Η Αγάπη Αποφατικοί χαρακτήρες της Αγάπης

0
793

Σπύρος Κυριαζόπουλος

Τι είναι η αγάπη;

Η καθημερινή συνήθεια δεν θα είχε καμμίαν δυσκολίαν,προκειμένου να απαντήση εις το ερώτημα αυτό. Αλλ’ όμως η αγάπη δεν ανήκει εις την καθημερινήν συνήθειαν. Αγάπη είναι το έκτακτον του προσωπικού βίου. Ό,τι η συνήθεια ονομάζει αγάπην , δεν είναι λοιπόν η αγάπη.

Αγάπη δεν είναι η ευεργέτησις εκείνου, ο οποίος είχε την ατυχίαν να μην εβρίσκεται εις την ιδικήν μας θέσιν. Απλώς η βοήθεια των ατύχων ενισχύει το συναίσθημα της ιδικής μας ανωτερότητος και συγχρόνως μας απαλλάσει εκ μιας δυσαρέστου συναντήσεως.

Αγάπη δεν είναι η υπακοή εις την εντολήν «αγαπάτε αλλήλους».

Όσοι θέλουν να συμμορφωθούν προς μίαν παραγγελίαν, δεν αγαπούν, αλλά φοβούνται τον εντελλόμενον.

Αγάπη δεν είναι η στέρησις των μη αναγκαίων, ένεκα του απαραιτήτου. Η ανταλλαγή αυτή είναι έκφρασις μιας οικονομικής λογικής έναντι πραγματικών δεδομένων και μεταφυσικών προσδοκιών.

Αγάπη δεν είναι η αποχή του κακού. Δια της στάσεως αυτής αποφεύγονται θρησκευτικοί, ηθικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, παραγνωρίζεται όμως  ο παρών άνθρωπος.

Αγάπη δεν είναι επίδειξις της ηθικής ανωτερότητος. Όταν το προσφερόμενον αφορά εις τους θεατάς της προσφοράς, ομιλεί το φαρισαϊκόν πνεύμα.

Αγάπη δεν είναι η συνήχησις της ιδικής μας πράξεως προς την ηθικήν αυθεντίαν. Η υπολογιζομένη ενέργεια, η οποία χρειάζεται τον συνάνθρωπον δια την αντικειμενικοποίησιν του λογικού αξιώματος, αντιπαρέρχεται το Σύ.

Αγάπη δεν είναι η αυθυποταγή εις μίαν εσωτερικήν, αλλ’ εις την κοινότητα αναφερομένην τάσιν. Ακολουθούν τον ασκητικόν αγώνα δημιουργίας ενός προσωπικού νοήματος, όσοι αναφέρονται εις τον απρόσωπον άνθρωπον.

Αγάπη δεν είναι το δέος προ ενός την συγκίνησιν μιας ολοκληρωτικής συνταυτίσεως υποσχομένου Σύ. Η υπερβατική αυτή σχέσις καλείται έρως.

( ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ)

* Από το βιβλίο «Ελευθερία και Αυθυπέρβασις» του ΣΠ. Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, σελ 47-48,  Αθήνα 1962

Σχολιάστε:

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ