ Διοικητικὰ Ἐφετεῖα θὰ εἶναι ἁρμόδια σὲ τελευταῖο βαθμὸ γιὰ Περιβαλλοντικὰ θέματα τῶν τοπικῶν ἐπενδύσεων. Ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου προαγωγῆς τῶν δικαστικῶν καὶ ἐκλογῆς τῶν Προέδρων (ἴσως μὲ λαϊκὴ συμμετοχή, ἀξιοποίηση τῶν καλύτερων δικηγόρων κ.λπ.).

◦     Δημοκρατικῶς ὀργανωμένα Πολιτικὰ Κόμματα.

◦     ΜΜΕ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὸν Δῆμο (ἐνδεχομένως, ὀργανωμένα σὲ Ἑταιρεῖες λαϊκῆς βάσεως ἢ μὲ λαϊκὲς ἐπιτροπὲς ἐλέγχου των).

 

 • Τὸ ὉμΣ, ἡ Ἐθνοσυνέλευση, ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνηση, θὰ ἀσχολοῦνται μὲ 5 κρίσιμα θέματα – πυλῶνες (ὅπου καταδεικνύεται καὶ τὸ γιατί θὰ πρέπῃ νὰ συμπεριλαμβάνεται ἡ Ὁμογένεια/Διασπορά μας στὴν Ἐθνοσυνέλευση κ.λπ.):

◦      Διαχρονικὸ Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ (ἴσως καὶ σχέσεις μὲ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ λοιπὰ Πατριαρχεῖα) καὶ Φυσικὸ Περιβάλλον.

◦     Διεθνεῖς Συνθῆκες, Διεθνεῖς Σχέσεις (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, Ρωσία, Κίνα, διμερεῖς συνθῆκες, καλλιέργεια εἰκόνας τῆς Ἑλλάδος καὶ οὐσιαστικὴ ἐμπέδωση τῆς Εἰρήνης).

◦     Ἐθνικὴ Ἄμυνα καί, συναφῶς, Προστασία (μὲ κάθε θεμιτό, εἰρηνικὸ ἢ πολεμικὸ τρόπο) ἀπὸ τὰ γιγαντωμένα Μεταναστευτικὰ Ρεύματα. Ἐπίσης, πάλιν συναφῶς: Πόλεμο κατὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Ἐγκλημάτων (σωματεμπορία -“trafficking” -ἐμπόριο «λευκῆς σαρκός», δουλεμπόριο, ναρκωτικά, ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα, παιδικὴ πορνογραφία κ.λπ.).

◦     Ἐνέργεια, ὑδρογονάνθρακες (ἐγχώρια κοιτάσματα & διεθνεῖς ροὲς αὐτῶν -ἀγωγούς), ΑΠΕ (=ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας), ὀρυκτὸς πλοῦτος.

◦     Τεχνολογία, κυρίως: *ὑψηλὴ τεχνολογία καὶ *τεχνολογία περὶ τὶς ΑΠΕ, ὅπου μποροῦμε νὰ διακριθοῦμε καὶ χωρὶς βαρειὰ βιομηχανία.

 

Αὐτοὶ οἱ 5 πυλῶνες εἶναι δεδομένο ὅτι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς …“διασυνδέσεις” τῶν Ὁμογενῶν καὶ ὅτι συνιστοῦν Πολλαπλασιαστὲς Ἰσχύος καὶ θὰ πρέπῃ, συνεπῶς, σὲ αὐτοὺς νὰ ἑστιάσῃ μία Ἐθνοσυνέλευση, καὶ ὄχι λ.χ. στὸ πρόβλημα τῶν σκουπιδιῶν ἢ τὸ κυκλοφοριακὸ τῆς Ἀθῆνας… Τὰ σκουπίδια καὶ τὸ κυκλοφοριακὸ εἶναι καί αὐτὰ σημαντικὰ γιὰ τὴν καθημερινότητά μας, χρειάζεται ὅμως ἕνας καταμερισμὸς ἐργασίας…

Αὐτονόητα, θὰ ὑπάρχῃ πρόνοια καὶ μέριμνα καὶ γιὰ τὰ Ἐθνικὰ Ἔσοδα (φορολογικὸ σύστημα, διαχείριση χρέους κ.λπ.). Πιθανόν, ἕνα μέρος τοῦ ΦΠΑ (λ.χ. στὸ 5%) καὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος, θὰ συνιστοῦν τοὺς Ἐθνικοὺς Πόρους ἀπὸ τὴν Φορολογία, ὅθεν, ἀπὸ ‘κεῖ καὶ πέρα, ἡ διαμόρφωση αὐτῶν θὰ εἶναι στὴν εὐχέρεια τῶν Τοπικῶν Κοινοβουλίων (ὑψηλότεροι ἢ χαμηλότεροι φορολογικοὶ συντελεστές, ἀνάλογα μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τῶν Χωρῶν). Συμπράξεις μὲ ἰδιῶτες καί, ὁσάκις πρόκειται γι’ ἀλλοδαπὰ φ. ἢ ν.π., κυρίως μὲ ἐνεργοποίηση τῶν Ὁμογενῶν.

 

 • Τὰ ΤοπΣ θὰ ὀργανώνουν τὰ Τοπικὰ Κοινοβούλια, τὰ Τοπικὰ Δημοψηφίσματα καὶ τὶς Τοπικὲς Κυβερνήσεις γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα θέματα.

 Τὰ «ὑπὲρ» τῆς ὁμοσπονδιακῆς δομῆς:

1. Λύτρωση ἀπ’ τὸν Ἀθηνοκεντρισμό:

1.1.Δεδομένα:

1.1.1.                  Ὑπερσυγκέντρωση Πληθυσμοῦ, τὸ 50% αὐτοῦ στὸ 1% τῆς Ἑλλάδος.

1.1.2.                  Μίσος τοῦ Ἀθηναίου γιὰ τὴν Ἀθῆνα καὶ τοὺς συν-αθηναίους, ἀδιαφορία γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

1.1.3.                  Γραφειοκρατία, Καθυστέρηση τῆς Ἀνάπτυξης.

1.1.4.                  Ἄγνοια τοῦ περιβαλλοντικοῦ (φυσικοῦ, πολιτιστικοῦ) πλούτου καὶ τῶν παραδόσεων καὶ ἰδιωμάτων & διαλέκτων τῆς Ἑλλάδος.

1.1.5.                  Ἀδυναμία ν’ ἀνταποκριθῇ τὸ συγκεντρωτικὸ Κράτος στὶς αὐξημένες ἀνάγκες & προοπτικὲς ὁλόκληρης τῆς Χώρας, τὴν ὁποίαν, ἄλλωστε, ἀγνοεῖ (1.1.4.).

1.2.Λύσεις:

1.2.1.                  Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα: 9 μικρὲς Ἑλλάδες εἶναι πολὺ καλύτερες ἀπὸ 1 Ἀθῆνα καὶ λοιπὴ Ἑλλάδα.

1.2.2.                  Σταδιακὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀττικῆς στὸ μισό. Ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς καὶ τῆς περιβαλλοντικῆς προστασίας τοῦ ἀττικοῦ τοπίου.

1.2.3.                  Συγκεκριμενοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος καὶ ἀναπόφευκτο νοικοκύρεμα λόγῳ τοῦ μικρότερου μεγέθους.

1.2.4.                  Ἀνάδειξη τῆς ὀμορφιᾶς ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν θαμμένων δυνατοτήτων.

1.2.5.                  Ἐνεργοποίηση τῶν πολλῶν τοπικῶν κέντρων γιὰ τὴν παράλληλη πρόοδό τους.

 

Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα Ἀθηνοκεντρισμός.

Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα > ἀθηνοκεντρικὴ «Ἑλλάδα».

2. Ἐνεργοποίηση τοῦ Θετικοῦ Τοπικισμοῦ:

Ὁ Ἕλληνας διαθέτει πάρα πολὺ τοπικισμό. Ἂς τὸν ἀξιοποιήσουμε γιὰ τὸ καλό, προκαλῶντας τὴν ἅμιλλα μεταξὺ τῶν ἑλληνίδων χωρῶν (στοὺς δεῖκτες τῆς Κατὰ Κεφαλὴν Καλλιέργειας καὶ τοῦ Κατὰ Κεφαλὴν Εἰσοδήματος).

Αὐτὸ θὰ προκαλέσῃ καὶ τὴν βαθύτερη γνώση τῶν ἑλληνίδων χωρῶν.

 

3. Ἀληθινὴ Αὐτοδιοίκηση:

ὡρίμανση τοῦ Ἕλληνα διὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ τῆς ἀνάληψης εὐθυνῶν.

Ἐπιπλέον, ἐνδεικτικά, τὸ ποσοστὸ Ἑλλήνων μὲ πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση ἔχει αὐξηθῆ τόσον πολὺ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὥστε εἶναι λογικὸ ὅτι πρέπει νὰ αὐξηθῇ καὶ ἡ πρόσβαση τῶν Πολιτῶν στὴν Νομοθετικὴ Ἐξουσία, ὅπερ μόνον μὲ Τοπικὰ Κοινοβούλια δύναται νὰ συμβῇ.

4. Νοικοκύρεμα:

Χάρη στὴν τοπικότητα καὶ τὴν συγκεκριμενοποίηση. Μὲ τὴν αὔξηση τῶν προκλήσεων (τῆς νομοθετικῆς ὕλης), ἡ τοπικότης καὶ ἡ συγκεκριμενοποίηση θὰ βοηθήσουν στὴν ἁπτὴ καὶ ἐλέγξιμη ἀποτελεσματικότητα τῆς Νομοθετικῆς καὶ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας.

 

5. Διέξοδος:

Ἀντὶ γιὰ ἐξωτερικὴ Μετανάστευση, θὰ δοθῇ στοὺς νέους Ἀθηναίους ἡ ἐναλλακτικὴ τῆς ἐσωτερικῆς Μετανάστευσης (ἐπιλογὴ «Χώρας» μὲ βάση τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ τὰ στοιχεῖα προόδου κάθε μιᾶς).

Ἔτσι θὰ σωθῇ καί ἡ Ἀττικὴ καί ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

6. Σύνταγμα ἀπὸ τὸν Λαό:

Τὰ Τοπικὰ Συντάγματα θὰ εἶναι εὐχερέστατο νὰ δημιουργηθοῦν/συνταχθοῦν ἀπὸ τὸν Λαό, λόγῳ μικρότερου μεγέθους τῶν Τοπικῶν Ἐκλογικῶν Σωμάτων.

Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη στὴν Ἰσλανδία.

 

7. Τήρηση Νόμων:

Ἐπειδὴ θὰ ἔχῃ Ἄμεσο Συμμετοχὴ στὴν Σύνταξη τῶν Συνταγμάτων καὶ τῶν Νόμων (βλ. 6.), ὁ Ἕλληνας θὰ νοιώθῃ ὅτι εἶναι δικά του, καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τὰ τηρῇ. Ἀπὸ φιλοτιμία (πρὸς τὶς τοπικὲς κοινωνίες) θὰ ἐντρέπεται νὰ εἶναι ἔκνομος. Εἶναι, ἴσως, ἡ μόνη ἐλπίδα/δυνατότητα γιὰ νομιμοφροσύνη τοῦ Ἕλληνα.

 

Συντάγματα ἀπὸ τὸν Λαό = πραγματικὰ Κοινωνικὰ Συμβόλαια ð Τήρηση Σ. καὶ Ν.

8. Διάλυση τοῦ σάπιου Κομματικοῦ Συστήματος:

Ὅπως δείχνουν καὶ οἱ τοπικὲς ἐκλογὲς στὰ ὁμοσπονδιακὰ κράτη τῆς ἀλλοδαπῆς, τὰ τοπικὰ κόμματα ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ ἀναδεικνύουν ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἱκανοὺς ἐκπροσώπους.

αὐτοδιοίκηση καὶ ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἐπαρχίας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ Νο1 ἀντίδοτο στὴν κρίση ποὺ διερχόμεθα.

Κι αὐτό, φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ μὲ μία μαγειρεμένη αὐτοδιοίκηση σὰν τὸν «Καλλικράτη».

 

 

Τὸ «μεῖον» τῆς ὁμοσπονδιακῆς δομῆς:

 

Τὸ κακὸ σενάριο: Ὁ κίνδυνος ἀποσχίσεως τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἐπειδὴ μαζὶ μὲ τὴν ἀναβάθμιση τῆς συμμετοχῆς ὅλων τῶν Ἑλλήνων θὰ ἀναβαθμιστῇ καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στὰ κοινά, δίνοντας περισσότερες εὐκαιρίες στὴν Ἄγκυρα διὰ τοῦ Προξενείου νὰ προωθῇ τὴν «ἀτζέντα» της.

Τὸ καλὸ σενάριο: Ἡ συμμετοχὴ τῶν μουσουλμάνων στὰ κοινά, ἐνδέχεται νὰ ἔχῃ καὶ τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα: τὴν καλύτερη ἐνσωμάτωσή τους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικότητάς τους.

Ἐπίσης θὰ ἀναβαθμιστοῦν καὶ θὰ προστατευθοῦν μέσῳ τοῦ Τοπικοῦ Συντάγματος καὶ οἱ Πομάκοι.

 

Εἶναι λίγο δύσκολο νὰ μείνῃ ἡ Ἄγκυρα μὲ σταυρωμένα χέρια…

Ὡστόσο:

Πιθανὰ ἀντίβαρα στὸ κακὸ σενάριο:

1) Ἵδρυση, ἐπὶ τέλους, στὴν Θράκη τῆς πρότυπης πόλεως (μὲ τεχνολογικό/βιομηχανικὸ πάρκο κ.λπ.), ποὺ εἶχε ψηφιστῆ τὸ 1994 μετὰ πρότασιν τοῦ Μιχ. Χαραλαμπίδη, τῆς «Ρωμανίας».

2) Ἀπαρέγκλιτη ἐφαρμογή / δυναμικὴ προβολὴ τῆς ἀρχῆς τῆς ἁμοιβαιότητας (τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τηρήθηκε ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης γιὰ τοὺς Ρωμιοὺς Κωνσταντινουπόλεως, Ἴμβρου καὶ Τενέδου). Ἔτσι θὰ στηρίξουμε διαπραγματευτικὰ τὸ δικαίωμα ἐποικισμοῦ τῆς Θράκης ἀπὸ Χριστιανούς.

3) Προβολὴ τῆς Θρακιώτικης Διαλέκτου καὶ τοῦ Τοπικοῦ Πολιτισμοῦ, προσέλκυση Θρακιωτῶν καὶ Κωνσταντινουπολιτῶν τῆς Διασπορᾶς.

4) Στήριξη παλιννοστούντων Ποντίων (ἀπὸ τὴν πρώην ΕΣΣΔ, ἀλλὰ καὶ προσέλκυση ἰσχυρῶν ἀνθρώπων τῆς  Ποντιακῆς Διασπορᾶς σ’ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική), ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τους ἐκεῖ καὶ τῆς Ποντιακῆς Διαλέκτου στὴν Τοπικὴ ΕΡΤ καὶ στὸ Τοπικὸ Πανεπιστήμιο. Τοὺς τὸ ὀφείλουμε. Τὸ ὀφείλουμε καὶ σὲ μᾶς τοὺς μή Ποντίους, νὰ τοὺς γνωρίσουμε καλύτερα.

 πηγή: Αντίφωνο

 

50 Σχόλια

 1. Ομοσπονδιακή Ελλάδα-Ρωμανία: η μοναδική ορθολογική πρόταση διαφυγής από την λαίλαπα.

  Θα τολμήσω να προτείνω ως όνομα αυτής της ομοσπονδίας: Ομοσπονδία της Ρωμανίας.

  Aν συνοδεύεται και από μια νέα ανάγνωση της Ιστορίας, αποκαθαρμένη από το μετακενωτικό μανιφέστο των Κοραήδων, τότε θα υπάρξουνε γενεές που θα αναστήσουνε την Ρωμηοσύνη.

  Υπάρχουνε μυαλά…οι μεγαλύτεροι μαθηματικοί στον κόσμο είναι δικοί μας, αυτή την στιγμή: Δ. Χριστοδούλου, Α. Φωκάς, Μ. Δαφέρμος. Επιφανείς οικονομολόγοι, διεθνούς φήμης νομικοί…μυαλά ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Χώρος δεν υπάρχει, προς το παρόν, διότι τον έχουνε καταλάβει τα λαμόγια.

  Εύγε φίλε Απόλλωνα για την βαρυσήμαντη πρότασή σου.

 2. …ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ!

  Η ομοσπονδιακή δομή εκφράζει διαφορετικές εθνότητες και όχι τοπικισμούς. Η Ελλάδα είναι ενιαίο κράτος και τέτοιο πρέπει να παραμείνει καθ’ ότι έχει και πολύ μικρό μέγεθος.
  Τα ωφέλη της ομοσπονδιοποιήσεως μπορούμε να τα εκμεταλλευθούμε με κατάλληλη τροποποίηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η οποία θα ισχυροποιήσει το ρόλο του Πριφεριεακού Συμβουλίου και θα δώσει τη δυνατότητα για τοπικά δημοψηφίσματα και εφαρμογή θεσμών άμεσης δημοκρατίας σε δημοτικό επίπεδο. Αυτά πρέπει να συνδυασθούν με την πραγματική αποκέντρωση της φορολογικής εξουσίας π.χ. ο Φ.Π.Α. παραμένει εθνικός φόρος ενώ ο φόρος εισοδήματος γίνεται περιφερειακός.
  Κατά τα λοιπά, δεν χρειάζονται ευφάνταστες πολιτειακές λύσεις! Το προεδρικό σύστημα είναι το πλέον ιδανικό για τη χώρα αφού εξασφαλίζει το διαχωρισμό των εξουσιών και δημιουργεί αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία (Γερουσία). Μάλιστα, σε συνδυασμό με ένα έξυπνο εκλογικό σύστημα (100 μονοεδρικές και 100 σε ενιαία εθνική λίστα) ελαχιστοποιείται η πιθανότητα σχέσεων διαπλοκής με βουλευτές, οι οποίοι είναι πολύ πιό ισχυροί και αναβαθμισμένοι στο προεδρικό σύστημα.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ (www.dimokratikoi.gr)

 3. κ. Χατζηαγγελίδη,

  Να με συγχωρέσετε που θα σχολιάσω για δεύτερη φορά: θα ήθελα να σας ιντριγκάρω λίγο, διότι οφελεί η διασταύρωση απόψεων. Δεν θα έχω τον χρόνο να συμμετάσχω σε ηλεκτρονική συζήτηση, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να σκεφθείτε τα εξής: δηλαδή, προτείνετε μία σημαία, ένα έθνος, μια γλώσσα. Κάτι σαν κεμαλική Τουρκία δηλαδή!

  Για όποιον έχει εντρυφήσει στην μελέτη της Ιστορίας, θα δει ότι το ελληνικό έθνος, όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, είναι δημιούργημα που ξεκινά, ως ιδέα, από τους νεο-πλατωνιστές του Γ. Γεμιστού – Πλήθωνα, και θεμελιώνεται από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, με την καίρια συμβολή του Α. Κοραή. Η κουλτούρα των ελληνοφώνων προγόνων μας περνούσε πρώτα από τα ελληνιστικά χρόνια (δηλαδή ελληνόφωνοι ήταν και οι ελληνιστές, π.χ. Εβραίοι), και μετά από την πολυπολιτισμική ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό και αποκαλούνταν Ρωμαίοι: ο πολιτισμός μας είναι πολύ πιο σύνθετος, πολύ πιο όμορφος, απ’ αυτόν που μας πλάσσαραν με την “απελευθέρωση”, το 1829.

  Πριν από τον Γεμιστό, δεν υπήρχε _καμία_ αμφιβολία, για τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας, ότι όλοι μετείχαν της Ρωμαιοσύνης. Ήταν Ρωμαίοι. Και παρέμεναν Ρωμαίοι, ακόμα και όταν η Ρωμανία διασπόταν. Για παράδειγμα, στο Βασίλειο της Τραπεζούντας, οι υπήκοοι Ρωμαίοι αυτοπροσδιορίζονταν, και Ρωμαίοι αυτοπροσδιορίζονται ακόμη και σήμερα, όσοι έχουνε απομείνει εκεί, έστω κι εξισλαμισμένοι… (την δε γλώσσα τους, ελληνικότατη, Ρουμτσα την αποκαλούν στα τουρκικά, δηλαδή “των Ρωμαίων γλώσσα”, “ρωμαϊκή”).

  Αν σκεφθείτε ότι οι λατινόφωνοι παραδουνάβιοι Ορθόδοξοι Romania ονόμασαν το Κράτος τους. Και μια επίσκεψη στην χώρα τους, αρκεί για να διαπιστώσετε πόσα κοινά έχουνε με μας: ολόκληρη Ρωμηοσύνη…

  Στα εδάφη της σημερινής Ελλάδας βαπτιστήκανε Έλληνες Ρωμαίοι (ελληνόφωνοι και λατινόφωνοι – Armani/Romani), Σλαύοι και Αρβανίτες. Ποιό το κακό; Όλοι ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Αν ζούσαν στην πάλαι ποτέ κραταιά Ρωμανία, ούτε θα ενδιέφεραν κανέναν οι εθνοτικές διαφορές.

  Νομίζω πως το μοντέλο που προτείνετε δοκιμάστηκε σχεδόν 190 χρόνια. Φτάνει πια. Ή θα μας πλήξει ο “πολυ-πολυτισμός” τους, ή θα αναβαπτιστούμε στην Ρωμηοσύνη. Εγώ προτιμώ το δεύτερο.

  Με τιμή,

  Κυριακός

  Υ.Γ.

  Θα ήθελα να κάνω θερμή παράκληση να υπάρξουν ήπιες απαντήσεις: αυτές είναι η προσωπικές μου απόψεις και τις καταθέτω. Δεν θα έχω χρόνο τις επόμενες μέρες να συνεχίσω έναν τέτοιον διάλογο.

 4. Οι μεγαλύτεροι μαθηματικοί του κόσμου δικοί μας? Ούτε με σφαίρες, σημαντικοί όσοι αναφέρονται (“Αινστάιν” συγκριτικά με όσους κυκλοφορούν στα εγχώρια ΑΕΙ) αλλά σε σχέση με άλλους που υπάρχουν στο εξωτερικό, καμία σχέση. Στην χώρα αυτή δεν χρειάζονται μυαλά, είμαστε σε πολύ πιο πρωτόγονο στάδιο, κοινή λογική χρειάζεται κατ’ αρχή.

 5. Δ. Χριστοδούλου, Α. Φωκάς, Μ. Δαφέρμος, Σ. Νεγραπόντης, Σ. Ηλιάδης

  Οι παραπάνω είναι ιερά τέρατα των μαθηματικών…

  Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, ως υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος των σπουδών μου, στα μαθηματικά, κι έχοντας γνωρίσει κάποιους εξ αυτών και από κοντά.

  Κ.Π.

  Y.Γ.
  Σε ένα ελλαδικό πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσει κανείς έναν Νεγραπόντη ή έναν Ηλιάδη…δεν μπορεί να τους αξιολογήσει η μετριότητα.

 6. Η πρόταση ομοσπονδοποίησης της Ελλάδος, όπως διατυπώθηκε στο παρόν άρθρο, θα είχε κάποιο νόημα, εάν ανταποκρινότανε στην δομή της οικονομίας.
  Σε μια χώρα όπου σχεδόν κανείς δεν πληρώνει φόρους αλλά όλοι μαζί ρωτάμε “πού είναι το κράτος;” εννοείτε ότι κανένα εγχείρημα πολιτικής αποκέντρωσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει το επίπεδο θεωρητικών αναζητήσεων.

 7. Και ποιός από τους παραπάνω πήρε το Fields??

  Χαλάρωσε Κυριάκο. Έχεις πολύ καλές απόψεις περί Ρωμανίας, αλλά μην μπλέκεσαι σε πράγματα που δεν κατέχεις..

  Τα πέντε-δέκα-δεκαπέντε εισαγόμενα “μυαλά” δεν θα σώσουν την Ελλάδα. Αν δεν παράγουμε κάτι εμείς οι ίδιοι, χαθήκαμε.

  Όμως, να είσαι σίγουρος ότι μπορούμε.

 8. Φίλε μου Cretan,

  Είμαι θεωρητικός μαθηματικός, και κατέχω πολύ καλά αυτά που γράφω…όταν δεν κατέχω κάτι, απλά δεν το μοιράζομαι με κανέναν.

  (i) O Στυλιανός Νεγρεπόντης είναι ο μεγαλύτερος αναλύστας στον κόσμο. Ήμουν πρόσφατα στην Οξφόρδη, και συζητούσα με τον καθ. Robin Knight (κορυφαίο set theorist) και μου ‘λεγε ότι δεν υπάρχει δεύτερος από τον Νεγρεπόντη.

  Αν ανοίξεις το βιβλίο The Handbook of Set-Theoretic Topology, ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σ’ αυτόν…περιττό (εντελώς…) να μιλήσω για τα θεωρήματα με τ’ όνομά του, και το ερευνητικό του έργο.

  (ii) Ο Σταύρος Ηλιάδης: ο “Πελε της Τοπολογίας”, όπως τον αποκάλεσε καναδέζος διάσημος συνάδελφός του ή “μια ισχυρή μαθηματική μηχανή”, όπως τον αποκάλεσε ο Φομενκο…

  Περιττό να μιλήσουμε για τον Ηλιάδη, την στιγμή που τον γνωρίζουνε και οι πέτρες…ο αγαπημένος του Αλεξαντροφ και του Κολμογκοροφ.

  (iii) O Δημήτριος Χριστοδούλου και ο μαθητής του ο Μιχάλης Δαφέρμος: είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο στην μαθηματική φυσική: ο Μ. Δαφέρμος έγραψε και το αντίστοιχο άρθρο, για την σχετικότητα, στο The Princeton Companion of Mathematics. Πρέπει να ‘ναι κάποιος άσχετος (εντελώς) και να μην γνωρίζει τί συμβαίνει αυτή την στιγμή στην έρευνα, για να διατυπώνει απόψεις όπως και του Cretan.

  (iv) Περιττό να αναφέρω για τον Γιάννη Μοσκοβάκη (σε όλα τα συνέδρια που πηγαίνω τον θεωρούν τον γκουρου της descriptive set-theory).

  (v) O A. Φωκάς είναι μια τεράστια μορφή: η Έδρα του Ι. Νεύτωνα, στο Καιμπριτζ (Lucasian Chair).

  Νομίζω ότι η μετριότητα κάποιων τους κάνει να μπερδεύουνε τα πράγματα. Το Fields Medal δίνεται σε ανθρώπους μέχρι 40 ετών, κατόπιν πρότασεις από συγκεκριμένες ομάδες μαθηματικών. Αν το αρνήθηκε το Γ. Περελμαν, το έκανε ακριβώς γι’ αυτό (όπως το διατύπωσε στην μία και μοναδική του συνέντευξη): δεν δίνεται σε αυτούς που το αξίζουν. Διότι “για να λύσω την εικασία του Πουανκαρε, πάτησα πάνω σε όλη την δουλειά του Χαμιλτον”, όπως διατύπωσε ο μεγάλος αυτός μαθηματικός.

  Αυτά με τα οποία ασχολούνται αυτοί που ανέφερα είναι τα μαθηματικά που ξεκινούν, όπου τελειώνουν όλα τ’ άλλα. Δεν είναι “Βανδή”, κύριε μου Cretan, αλλά “Μπαχ”… δεν είναι για τους πολλούς.

  Δεν θα ‘χω χρόνο να επανέλθω.

  Απλά, να προσέχετε χαρακτηρισμούς στυλ “δεν κατέχεις”, διότι μάλλον εσείς δεν κατέχετε…

 9. Ποιοι κρυβονται πισω από τη λεξη καραμελα “Δημοκρατικοι”
  Σε ποια λεσχη ανοικουν;
  Σε ποια στοα ;
  Ποιος Σκορος χρηματοδοτει, για να φαγωθει οτι μας απεμεινε;
  Μην παιζετε εν ου παικτοις.
  Δε σηκωνει αλλη κοροιδια αρκετη φαγαμε ως προτεκτορατο των νεοφιλελευθεριστων και των στρατηγων της σοβιετιας ολα αυτα τα ετη.
  Εγω μπαλακι του μπινκ πονκ με θεωρητικα εφευρηματα του τυπου Ομοσπονδιες και αλλα τετοια τραγελαφικα δε γινομαι.
  Διαβαστε πολιτειολογια διαβαστε οικονομια και κυριως διαβαστε τους θεωρητικους που ανθουν στην Αμερικα και στην ευρωπη και θα δειτε οτι δεν μασαμε αλλο μαζευτειτε γιατι ξεχωριζουμε πλεον τα φερεφωνα από τους λογικους και αγνους συμπολιτες μας που ενδιαφερονται για το καλο του τοπου περα κι εξω από καρεκλικτσες που θα ζηρεψουν δραμτικα και συμφεροντακια των ξενων που θα μας καταπιουν
  και φυσικα παραμενω ευγενης και κοσμιος στον τροπο που εκφραζομαι αυτη τη στιγμη με οτι διαβασα
  Επισης απορω με τους μαθηματικους σχολιαστε πρωτοι επρεπε να αντιδρασουν καθοσν μια εξισωση να φτιαξουν θα δουνε την απατη του συλλογισμου. Αν μαλιστα λαβουν ολες τις παραμετρους εξωτερικες και εσωτερικης υπο οψη θα δουνε το θαυμαστο σχεδιακι που υποβοσκει

 10. κρίμα.. και νόμιζα ότι την Λουκάσιαν Έδρα την έχει ο Michael Green. Μπράβο στον Φωκά που του την πήρε..

  ..ποιό ακριβώς αντίστοιχο άρθρο έγραψε ο Μ. Δαφέρμος για την σχετικότητα? Αυτό που την αποδυκνύει?

  ..
  Τα έχεις χάσει Κυριάκο. Αν και μαθηματικός, δεν πρόσεξες ούτε το ? στο cretan?

  Δεν έχω να πω κάτι άλλο: χαλάρωσε και απόλαυσε το ταξίδι. Ή τουλάχιστον γράψε κανένα πέϊπερ.

 11. Δεν αφήνω ξανά email, φίλτατε Cretan, διότι άλλο είναι το θέμα του άρθρου, και άλλαντάλλων γράφουμε εμείς. Απλά, θα σου συνιστούσα να εκφέρεις άποψη αν έχεις, και να μην στηρίζεσαι μόνο στα wiki…διότι είσαι λίγο (έως πολύ) εκτός τόπου, στα μαθηματικά.

  Υ.Γ.
  Ακριβώς, επειδή paper γράφω στο very moment που μιλάμε, δεν γουστάρω άλλη ειδοποίηση για το θέμα: θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μην ξαναναφερθείς σε μένα, διότι δεν πρόκειται να υπάρξει απάντηση.

  Υ.Γ. 2
  Δεν έχει ανάγκη ο Δαφέρμος από υπεράσπιση. Ο Gowers σ’ αυτόν εμπιστεύθηκε το άρθρο στην Σχετικότητα. Άλλωστε, αν προλάβει και λύσει το πρόβλημα πάνω στο οποίο εργάζεται, πριν τα 40α του, το fields το έχει στο χέρι του. Πω πω εμπάθεια για τους συμπατριώτες μας μαθηματικούς!!!

 12. .. δεν μου απάντησες ούτα για το Λουκάσιαν Προφέσορσιπ ούτε για το άρθρο στην σχετικότητα (άραγε γνωρίζεις τι είναι σχετικότητα? Από ποιόν στην Πάτρα έμαθες σχετικότητα?) Άσε το νέϊμ ντρόπινγκ.

  Λοιπόν:
  1) πολύ καλά τα λές για την Ρωμανία. (Πιθανότατα έχεις σχέσεις με το Έσεξ. Βέρυ Νάϊς. Κίπ ιτ άπ)

  2) Συνέχισε τις σπουδές σου χωρίς την τριτοκοσμική αντίληψη ότι όλοι στην Έλλαδα είναι γουάνκερς. Και άν έχεις θέληση να κάνεις κάτι, γύρνα κάποια στιγμή στην Έλλάδα – η χώρα μας χρειάζεται όλους.

  Φιλικά.
  Τ.

 13. [quote name=”Ο Λούμπεν”]Η πρόταση ομοσπονδοποίησης της Ελλάδος, όπως διατυπώθηκε στο παρόν άρθρο, θα είχε κάποιο νόημα, εάν ανταποκρινότανε στην δομή της οικονομίας.
  Σε μια χώρα όπου σχεδόν κανείς δεν πληρώνει φόρους αλλά όλοι μαζί ρωτάμε "πού είναι το κράτος;" εννοείτε ότι κανένα εγχείρημα πολιτικής αποκέντρωσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει το επίπεδο θεωρητικών αναζητήσεων.[/quote]

  Γι’ αὐτὸ θὰ βοηθοῦσε ἂν ὁ λαὸς γινόμασταν τὸ κράτος, ἐὰν ἐπαν-οικειο-ποιούμασταν τὸ κράτος, ἐρχόμασταν τουλάχιστον πιὸ κοντά του.

  Τὸ νοικοκύρεμα (ξέρω τί ἀνάγκες ἔχω καὶ πῶς θὰ τὶς ἱκανοποιήσω -λόγῳ τοπικῆς/πραγματικῆς ἐγγύτητας-, μὲ μισθωτὴ ἢ ἐθελοντικὴ ἐργασίαν, ὅπως στὸ χωριό μου) εἶναι βασικὸ «ὑπὲρ» τῆς ὁμοσπονδίας.

  Ἀφοῦ μικραίνουν τὰ κρατι(δια)κὰ ὑποκείμενα, σὲ πληθυσμὸ καὶ ἔκταση.

 14. [quote name=”Δον Κιχωτης”]Έλεος !
  Εχετε ξεφυγει .
  Ποιος βαζει και τα γραφετε αυτα;
  Αν προερχονται από τη λογικη σας εξεταστε αν συντρεχει λογος να αναφερω τη λεξη αυτη και να χαρακτηρισω την πηγη των σκεψεων σας ως τετοια.
  Που ωρε θελετε ομοσπονδια στη χωρα της φακης και της φασολαδας καλα δεν καταλαβαινετε οτι για να λειτουργησουν οι πολυκεβερνησεις θελει λεφταδακια και σε τοπικο επιεδο;
  Αλλες περιοχες εχουν αλλες δεν εχουν λογω φυσιολογιας και οχι μονο Την ειδατε μωρε τη χωρα μας και τα γραφετε αυτα
  Ποιοιν βολευουν τετοιες θεσεις και τις αναπαραγετε;
  Ποιος θελει να μας φαει λαχανο κομματι κομματι και τον βοηθατε θελημενα ή αθελητα;
  Φτανει ποια τιποτε δεν ειναι αγνο και οποιος παει να μας πλασαρει σε τετοιοες δυσκολες περιοδους σχεδια διασπαστικα ξερω καλα που σκοπευει και τι εξυπηρετει.[/quote]

  Εἶστε ὁ ἴδιος “Δον Κιχώτης” ποὺ ἔγραφε στὸ πρῷτο κείμενο ποὺ δημοσίευσα («Ἡ ἀναγκαιότητα Νέου Συντάγματος ὡς θεσμικῆς ἄμυνας τοῦ Λαοῦ καὶ ἡ θέσπισή του χωρὶς βίαιη Ἐπανάσταση»)…; Δηλ. ὁ Γιῶργος Σαλεμῆς;

 15. Φίλε μου ψευδο-κρητικέ, της κακιάς ώρας, χρειάζεσαι επειγόντως γιατρό…

  Σε συμβουλεύω να αφήσεις τις προκαταλήψεις κατά μέρος, και να ζητήσεις την συνδρομή ψυχιάτρου: δεν είσαι καλά άνθρωπέ μου.

  Υ.Γ.

  Αυτό θα σε βοηθήσει να ασχοληθείς και λίγο και με την κορούλα σου, που την εκθέτεις κάθε τόσο, και να αφήσεις το ξεκατίνιασμα όπου λάχει, στο Αντίφωνο.

  Είσαι εκτός τόπου και χρόνου, και πάσχεις. Άκου με που σου λέω για τον γιατρό, διότι θα νιώσεις καλύτερα…η κατάθλιψη φαίνεται από τα κειμενάκια σου.

 16. όταν αρχίζεις και προσβάλεις, το έχεις χάσει το γκέϊμ.

  Είσαι νέος όμως, θα μάθεις. Αν δεν έχεις νεύρα τώρα, πότε θα έχεςι.

  Χαιρετίσματα στον Μάξιμο.

 17. Ο Δον Κιχωτης μπορει να ειναι σαλεμενος ιπποτης αλλα δεν ειναι Σαλεμης και δεν επιτρεπει στη λογικη του να προκαλει τοσο απροκαλυπτα τη λογικη των άλλων οπως κανουν μερικοι εδω μεσα
  Ευχαριστω.

 18. @Μπαζάντε,

  ναί, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι συνετό να χτίσθεί ένα πολίτευμα με βάση ένα πρότυπο κοινωνίας το οποίο (θέλουμε να) έχουμε.
  Η αποκέντρωση συμβαδίζει με την μεταφορά ευθυνών, η οποία εκ των πραγμάτων συμβαίνει, όταν η επαρχία κινείται οικονομικά ανεξάρτητα από το κράτος.

 19. Παρερμήνευσα ἕνα σχόλιο τοῦ κου Β.Ξ. σ’ ἐκεῖνο τὸ πρῷτο κείμενο ποὺ ἔγραψα, καὶ σᾶς ἐταύτισα στὸ μυαλό μου, κατὰ λάθος.

 20. [quote name=”Δον Κιχωτης”]Έλεος !
  Εχετε ξεφυγει .
  Ποιος βαζει και τα γραφετε αυτα;
  Αν προερχονται από τη λογικη σας εξεταστε αν συντρεχει λογος να αναφερω τη λεξη αυτη και να χαρακτηρισω την πηγη των σκεψεων σας ως τετοια.
  Που ωρε θελετε ομοσπονδια στη χωρα της φακης και της φασολαδας καλα δεν καταλαβαινετε οτι για να λειτουργησουν οι πολυκεβερνησεις θελει λεφταδακια και σε τοπικο επιεδο;
  Αλλες περιοχες εχουν αλλες δεν εχουν λογω φυσιολογιας και οχι μονο Την ειδατε μωρε τη χωρα μας και τα γραφετε αυτα
  Ποιοιν βολευουν τετοιες θεσεις και τις αναπαραγετε;
  Ποιος θελει να μας φαει λαχανο κομματι κομματι και τον βοηθατε θελημενα ή αθελητα;
  Φτανει ποια τιποτε δεν ειναι αγνο και οποιος παει να μας πλασαρει σε τετοιοες δυσκολες περιοδους σχεδια διασπαστικα ξερω καλα που σκοπευει και τι εξυπηρετει.[/quote]

  Μόνος μου τὰ γράφω, μὲ ἰδέες ἀπὸ διάφορες πλευρές. Πῶς συμπεράνατε…;

  Ἡ ἔλλειψη πόρων ἦταν «καλλικράτειο» ἐπιχείρημα γιὰ νὰ μειώσουν τοὺς δήμους ἀπὸ 1.000 σὲ 300, ἀλλὰ δὲν στέκει γιὰ τουλάχιστον 2 λόγους: (1) αὐτοχρηματοδότηση, (2) ἡ σπατάλη καὶ ἡ κακοδιαχείριση καταπόντισαν τοὺς δήμους.
  Τὰ προνόμια συνεπάγονται σπατάλη καὶ ὄχι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκπροσώπων.

  Ἀλλιῶς, οἱ φτωχότερες χῶρες θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν πολὺ περιορισμένο ἀριθμὸ ἐντολοδόχων.

 21. Έχω την γνώμη ότι ο κ. Χατζηαγγελίδης έχει δίκιο στις αντιρρήσεις του. Πράγματι, η ομοσπονδιακή δομή είναι κατάλληλη αποκλειστικά και μόνον για να καταστήσει “κυβερνήσιμη” την κρατική υπόσταση μόνον ετερογενούς σύνθεσης λαών. Η περίπτωση της Ελλάδος είναι εντελώς διαφορετική. Επισημαίνεται και από τον ίδιο τον κ. Μπαζάντε. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ενιαίο κράτος, καθώς η ομοσπονδιακή κατάτμησή της θα έχει ολέθρια αποτελέσματα (βλ. περίπτωση Θράκης). Τα όποια ωφέλη εκ της ομοσπονδιοποίησης πρέπει να αναζητηθούν σε προσεχή ριζική αλλαγή του Συντάγματος, από Συντακτική Εθνοσυνέλευση η οποία θα προκληθεί λόγω της κατάρρευσης του ερειπιώδους κομματοκρατικού πολιτικού συστήματος. Πιστεύω ότι δεν είμαστε πολύ μακρυά από αυτό.

 22. Πόσο δυσκολο ειναι σας δωσω να καταλαβετε οτι συντακτικη συνελευση δεν θα πρερθει από τον Αλντεμπαραν και φυσικα δεν θα μετεχουν σε αυτοι σε αριστοι των αριστων που στον τοπο μας ειναι αφανης και εξουδετερωμενοι
  Η συντακτικη συνελευση που αναμενετε ως μανα εξ ουρανου ειναι οι ιδιοι οι συμπολιτες μας και οι μεχρι σημερα ταγοι τους που δομησαν το συστημα της ελεεινης κομματακρατιας που οδηγησε στην εξαθλιωση και την ολικη υποταγη τον τοπο μας Πιστεψετε με δεν εχετε από που αλλου να περιμενετε .
  Κυριε Μηνα μη χαραμιζετε αλλο φαια ουσια για να διατυπωσετε το αυτονοητο Ειναι μια τεραστια “πατατα” ολος ο συλλογισμος και οδηγει το μυαλο μας οχι σε εθνικα κινητρα αλλα σε κατι πολυ μακρυτερα από αυτο Οταν οι αρχαιοι αρχισαν αν ενωνουν της πολεις κρατη και εξεφρασαν εκεινο το εν “τη ενωσει η ισχυς” κατι ξερανε Δεν περιμεναν ομως ότι οι μετα βιας λιγοστοι επιβιωσαντες κατοικοι που μιλουν τη γλωσσα τους ακομα, να θελουνε να ξαναχωριστουνε σε μια εποχη που οι βαρβαροι χρειαζονται μιση ωρα μονο για να επιτεθουν παντου στον πλανητη ανα πασα στιγμη

 23. Εὐχαριστῶ πάρα πολὺ γιὰ τὴν κοσμιώτατη συμβολή σας στὸν Διάλογο. Σᾶς ἀπαντῶ παρακάτω ἐπὶ τῆς οὐσίας.

  Νὰ πῶ, ὡστόσο, ὅτι ὁ Νίκος Ράπτης, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῶν «Δημοκρατικῶν» (μετέπειτα ἀποχωρήσας), συνέβαλε τὰ μέγιστα στὸν Διάλογο γιὰ τὶς Συνταγματικὲς Ἀλλαγές καὶ τοῦ χρωστοῦμε Χάρη. Θὰ τὰ ξαναποῦμε ἐπ’ αὐτοῦ.

 24. Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὸν κόσμιο τρόπο συζητήσεώς σας. Σᾶς ἀπαντῶ πιὸ κάτω, ἐπειδὴ ἐπικαλύπτονται κάπως τὰ τεθειμένα ζητήματα ὑμῶν καὶ τοῦ κου Χατζηαγγελίδη.

 25. Νομίζω, οἱ περισσότεροι [b]συμφωνοῦμε [/b]ὅτι, γενικά:

  Ἡ φυσικὴ καὶ λογικὴ ἐγγύτητα τοῦ Πολίτη πρὸς τὸ ὁμόσπονδο κρατίδιο (καντόνι κ.λπ.), αὐξάνει:
  1) Τὴν φιλικότητα τοῦ «Καντονίου» πρὸς αὐτόν
  2) Τὴν ἀποτελεσματικότητά του
  3) Τὴν οἰκονομικότητά του (ἐξοικονόμηση φυσικῶν, ἀνθρώπινων & χρηματικῶν πόρων),
  4) Τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐλέγχου ἀπὸ τὸν Πολίτη ἐπ’ αὐτοῦ, τοῦ «Καντονίου».

  Καί γιὰ τὰ 4 ἀνωτέρω, θὰ ἐπικαλεστῶ τὴν ἐμπειρία ὅλων σας ἀπὸ Δημόσιες Ὑπηρεσίες καὶ τὴν ἀπίστευτη καὶ ἀναποτελεσματικὴ γραφειοκρατικὴ διάρθρωσή τους, ἕνεκα τοῦ ξεχειλωμένου (αὐτονομημένου ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς) Συγκεντρωτικοῦ Κράτους, ἰδίως τοῦ ἑλλαδικοῦ… (προφανῶς ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι ποὺ συμβαίνει εἰδικὰ ἐδῶ)

  [b]Διαφωνοῦμε [/b]στὴν ἀναγκαιότητά του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἕνεκα:
  1) ἐθνικῶν κινδύνων
  2) μικροῦ μεγέθους
  3) ἐθνικῆς ὁμοιογένειας

  Ὡς ἀντίκρουση τῶν ἐνστάσεών σας:
  Γιὰ τὰ (2) καὶ (3) ἐπικαλοῦμαι τὰ παραδείγματα τῆς Ἑλβετίας καὶ τῆς Αὐστρίας. Ὡς πρὸς τὸ (3), ταιριάζει πράγματι καὶ τὸ ἀντεπιχείρημα τῆς Ἑλβετίας, διότι πρόκεινται ἐκεῖ 3 γλωσσικὲς κοινότητες, ἀλλὰ τὰ Καντόνια δὲν εἶναι μόνον 3…! Ἑπομένως δὲν ἐπελέγῃ τὸ ὁμοσπονδιακὸ σύστημα γι’ αὐτό (δὲν μπορεῖ νὰ ἦταν ὁ ἀποφασιστικὸς λόγος, ὅπως εἶναι στὸ Βέλγιο).

  Μοναδικὸ θέμα εἶναι ἡ [b]Θράκη[/b].

  Ὡστόσο, μὲ τὸ πλάνο ποὺ παρουσίασα, προλαμβάνουμε τὶς ἐξελίξεις, τὶς καθορίζουμε ἀποφασιστικὰ καὶ δὲν ἐπιτρέπουμε νὰ διαιρεθῇ ἡ ἴδια σὲ καντόνια, ὅπως ὀνειρεύονται οἱ Τούρκοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς (γιατί δὲν τὸ ἀναφέρουμε αὐτό;… ), ἀφοῦ θὰ διασφαλίζουμε αὐθεντικά/ἀποφασιστικὰ τὸ ἀδιαίρετο τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Θράκης-Πόντου (καὶ τῶν ἄλλων ὁμόσπονδων κρατιδίων), μέσῳ τοῦ Ὁμόσπονδου καὶ τῶν Τοπικῶν Συνταγμάτων…

 26. Πράγματι θὰ εἶναι ἀδιαίρετη ἡ Ἑλλάδα, διότι, ἂν κάνετε τὸν κόπο νὰ διαβάσετε τοὺς πυλῶνες τοῦ Ὁμόσπονδου Κράτους, θὰ δῆτε ὅτι ὑπάρχουν καὶ εἶναι παράγοντες ἑνότητας, ἰδίως οἱ:
  1) ἐθνικὸς πολιτισμός
  2) ἐθνικὴ ἄμυνα.

  Ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχει τεράστιος πλοῦτος Τοπικῶν Πολιτισμῶν (στὶς διάφορες περιοχές) καὶ δὲν πρέπει ἄλλο πιὰ νὰ παραθεωροῦνται, ἐπελέγῃ τὸ ὁμοσπονδιακὸ σχῆμα, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ἐννοεῖται, σὲ ἀντιρρήσεις, προσθῆκες, βελτιώσεις.

  Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι λόγοι (οἰκονομικῶν ἰδιαιτεροτήτων, τοπικισμοῦ κλπ).

  Μὴ ξεχάσω καὶ τὴν ἑνιαία Δικαιοσύνη (στὸ «ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ» θὰ συνεχίσουν νὰ ἐκδίδονται οἱ ἀποφάσεις)

 27. [quote name=”Ἀπόλλων Μπαζάντε”]
  Καί γιὰ τὰ 4 ἀνωτέρω, θὰ ἐπικαλεστῶ τὴν ἐμπειρία ὅλων σας ἀπὸ Δημόσιες Ὑπηρεσίες καὶ τὴν ἀπίστευτη καὶ ἀναποτελεσματικὴ γραφειοκρατικὴ διάρθρωσή τους, ἕνεκα τοῦ ξεχειλωμένου (αὐτονομημένου ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς) Συγκεντρωτικοῦ Κράτους, ἰδίως τοῦ ἑλλαδικοῦ… (προφανῶς ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι ποὺ συμβαίνει εἰδικὰ ἐδῶ)
  [/quote]

  Σήμερα, λ.χ., ἔχασα τὴν μισὴ σχεδὸν ἐργάσιμη ἡμέρα μου ταλαιπωρούμενος γιὰ ΜΙΑΝ ὑπόθεση (κατασχετήριο) σὲ 3 διαφορετικοὺς ὀργανισμούς (Γ.Λ.Κ., Ο.Α.Ε.Ε., Ν.Σ.Κ.), διάσπαρτους σὲ 5 διαφορετικὰ σημεῖα τῆς Ἀθήνας… Παρὰ τὴν καλὴ διάθεση τῶν ὑπαλλήλων νὰ μὲ βοηθήσουν, δὲν ἤξεραν οὔτε κι οἱ ἴδιοι τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν λαβύρινθο. Τραγικό.

 28. Δε σωζεται με τις διευκρινησεις το ατοπημα Οποιος γνωριζει βασικους κανονες πολιτειολογιας εχει δαιβασει και κοινωνιολογια ξέρει και καλη ιστορια δεν διατυπωνει τετοιες αποψεις. Στην περιπτωση που αυτες δεν προερχονται από απερισκεψια, υπερβαλλοντα ζηλο και αυταρεσκη παρουσιαση των εσωτερικων σκεψεων και προβληματισμων ενος ιδεολογου ή ρομαντικου μπορει να οδηγησουν αμεσως τον αναγνωστη την σοβαρη υποψια προετοιμασιας του εδαφους γιατι αλλο περισσοτερο τραγικο από αυτο που ηδη ο τοπος μας υφισταται.
  Γι αυτο προσοχη τι “ριχνουμε” στο διαδικυτο -πώς και γιατι.

 29. Ότι χρειάζεται χοντρή, χοντρότατη αποκέντρωση, ανάπτυξη της περιφέρειας και επιστροφή σημαντικών μαζών στην περιφέρεια (περιφερειακά κέντρα) και την πρωτογενή παραγωγή, συμφωνώ. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τον όρο “ομοσπονδία”, διότι στο βαθμό που αντιστοιχεί στο διεθνές federation, συνειρμικά ανάγει σε όλα (π.χ. διάλυση της ομοσπονδιακώς δομημένης Γιουγκοσλαβίας).

  Νομίζω όμως ότι οι συνθήκες δεν είναι ώριμες. Πρώτον, διότι κάθε προσπάθεια χοντρής αποκέντρωσης αυτή τη στιγμή με τις δεδομένες ισορροπίες και ευαισθησίες θα ερμηνευτεί – παρουσιαστεί ως αποσχιστική, και δεύτερον διότι τα 5 εκατομμύρια των Αθηναίων πολύ απλώς δεν έχουμε καμιά διάθεση να πιάσουμε τσάπα και να ανέβουμε σε τρακτέρ.

  Μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες (θα πάρει γενιές…), σκοπός είναι να επιβιώσουμε – αλλά εν τω μεταξύ και τέτοιες ιδέες όπως αυτού του άρθρου που μας βάζουν σε ένα δρόμο προβληματισμού δεν κάνουν κακό. Σύνθεση πολλών τέτοιων προτάσεων σε βάθος χρόνου μπορούν να δημιουργήσουν μια σχετική πολιτική ιδεολογία, που υπό ωριμότερες συνθήκες ίσως πάρει σάρκα και οστά.

 30. (ἀγαπητὲ Ἱνδικοπλεύστη, εὐχαριστῶ γιὰ τὴν συμβολή σας)

  Σκέφτομαι, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς συνεισφορᾶς σας στὸν προβληματισμό, ὅτι πράγματι [b]τὰ ὀνόματα καὶ τὰ σύμβολα παίζουν μεγάλο ρόλο.[/b]

  Πράγματι, ἡ λέξη «ὁμοσπονδία» στὸ ὄνομα κράτους παραπέμπει σὲ ἄσχημες καταστάσεις.
  Τὸ ἐπίσημο ὄνομα τῆς Γιουγκοσλαβίας ἦταν ὄντως [i]«Socijalistička Federativna
  Republika Jugoslavija =
  Социјалистичка Федеративна
  Република Југославија»[/i], σοσιαλιστική, ὁμοσπονδιακή….

  Ὅμως προῆλθε ἀπὸ συγγενικὲς μέν, διάφορες δε (κυρίως θρησκευτικά) ἐθνότητες.

  Ἡ Αὐστρία, ἀντιθέτως, ὀνομάζεται ἐπισήμως Αὐστριακὴ Δημοκρατία (γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἀγνοοῦμε ὅτι εἶναι ὁμοσπονδιακῆς δομῆς).

  ————-

  Ὡραῖα λέτε ὅτι χρειαζόμαστε γερὴ ἀποκέντρωση, ἀλλὰ καὶ τὸ σύμβολο τοῦ Τοπικοῦ Κοινοβουλίου ἔχει μεγάλη ἀξία γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ παραγκωνημένου Ἕλληνα τῆς ἐπαρχία.
  Ὅπως καὶ τὸ σύμβολο τοῦ Τοπικοῦ Συντάγματος, ὄχι γιὰ νὰ διακηρύσσῃ τὴν ἐθνικὴ διαφορετικότητα (ἀνύπαρκτη ἄλλωστε), ἀλλὰ γιὰ νὰ μπορέσουνε νὰ αὐτοθεσμισθοῦν οἱ κατὰ τόπους Ἕλληνες προβάλλοντας καὶ τὸν τοπικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν διάλεκτό τους.

  Ὥστε νὰ νοιώσουν καὶ αὐτοὶ Κέντρο.

  Πολυκεντρικότητα, δηλ.

 31. Εὐχαριστῶ, Δὸν Κιχῶτε, ἰδίως γιὰ τὴν κατακλεῖδα.

  Ἁπλῶς, ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ ὅτι εἶναι ἀτόπημα καὶ τὸ νὰ μὴ μιλᾶμε λίγο πιὸ συγκεκριμένα, ἰδίως ὅταν ὁ ἄλλως κάνει κόπο γιὰ νὰ γράψῃ κάτι καὶ μετὰ νὰ δώσῃ καὶ διευκρινίσεις.

  Εὐχαριστῶ πολύ, πάντως.

 32. Κατ αρχήν προτείνω να μη μιλάμε στον πληθυντικό. Ο “πληθυντικός της ευγενείας” είναι ξενόφερτη πρόσμιξη στη γλώσσα μας που προέκυψε μαζί με τον αστικό καθωσπρεπισμό, από τον οποίο καλό θα ήταν να απαλλαγούμε.

  Και μετά απ αυτό, θά θελα, φίλτατε Απόλλωνα, να διευρίνω την κουβέντα. Νομίζω πως οι διαφορές μεταξύ των λαών της Γιουγκοσλαβίας (κυρίως αναφέρομαι στους δύο κυρίαρχους λαούς, Σέρβους και Κροάτες) ήταν παραπάνω από θρησκευτικές. Ήταν κατά βάση πολιτισμικές. Ακόμα και οι θρησκευτικές διαφορές σε μεγάλο βαθμό εντάσσονται στη διαφορετική προσέγγιση της ζωής και της κοινωνίας ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση (δηλαδή σε στοιχείο πολιτισμικό).

  Προσπάθησαν, δηλαδή, οι γείτονες, να δημιουργήσουν μια ομοσπονδία διαφορετικών πολιτισμών, με συνεκτικό στοιχείο το φυλετικό (σλαβισμός) και το κοινωνιολογικό (σοσιαλισμός). Ανεξάρτητα από το ρόλο του διεθνούς παράγοντα που μπορεί κανείς να διακρίνει ή να μη διακρίνει, η αλήθεια είναι ότι το πείραμα απέτυχε.

  Κι εμείς αυτή τη στίγμη αυτοπροσδιοριζόμαστε με όρους φυλετικούς. Μια φυλή μπορεί υπό κακές συγκυρίες και με την πάροδο του χρόνου να χωριστεί σε μικρότερες φυλές – δες πώς διαχώρισε τη θέση του από τη Σερβία το Μαυροβούνι!

  Εάν κάποτε καταλάβουμε ότι δεν είμαστε φυλή – δηλαδή αυτό που μας ξεχωρίζει από τους Απάτσι δεν είναι ότι οι Απάτσι δεν έχτισαν τον Παρθενώνα – αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ότι πρευσβεύουμε Πολιτισμό και μάλιστα με διαστάσεις πανανθρώπινες – εάν κάποτε το καταλάβουμε αυτό και αρχίσουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε με όρους Πολιτισμού – τότε χωρίς κανένα κίνδυνο μπορούμε να φτιάξουμε και τοπικά κοινοβούλια και να διδάξουμε στα σχολεία τις τοπικές διαλέκτους και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σου! Και επιπλέον, θα βοηθήσει αυτό και στην άμβλυνση των διαφορών με γείτονες, στο βαθμό που θα θεωρήσουν ότι μετέχουν του ίδιου πολιτισμού (δηλαδή στο βαθμό που θα ξεπεράσουν κι αυτοί το δικό τους φυλετισμό).

  Κάπου εδώ νομίζω συναντάω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και μάλλον θα μου την πει κι εμένα ο Cretan?!

  Επειδή όμως εξακολουθούμε, και δυτυχώς στο ορατό μέλλον θα εξακολουθούμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε με όρους φυλετικούς, θεωρώ ότι και γι αυτό οι συνθήκες δεν είναι ώριμες. Αλλά η κουβέντα είναι καλή!

 33. Θέλω να παρέμβω διότι κάποιοι γράφουν [b]τερατολογίες [/b]εδώ μέσα, όπως κάποιος Kyriakos Papadopoulos παραπάνω περί μαθηματικών. Το κάνω όχι για να αλλάξει γνώμη αυτός (κάτι θα τον ποτίζουν για να τα γράφει αυτά) αλλά διότι μπορεί να τα διαβάζει αυτά κανένα νέο παιδί (από τα λίγα που αξίζουν) και το πάρουν στο λαιμό τους. Ολα όσα γράφει είναι αρλούμπες ολκής. Μόνο σε ένα θα σταθώ: Ο Νεγρεπόντης ο μεγαλύτερος αναλύστας στον κόσμο? LSD πήρε? Τι να πει ο Connes και ο Gowers και πολλοί άλλοι? Αν ήταν στο δικό μου πανεπιστήμιο (εξωτερικό, Αμερική, από τα 10 κορυφαία των rankings) θα ζητούσα να του αφαιρέσουν ακόμη και το βασικό πτυχίο (αν είναι μαθηματικός, για μεταπτυχιακά και διδακτορικό ούτε λόγος, όσοι έχουν σπουδάσει ή εργασθεί σε τέοιου επιπέδου πανεπιστήμια γνωρίζουν πως τα σοβαρά πανεπιστήμια στου κόσμου έχουν αυτό το δικαίωμα, να αφαιρέσουν πτυχίο που έχει απονεμηθεί).

 34. Εσεις φιλτατε Απολλωνα να δειτε κοπο που καταβάλλει ο ανρθρωπος που διαθετει κοινον νουν και καλειται να επεξεργαστει τετοια γραπτα και τις διευκρινησεις μετα επ αυτων.
  Εκει ειναι που αγανακτει και ακταληγει σε κειμενα σαν το ανωτερω.
  Λυπαμαι αλλα ο καθνας βλεπω ονο τον δικο του κοπο σκεπτεται εντλως παραδοξα και εγωιστικα.
  Το να ενστερνιστω την ιδεα σας και να την συλλαβω ακριβως οπως εσεις και με δεδομενα που δεν δινονται στο συνολο τυς πιστεψτε με απαιτει αρκετη ενεργεια Τοσο η αναλυση οσο και η υπαγωγη απαιτουν κοπο και χρονο.

 35. Κύριε/Κυρία cerngeneva,

  Το ύφος σας δεν αρμόζει σε επιστήμονα. Θα είμαι ιδιαίτερα σκληρός στην απάντησή μου, διότι μόνο ένας αλήτης μπορεί να κρύβεται πίσω από τόσο ποταπά σχόλια. Δεν φαίνεται η αξία ενός πανεπιστημίου μέσω των rankings, που δύνανται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ρίξουν την γενική κατάταξη, για θέματα που αφορούν στο teaching ή στην κτιριακή υποδομή, την στιγμή που ένα τμήμα μπορεί να είναι κορυφαίο στην έρευνα, σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

  Ή είστε ένα ρομποτ, που γνωρίζει μόνο τεχνική, και δεν ξέρει να αρθρώνει λόγο, παρά βριχυθμούς και θλιβερές για τ’ αφτιά μας κραυγές, ή ένας απλός εμπαθής άνθρωπος, που χρειάζεται επειγόντως ταίρι…η αυτοικανοποίηση θα σας αποτρελλάνει!!

  Έχω δίπλα μου, αχώριστο φίλο, το Handbook of Set Theoretic Topology. Το ανοίγω, και βλέπω ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάνω στην δουλειά του κ. Νεγρεπόντη. Αν δεν είναι τιμή αυτό, για έναν Ρωμηό καθηγητή (εκ Φαναρίου…), τότε θα ‘θελα να ‘ξερα τί είναι τιμή, για έναν μαθηματικό.

  Όταν βρίσκομαι σε συνέδριο πάνω στην τοπολογία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει session πάνω στην συναρτησιακή ανάλυση, που να μην αναφέρεται στην Comfort-Negrepontis question.

  Τον άνθρωπο τον ξέρουνε και οι πέτρες στο εξωτερικό. Ο Robin Knight
  του υποκλίνεται. Αν ξέρετε ποιός είναι ο Knight. Και ο Gowers τον θεωρεί πατριάρχη.

  Εδώ θα πρέπει να τονίσω, διότι κάτι αντίστοιχα έλεγε και ένας άλλος “φίλος” παραπάνω, ότι ο Gowers είναι φίλος της Ελλάδας. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά γνωρίζω πολλούς κοντινούς του ανθρώπους. Θα έλεγα ότι όχι μόνο παραδέχεται τους συμπατριώτες μας μαθηματικούς, αλλά τους βάζει πάνω από όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο the Princeton Companion to Mathematics, το κεφάλαιο General Relativity το συνέγραψε ο μόλις τριαντάχρονος, τότε, Μιχάλης Δαφέρμος (ο γνήσιος συνεχιστής της δουλειάς του Δ. Χριστοδούλου, που θα ‘θέλαμε δέκα σεμινάρια για ν’ αναλύσουμε το πρόβλημα που λύνει αυτή την στιγμή!).

  Αλλά για μια στιγμή, γιατί μπαίνω στον κόπο και απαντώ…κάπου λέτε “αν ήταν στο δικό μου πανεπιστήμιο…μπλα μπλα…θα ζητούσα να του αφαιρέσουν ακόμη και το βασικό πτυχίο…”. Μάλλον έχουμε να κάνουμε με γελοτοποιό, γι’ αυτό σταματώ εδώ.

  Υ.Γ.
  Απ’ ό,τι φαίνεται λάθος μου να κάνω τον πρώτο σχολιασμό και να βάλω notify: καταγράφονται όμως οι IPs, και προσέξτε για όσους υπερβαίνουν τα όρια της δημοκρατικής κι ελεύθερης έκφρασης. Οι βρισιές θα μπορούσαν να σας μπλέξουνε σε άσχημα μονοπάτια. Οι ειρωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Ύβρεις δεν θα ανεχτώ: θα λάβω τα μέτρα μου.

 36. [quote name=”Δον Κιχώτης”]Εσεις φιλτατε Απολλωνα να δειτε κοπο που καταβάλλει ο ανρθρωπος που διαθετει κοινον νουν και καλειται να επεξεργαστει τετοια γραπτα και τις διευκρινησεις μετα επ αυτων.
  Εκει ειναι που αγανακτει και ακταληγει σε κειμενα σαν το ανωτερω.
  Λυπαμαι αλλα ο καθνας βλεπω ονο τον δικο του κοπο σκεπτεται εντλως παραδοξα και εγωιστικα.
  Το να ενστερνιστω την ιδεα σας και να την συλλαβω ακριβως οπως εσεις και με δεδομενα που δεν δινονται στο συνολο τυς πιστεψτε με απαιτει αρκετη ενεργεια Τοσο η αναλυση οσο και η υπαγωγη απαιτουν κοπο και χρονο.[/quote]

  Ἔστω σὲ ἕνα παράδειγμα. Δὲν ζήτησα νὰ γράψετε πλήρη ἀπάντηση. Δὲν ἔχω τέτοια ἀξίωση. Θὰ ἦταν καὶ ἀγένεια καὶ ὑπερβολή.
  Συζήτηση, ἁπλῶς, θεωρῶ πὼς εἶναι τὸ ὡραῖο, διότι σὲ ὅ,τι ρωτήσατε εἶχα [b]ἔν-τοπη ἀπάντηση[/b] (μέγεθος -Ἑλβετία & Αὐστρία-, αὐτοχρηματοδότηση, ἐξοικονόμηση πόρων ἀπὸ ἀναίρεση γραφειοκρατίας κ.λπ) [b]καὶ ἄρα οὐδὲν ἀ-τόπημα[/b].

  Γιὰ ὅ,τι ἄλλο, -σχόλιο, ἐρώτημα κ.λπ- πρέπει νὰ εἶστε [b]καὶ σεῖς ἔν-τοπος[/b]. Σὲ ὅ,τι σᾶς ἐνοχλεῖ δηλ.

  Ἀλλιῶς… ἀτόπημα.
  Δὲν σᾶς τὴν «λέω», ἁπλῶς ἔτσι εἶναι… Ὅποιος δὲν θέλει νὰ συζητήσῃ, τουλάχιστον ἂς μὴ χαρακτηρίζῃ ἀστήρικτα.

  Φιλικά, τὸ κατὰ δύναμιν.

 37. Καλὸ θὰ ἦταν ἐὰν γράφατε τὶς ἐπικρίσεις σας ἐπωνύμως, διότι εἶναι πολὺ βαριές….

  Ὅλοι καταλαβαίνουμε ὅτι δὲν εἶναι δίκαιον ὁ μὲν νὰ ἐκτίθεται, ἐσεῖς ὅμως ὄχι…

 38. ἀπευθυνόμουν πρὸς CERNGENEVA.

  καὶ ἡ εἰρωνία, ἐπίσης δὲν ταιριάζει μὲ τὴν ἀνωνυμία… Δηλ., εἶναι καὶ ἄνανδρο…

 39. Συμφωνῶ πάρα πολὺ μὲ τὸν Πολιτιστικὸ Προσδιορισμό, ὅπως γράφετε, ἀντὶ τοῦ φυλετικοῦ.

  Οὔτε σὲ μένα ἀρέσει ὁ ὅρος «θρησκεία», ἰδίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὴν καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.
  Ἡ δύναμη τῆς μόδας…

  Γιὰ τὸν πληθυντικὸ εὐγενείας, εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι κάποτε ταιριάζει, ἂν δεχτοῦμε ὅτι ἡ γνωριμία δύο ἀνθρώπων γίνεται σταδιακά.

  Πρὸς ἀποφυγὴν δηλ. τῆς «ἀνοίκειας οἰκειότητας», ὅπως ἔγραφε ὁ Καλλιόρης.

 40. http://www.wolffund.org.il/cat.asp?id=23&cat_title=MATHEMATICS

  Για να δώ ποιοί Έλληνες είναι εδώ. ..κρίμα δεν βλέπω τον κ. Negro-ponte. Ούτε κάποιον άλλο..κρίμα.

  (Παρεπιπτώντως, καλός είναι ο Χριστοδούλου, μπράβο του. Αλλά ας μην υπερβάλλουμε..)

  Θα έλεγα καμμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά φοβάμαι μην .. λάβει τα μέτρα του ο Κυριάκος Παπαδόπουλος (εκ Πόντου προερχόμενος – να υποθέσω..).

  @ cerngeneva
  άφες αυτοίς, ού γαρ οίδασιν τι λέγουν..

 41. Φίλε, είπαμε φρόντισε λίγο την κορούλα σου. Πολύ ασχολήσε με τον σχολιασμό στο διαδίκτυο. ΔΕΝ δικαιολογείσαι, νέος πατέρας.

  Επίσης, γνωρίζω ότι τα ιατρικά έξοδα είναι πολλά, αλλά να δεις έναν καλό ψυχίατρο επειγόντως, διότι αν αφήσεις τον εαυτό σου, θα σε κλείσουνε μέσα πριν το καταλάβεις…

  Υ.Γ.
  Τα IP είναι καταγεγραμμένα άσχετοι..

 42. http://www.wolffund.org.il/cat.asp?id=23&cat_title=MATHEMATICS

  Για να δώ ποιοί Έλληνες είναι εδώ. ..κρίμα δεν βλέπω τον κ. Negro-ponte. Ούτε κάποιον άλλο..κρίμα.

  (Παρεπιπτώντως, καλός είναι ο Χριστοδούλου, μπράβο του. Αλλά ας μην υπερβάλλουμε..)

  Θα έλεγα καμμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά φοβάμαι μην .. λάβει τα μέτρα του ο Κυριάκος Παπαδόπουλος (εκ Πόντου προερχόμενος – να υποθέσω..).

  @ cerngeneva
  άφες αυτοίς, ού γαρ οίδασιν τι λέγουν..

 43. για τα πολλά πόστ. Λάθος του υπολογιστή.

  Πάω τώρα κατευθείαν στον ψυχαναλυτή, όπως με συμβούλεψε ο Πόντιος φίλος του Χριστοδούλου..και του Παναγιώτη Ψωμιάδη υποψιάζομαι, βεβαίως βεβαίως..

 44. Μου την ειπες, σου την ειπα και μας την ειπανε, κυριε Μπαζαντε μου θυμιζει διαλογο μαγγιτων σε νετ καφε συνοικιακο .
  Προσπερνω για να σας θυμισω οτι δεν επιχειρηματολογεις στο λογικα μη αποδεκτο, στο λαθος. Δεν επιχειρηματολογεις για να σωσεις ενα συλλογισμο ή μια εξισωση με βασικα σφαλματα στα δεδομενα και στην επεξεργασια τους. Οπως δεν θα επιχειρηματολογουσα για να σωσω το Μνημονιο που ειναι εξ αρχης σε λαθος βαση δομημενο.

  Δε χανεις χρονο για να διαφωτισεις εκεινον που δεν βλεπει εξ αρχης και δεν κατανοει οτι του λενε με την πρωτη παραγραφο . Το οικοδομημα σας ειναι ολο λαθος και εγω δεν θα το ξανακτισω γιατι τα λυλικα σας ηταν ελλειπη εως ακαταταλληλα. Τι αλλο πια να πω. Υπαρχει και γηινος χρονος πολυτιμος κι οχι για χασιμο.

 45. [quote name=”Δον Κιχώτης”]Μου την ειπες, σου την ειπα και μας την ειπανε, κυριε Μπαζαντε μου θυμιζει διαλογο μαγγιτων σε νετ καφε συνοικιακο .
  Προσπερνω για να σας θυμισω οτι δεν επιχειρηματολογεις στο λογικα μη αποδεκτο, στο λαθος. Δεν επιχειρηματολογεις για να σωσεις ενα συλλογισμο ή μια εξισωση με βασικα σφαλματα στα δεδομενα και στην επεξεργασια τους. Οπως δεν θα επιχειρηματολογουσα για να σωσω το Μνημονιο που ειναι εξ αρχης σε λαθος βαση δομημενο.

  Δε χανεις χρονο για να διαφωτισεις εκεινον που δεν βλεπει εξ αρχης και δεν κατανοει οτι του λενε με την πρωτη παραγραφο . Το οικοδομημα σας ειναι ολο λαθος και εγω δεν θα το ξανακτισω γιατι τα λυλικα σας ηταν ελλειπη εως ακαταταλληλα. Τι αλλο πια να πω. Υπαρχει και γηινος χρονος πολυτιμος κι οχι για χασιμο. [/quote]

  Δὲν τὴν λέω σὲ κανέναν, οὔτε μ’ ἀρέσει νὰ κάνω τὸν νταὴ τοῦ Διαδικτύου. Ὑπάρχει καὶ ζωὴ ἔξω ἀπὸ αὐτό. Ὁ χρόνος ὅλων εἶναι πολύτιμος.

  Ἁπλῶς, περίμενα (καὶ περιμένω, ἅμα τύχῃ) τὴν ὑπόδειξη αὐτῶν τῶν “βασικῶν σφαλμάτων”, πρὸς βοήθειά μου, ἐνδεχομένως.

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ